SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

73.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 123/11), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 5. stavak 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za ugostiteljsko-turističku djelatnost na Gradskoj plaži u Crikvenici (»Službene novine« broj 4/07), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 21. svibnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na
pomorskom dobru za ugostiteljsko-turističku djelatnost
na Gradskoj plaži u Crikvenici

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijenos koncesije na pomorskom dobru za ugostiteljsko-turističku djelatnost na Gradskoj plaži u Crikvenici s dosadašnjeg Koncesionara trgovačkog društva »Kirica« d.o.o. za turizam, sport i rekreaciju na novog Koncesionara trgovačko društvo »B Četiri Sport « d.o.o., Milovana Muževića 108, 51265 Dramalj, OIB: 99068610032.

Novi Koncesionar trgovačko društvo »B Četiri Sport« d.o.o. stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra za ugostiteljsko-turističku djelatnost na Gradskoj plaži u Crikvenici iz članka 1. i 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za ugostiteljsko-turističku djelatnost na Gradskoj plaži u Crikvenici (»Službene novine« broj 4/07), te stječe sva prava i preuzima sve obveze, kako je određeno navedenom Odlukom, Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/06-02/19, URBROJ: 2170/1-10/9-07-23 od 01. ožujka 2007. godine) danom potpisa Ugovora iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti s dosadašnjim Koncesionarom i novim Koncesionarom Ugovor o prijenosu koncesije kojim će se utvrditi prijenos koncesije na novog Koncesionara.

Za Davatelja koncesije Ugovor iz stavka 1. ovog članka potpisuje Župan.

Ukoliko novi Koncesionar u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše predmetni Ugovor o prijenosu koncesije, smatrat će se da odustaje od prijenosa koncesije.

Članak 3.

Novi Koncesionar je dužan prije potpisivanja Ugovora iz članka 2. ove Odluke predati Davatelju koncesije:

-bjanko zadužnicu na iznos od 500.000,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja koncesijske naknade.

Novi Koncesionar predajom bjanko zadužnice ujedno daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

Uručenje bjanko zadužnice Davatelju koncesije predstavljaju nužan preduvjet sklapanju Ugovora o prijenosu koncesije.

Dosadašnjem Koncesionaru, trgovačkom društvu »Kirica« d.o.o. za turizam, sport i rekreaciju, bjanko zadužnice koje se nalaze na čuvanju u Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije vratit će se stupanjem na snagu Ugovora o prijenosu koncesije iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«.

KLASA: 021-04/15-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-77

Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr