SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 19. Srijeda, 3. lipnja 2015.
GRAD OPATIJA

34.

Na temelju članka 86., 89. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/ 09, 30/09 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatija na sjednici održanoj 2. lipnja 2015. godine donosi:

Odluku o izradi
Izmjena i dopuna URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA NASELJA IKA I OPRIĆ (UPU 3)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika i Oprić (UPU 3, SN PGŽ br. 12/11), u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika i Oprić (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju, članka 86. i članka 89 i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine broj. 106/ 98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11).

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je u PPUG Opatije, grafičkim dijelom - kartografski prikaz 3C Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite i 4A Građevinska područja, s površinom obuhvata Plana cca. 83,00 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Područje za koje se izrađuje Plan je građevinsko područje naselja Ika Oprić, područje mora, te manjim dijelom prostor izvan građevinskog područja. Potrebno je Plan uskladiti s potrebama razvoja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, te gospodarskim potrebama, prvenstveno turističkog gospodarstva, kao osnovne gospodarske grane. Kako je u proteklom periodu stupio na snagu novi Zakon o prostornom uređenju koji je ukinuo DPU-ove neophodno je planski riješiti centralnu zonu za koju je ovim planom propisana obveza izrade DPU-a. Potrebno je dodatno razmotriti planska rješenja na dijelu prometnica, kao i problematiku osiguravanja dovoljnog prostora za luku Ika. Također se predlaže na cijelom području kroz rekonstrukciju postojećih građevina nestambene namjene potaknuti rješavanje stambenih pitanja građana i omogućavanje gospodarske aktivnosti.

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 6.

Razlozi za izmjenu i dopunu Plana su već prethodno navedeni, kroz ocjenu stanja u obuhvatu, a između ostalog to su:

-inicijativa za prenamjenu zone D3 i zone S2 u zonu za smještaj Edukacijskog hostela - centra izvrsnosti obrazovanja kadrova za turizam i ugostiteljstvo,

-zahtjev za izmjenu uvjeta gradnje za zonu hotela T11,

-izmjena obuhvata luke otvorene za javni promet Ika,

-ukidanje obveze izrade DPU-a središta Ike,

-korekcija ulice OU12, kao i ulice OU5 prema stanju na terenu,

-razmotriti promjenu namjene zone ili dijela zone D2 (studentski dom),

-razmotriti mogućnost rekonstrukcije postojećih građevina druge namjene u građevine individualne stambene namjene ukoliko je građevna čestica minimalne veličine 400 m2,

-odrediti ukupnu visinu stambenih građevina,

-razmotriti smještaj parkinga za autobuse u zoni G1,

-razmotriti zahtjev Konzervatorskog odjela za dodatnom zaštitom pojedinih građevina,

-razmotriti prenamjenu zona Z1 i Z2 u zonu Z,

-razmotriti izmjenu uvjeta gradnje za zonu POS-a.

-zahtjev za omogućavanjem izgradnje garaža na k.č. 932/2 i 932/3 k.o. Ika Oprić,

-zahtjev za premještanjem planiranog kolnog pristupa do k.č. 593/2 k.o. Ika Oprić.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana utvđeni su sukladno navedenom u prethodnim člancima, kako slijedi:

-razmotriti prenamjenu zone D3 i zone S2 u zonu za smještaj Edukacijskog hostela - centra izvrsnosti obrazovanja kadrova za turizam i ugostiteljstvo,

-razmotriti izmjenu uvjeta gradnje za zonu hotela T11, (LRH sada bungalovi)

-izmjena obuhvata luke otvorene za javni promet Ika,

-ukidanje obveze izrade DPU-a središta Ike i određivanje planskih rješenja,

-razmotriti korekcija ulice OU12, kao i ulice OU5 prema stanju na terenu,

-razmotriti promjenu namjene zone ili dijela zone D2 (studentski dom).

-razmotriti mogućnost rekonstrukcije postojećih građevina druge namjene u građevine individualne stambene namjene ukoliko je građevna čestica minimalne veličine 400 m2, u zonama koje omogućavaju stambenu gradnju,

-odrediti ukupnu visinu stambenih građevina,

-razmotriti smještaj parkinga za autobuse u zoni G1,

-razmotriti zahtjev Konzervatorskog odjela za dodatnom zaštitom pojedinih građevina,

-razmotriti omogućavanje izgradnje garaža na k.č. 932/2 i 932/3 k.o. Ika Oprić,

-razmotriti premještanje planiranog kolnog pristupa do k.č. 593/2 k.o. Ika Oprić,

-razmotriti prenamjenu zona Z1 i Z2 u zonu Z,

-razmotriti izmjenu uvjeta gradnje za zonu POS-a i pristupnu cestu,

-razmotriti promjenu prometnice do stubišta Vrh Ike i osiguranje vatrogasnog pristupa.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana koristit će se postojeće stručne podloge temeljem kojih je izrađen Prostorni plan uređenja Grada Opatije i Urbanistički plan uređenja naselja Ika Oprić.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Plan će se izraditi na podlogama propisanim Zakonom o prostornom uređenju, kao i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, koje su korištene u izradi važećeg Plana. Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB

-MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučka kapetanija Rijeka

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka

-PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Županijska lučka uprava Opatija - Lovran - Mošćenička Draga, V. C. Emina 3, Opatija

-JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2, 51000 RIJEKA

-HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

-UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

-HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 12, 10000 Zagreb,

-HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA

-HEP - ODS d.o.o., Varljenska cesta 9, 51410 OPATIJA

-HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 RIJEKA

-LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50b, 51213 Jurdani.

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvat će se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom odlukom.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA,
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I
ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Rok za izradu Plana po fazama:

-Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-Izrada prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi,

-Utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 15 dana od dovršetka prijedloga Plana,

-Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

-Javna rasprava: 15 dana,

-Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 30 dana od okončanja javne rasprave,

-Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od dostave Nacrta konačnog prijedloga,

-Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti resornog Ministarstva ili proteka Zakonom propisanog roka.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA
ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 13.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 14.

Izrada Plana financira se iz Proračuna Grada Opatije.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odluka će se dostaviti javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/15-01/37

Urbroj: 2156/01-01-15-1

Opatija, 2. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr