SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 19. Srijeda, 3. lipnja 2015.
OPĆINA PUNAT

30.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/11, 56/13, 14/14), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) i prijedloga isporučitelja vodnih usluga - Ponikve voda d.o.o. od dana 18. svibnja 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Punat na 17. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Članak 1.

U Odluci o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine Općine Punat (Službene novine PGŽ br. 46/11, 40/13) u odredbi čl.1. stavak 2.mijenja se i glasi:

»Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj - Ponikve voda d.o.o. Krk«

Članak 2.

U Odluci odredba čl. 7. mijenja se i glasi:

»Postupak priključenja započinje podnošenjem pisanog zahtjeva vlasnika/investitora, odnosno drugog zakonitog posjednika (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) za priključenje građevine ili druge nekretnine javnom isporučitelju vodne usluge.

Uz zahtjev za priključenje prilaže:

1.kopiju pravomoćnog akta na temelju kojeg je dopuštena gradnja sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji,

2.kopiju pravomoćne lokacijske dozvole (osim za zahvate u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola),

3. kopiju katastarskog plana 1:1000,

4. dozvolu nadležnog tijela za prekop ceste,

5. vlasnički list (kupoprodajni ugovor),

6. kopiju osobne iskaznice i OIB,

7.rješenje nadležnog tijela o kućnom broju građevine koja se priključuje,

Zakoniti posjednik građevine dužan je uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 2. ovog članka, priložiti i dokaz o pravu korištenja građevine.«

Članak 3.

U Odluci odredba čl. 8. mijenja se i glasi:

»Isporučitelj vodne usluge, na temelju zahtjeva za priključenje, provodi postupak za izdavanje suglasnosti za priključenje, odnosno izdaje suglasnost za priključenje ako su za priključenje ispunjeni opći i tehnički uvjeti.

Suglasnost o priključenju građevine na komunalne vodne građevine sadrži:

1.podatke o vlasniku odnosno zakonitom posjedniku građevine, ili druge nekretnine za koju je podnesen zahtjev za priključenje,

2.podatke o građevini, odnosno drugoj nekretnini za koju je podnesen zahtjev za priključenje (adresu, katastarsku oznaku odnosno zemljišno-knjižnu oznaku, namjenu i dr.),

3. tehničko-tehnološke uvjete priključenja,

4. broj i vrstu priključaka,

5. rok za priključenje,

Primjerak suglasnosti iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj vodne usluge dostavlja Općini Punat na znanje.«

Članak 4.

Iza čl. 8. dodaje se novi čl. 9. koji glasi:

»Građevina se neće priključiti na komunalne vodne građevine u slučaju:

1. kad je izgrađena bez akta kojim se dopušta gradnja,

2.ako nisu ispunjeni opći tehničko-tehnološki uvjeti priključenja.« Dosadašnji čl. 9. i 10. postaju čl. 10. i 11.

PRIJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja izraditi pročišćeni tekst odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/3

URBROJ: 2142-02-01-15-6

U Puntu, 29. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=939&mjesto=51521&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr