SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

72.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/ 12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 5. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici (»Službene novine« broj 29/07), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 21. svibnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
EKO-MURVICA d.o.o. na davanje potkoncesija
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Gradsko kupalište« u Crikvenici

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu EKO-MURVICA d.o.o. iz Crikvenice, Trg Stjepana Radića 1/II da kao koncesionar na plaži »Gradsko kupalište« u Crikvenici temeljem Ugovora o koncesiji (KLASA: 342-01/07-02/8, URBROJ: 2170/1-10/9-07-15 od 1. rujna 2007. godine), Dodatka Ugovora o koncesiji (KLASA: 342-01/07-02/8, URBROJ: 2170/1-10/12-10-50 od 7. srpnja 2010. godine) i Ugovora o prijenosu koncesije na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/07-02/8, URBROJ: 2170/1-07-02/7-15- 123 od 2. siječnja 2015. godine) sklopi ugovore o potkoncesijama na rok do 1. rujna 2017. godine sa sljedećim osobama:

-David Blažević, vlasnik obrta »Konus trgovina«, Selce, M. Tita 26, OIB 33308693401 za obavljanje djelatnosti prodaje sladoleda i bezalkoholnih pića na površini od 24 m2 s godišnjom naknadom za potkoncesiju od 77.777,00 kuna (pozicije označene brojevima 1 i 7 na grafičkom dijelu plaže);

-Valentina Seljan, vlasnica Trgovačkog obrta »Valentina«, Kukci, Lippa 5, OIB 32675468598 za djelatnosti prodaje plažnih rekvizita ukupne površine od 52 m2 s godišnjom naknadom za potkoncesiju od 58.250,00 kn (pozicije označene brojevima 2 i 23 na grafičkom dijelu plaže);

-Davor Barišić, OIB 58341212145 i Siniša Oklobdžija, OIB 07566400591, suvlasnici obrta za usluge »DS Team«, Šmrika, Gornje Selo 38, za obavljanje djelatnosti masaže na ukupnoj površini od 45 m2 s godišnjom naknadom za potkoncesiju od 54.000,00 kn (pozicije označene brojevima 4 i 21 na grafičkom dijelu plaže);

-Šalica d.o.o., Rijeka, Vulkansko naselje 2, OIB 03401044185 za djelatnosti ugostiteljstva, zabavnih igara, sporta i animacije na ukupnoj površini od 812 m2 s godišnjom naknadom za potkoncesiju od 320.000,00 kn (pozicije označene brojevima 6, 3 i 5 na grafičkom dijelu plaže);

-MD-TIM d.o.o., Rijeka, Murini 11, OIB 13783293013 za djelatnosti grad na vodi na površini od 606 m2 (6 m2 kopna i 600 m2 mora) s ukupnom godišnjom naknadom za potkoncesiju od 70.320,23 kn (pozicija označena brojem 29);

-B četiri sport d.o.o., Dramalj, Milovana Muževića 108, OIB 99068610032:

oza djelatnosti ugostiteljstva, zabavnih igara, sporta i animacije na ukupnoj površini od 160 m2 s godišnjom naknadom za potkoncesiju od 40.000,00 kn (pozicija označena brojem 12 na grafičkom dijelu plaže);

oza djelatnosti ugostiteljstva, zabavnih igara, sporta i animacije na ukupnoj površini od 1.035 m2 (615 m2 kopna i 420 m2 mora) s ukupnom godišnjom naknadom za potkoncesiju od 55.000,00 kn (pozicije označene brojevima 26, 10, 25 i 28 na grafičkom dijelu plaže);

-Neptun Vaman d.o.o., Dramalj, Milovana Muževića 108, OIB 68624348727:

oza obavljanje djelatnosti prodaje sladoleda i bezalkoholnih pića na površini od 24 m2 s godišnjom naknadom za potkoncesiju od 16.000,00 kn (pozicije označene brojevima 14 i 24 na grafičkom dijelu plaže);

oza djelatnosti prodaje pekarskih proizvoda na površini od 12 m2 s godišnjom naknadom za potkoncesiju od 4.800,00 kn (pozicija označena brojem 22 na grafičkom dijelu plaže);

oza djelatnosti ugostiteljstva, zabavnih igara, sporta i animacije na ukupnoj na površini od 400 m2 s godišnjom naknadom za potkoncesiju od 55.000,00 kn (pozicije označene brojevima 17, 15 i 16 na grafičkom dijelu plaže);

na površinama sukladno Grafičkom prikazu na kopiji katastarskog plana sa prikazom koncesija i prijedlozima površina za dodjelu potkoncesija, izrađen u travnju 2014. godine od trgovačkog društva Gea d.o.o. iz Dramlja u mjerilu 1:500,

Grafički prikaz područja korištenja potkoncesija sastavni je dio svakog pojedinog ugovora o potkoncesiji.

Članak 2.

Koncesionar je dužan naknade za potkoncesije iz članka 1. ove Odluke obračunati razmjerno vrijednosti prema kojoj je dana koncesija.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici (»Službene novine« broj 29/07) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/07-02/8 i URBROJ: 2170/1-10/9-07-15 od 1. rujna 2007. godine) ostaju na Ovlašteniku koncesije.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja pojedinog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, primjerak svakog dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«.

KLASA: 021-04/15-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-75

Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr