SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

70.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 40. stavak 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 17. sjednici održanoj 21. svibnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali
Veli Bok, otok Cres

Članak 1.

U članku 1. Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres (»Službene novine« broj 22/05, 38/08 i 4/

14) riječi »Ribarstvo F« zamjenjuju se riječima »Orada Adriatic«, a riječi »Volnik bb«, riječima »Turion 22«.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će trgovačkom društvu »Orada Adriatic« d.o.o. u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke, a nakon isteka razdoblja mirovanja, ponuditi sklapanje 4. Dodatka Ugovoru o koncesiji, u protivnom će se smatrati da se odustaje od sklapanja 4. Dodatka Ugovoru o koncesiji.

Za Davatelja koncesije 4. Dodatak Ugovoru o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 3.

Trgovačko društvo »Orada Adriatic« d.o.o. dužno je prije potpisivanja 4. Dodatka Ugovoru o koncesiji predati Davatelju koncesije:

-dvije bjanko zadužnice s naznakom najvišeg iznosa do 500.000,00 (petstotisuća) kuna koje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja koncesijske naknade.

Predajom bjanko zadužnica ujedno se daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

Uručenje bjanko zadužnica Davatelju koncesije predstavljaju nužan preduvjet sklapanju 4. Dodatka Ugovoru o koncesiji.

Trgovačkom društvu »Orada Adriatic« d.o.o. bjanko zadužnice koje se nalaze u Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije vratit će se stupanjem na snagu 4. Dodatka Ugovoru o koncesiji.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«.

OBRAZLOŽENJE

Dana 14. kolovoza 2014. godine Trgovački sud u Rijeci donio je Rješenje pod poslovnim brojem Tt.14/5580-6 o promjeni adrese iz Volnik bb u Turion 22, a dana 9. siječnja 2015. godine pod poslovnim brojem Tt.14/8995 o promjeni naziva tvrtke »Ribarstvo F« d.o.o. u »Orada Adriatic« d.o.o. Donošenjem navedenih Rješenja potrebno je uskladiti Odluku o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres (»Službene novine« broj 22/05, 38/08 i 4/17) prema zahtjevu trgovačkog društva »Ribarstvo F« d.o.o.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/15-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-46

Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr