SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

67.

Na temelju članka 194. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), članka 12. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/ 97- ispravak, 47/99 - ispravak i 35/08), članka 28. točka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici od 21. svibnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«

Članak 1.

Članak 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 43/07, 47/07 - ispravak i 48/09) mijenja se i glasi:

»Djelatnost Zavoda je izrada odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izrada izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti, priprema polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izrada prostornih planova uređenja grada i općine, izrada urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu odnosno Županiju, stručno analitički poslovi iz područja prostornog uređenja ako to zatraži nadležno ministarstvo ili Župan, drugi poslovi u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.

Zavod može obavljati i poslove iz područja regionalnog razvoja.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2., podstavak 10. mijenja se i glasi:

» - raspisuje natječaj za izbor ravnatelja Zavoda«

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač uz prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva«.

Članak 4.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/5

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-15-38

Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr