SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

71.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 12. stavka 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj (»Službene novine« broj 25/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 21. svibnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. iz Njivica, Primorska cesta bb, 51512 Njivice da kao Koncesionar na plažama, temeljem Ugovora broj: P 008/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj od 1. srpnja 2014. godine, sklopi ugovore o potkoncesiji na rok do 31. prosinca 2019. godine sa sljedećim trgovačkim društvima i obrtima:

1)MASSARE, Obrt za masažu, vlasnika Adnana Kamberovića, za pružanje usluge masaže na dvije lokacije ukupne površine 12 m2,

2)OBRT RAED vlasnika Raeda Kharboutlya, za jedan štand za prodaju suvenira i nakita na površini od 5 m2,

3)USLUŽNI OBRT ADRIA vlasnika Maria Marića, za iznajmljivanje 150 ležaljki i suncobrana na ukupnoj površini od 2775 m2,

4)USLUŽNI OBRT KLARA vlasnice Laure Periša, za iznajmljivanje plovila, 6 pedalina na ukupnoj površini od 100 m2,

5)AQUA PARK-RESORT, Obrt za zabavu i rekreaciju, vlasnika Damira Mehanovića, za pružanje usluga vodenog parka na ukupnoj površini od 300 m2

Sastavni dio ove Odluke su Grafički prikazi područja potkoncesija ucrtani na katastarski plan u mjerilu 1:1500 izrađeni od »Geodetskog zavoda Rijeka« d.o.o. u svibnju 2014. godine koji se ne objavljuju.

Članak 2.

Koncesionar je dužan naknadu za potkoncesiju koju će sklopiti s fizičkim odnosno pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke obračunati razmjerno vrijednosti prema kojoj je dana koncesija, a prihod od naknade za potkoncesiju

čini prihod Koncesionara te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj (»Službene novine« broj 25/13), i Ugovora broj: P 008/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj od 2. rujna 2013. Godine, ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije originalni primjerak ili ovjerenu presliku svakog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama«.

KLASA: 021-04/15-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-48

Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr