SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

79.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva

za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 7. travnja 2015. godine (KLASA: 341-01/15-02/20, URBROJ: 2179/1-07-02/1-15-2) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 21. svibnja 2015. godine donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne
namjene, sidrišta u uvali Englez na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj koja uključuje gospodarske djelatnosti:

-priveza i odveza 20 plovila na sidrištu,

-usluge plovilima (opskrba, odvoz smeća...).

Izgradnja na pomorskom dobru podrazumijeva postavljanje sidrenog sustava za sidrište kapaciteta 20 vezova.

Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja temelji se na predviđenoj dinamici realizacije ulaganja definiranoj u Poslovnom planu podnositelja inicijative. Investicijsko ulaganje za period od 10 godina iznosi najmanje 3.353.900,00 kuna, od čega u prvoj godini trajanja koncesije iznosi najmanje 728.200,00 kuna, odnosno najmanje 1.865.400,00 kuna.

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje u Gradu Malom Lošinju.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju označena je na kopiji katastarskog plana, a u naravi predstavlja dio akvatorija u uvali Englez na otoku Koludarac, ukupne površine 4.000 m2, a sastoji se od 2 bazena jednog za sidrenje 15 plovila, a drugog za sidrenje 5 plovila.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovom koordinatnom sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«. Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

KLASA: 021-04/15-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-60

Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr