SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2015.
OPĆINA PUNAT

24.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/ 13, 158/13 i 92/14) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/ 09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj 28. travnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa na području Općine Punat

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se promet na javnoprometnim površinama na području Općine Punat.

Članak 2.

Javnoprometnim površinama, u smislu ove Odluke, razumijevaju se nerazvrstane ceste, trgovi, pješačke zone, parkirališta, nogostupi, biciklističke staze, stajališta javnog prometa, javna stubišta i slične površine na kojima se odvija promet vozila, pješaka i drugih sudionika u prometu.

Članak 3.

Promet javnoprometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u granicama propisanim zakonom i ovom Odlukom.

Na javnoprometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnoprometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili protočnost prometa.

Članak 4.

Sudionici u prometu moraju prema osobama s invaliditetom, slijepim i nemoćnim osobama, djeci, kao i osobama koje prate ili prevoze osobe s invaliditetom i djecu, postupati s najvećom pažnjom.

II. UREĐENJE PROMETA

Članak 5.

Pod uređenjem prometa razumijeva se određivanje:

-cesta s prednošću prolaska,

-dvosmjernog, odnosno jednosmjernog prometa,

-sustava tehničkog uređenja prometa i upravljanja prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora,

-ograničenja brzine kretanja vozila,

-promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih kola, gonjenja i vođenja stoke,

-parkirališnih površina i način parkiranja, zabrana parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

-zona smirenog prometa,

-blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

-postavljanja i održavanja zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

-pješačkih zone, sigurnih pravaca za kretanje školske djece, posebnih tehničkih mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i sl.,

-uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,

-površina na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,

-uvjeta prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

Članak 6.

Na području Općine Punat uređuje se dvosmjerni i jednosmjerni promet te se određuju ulice kao pješačke zone kako slijedi:

1. Ulica Augusta Cesarca - dvosmjerna,

2. Ulica Batovo - dvosmjerna,

3. Ulica Buka - dvosmjerna

4. Creska ulica - dvosmjerna,

5.Trg Domovinske zahvalnosti - parkovna površina-pješačka zona

6.Donja kala - jednosmjerna od Ulice puntarskih mornara do Novog puta,

7. Ulica Drena - dvosmjerna,

8. Frankopanska ulica

a)dvosmjerna od apartmanskog naselja »Omorika« do Košljunske ulice,

b)pješački prolaz uz kamp i apartmansko naselje »Omorika«,

9. Ulica Galija - dvosmjerna

10.Gornja kala - jednosmjerna od Novog puta do Ulice puntarskih mornara,

11. Ulica Guvnić - jednosmjerna od Stare Place do Place,

12. Istarska ulica - dvosmjerna,

13. Ulica Ivana Gorana Kovačića

a) dvosmjerna od Ulice Kljepina do Novog puta,

b) jednosmjerna od Novog puta do Ulice Pod topol,

c)dvosmjerna od Ulice Pod topol do križanja sa Frankopanskom ulicom,

d)sa Ulice Pod topol dozvoljava se ulaz u odvojak uz depandansu,

14. Jadranska ulica - dvosmjerna,

15. Ulica Jagorika - dvosmjerna

16. Ulica Kanajt - dvosmjerna,

17.Ulica Klančić - pješačka zona, osim za pristup vozila stanara,

18. Ulica Kljepina

a)pješačka zona od Obale do Ulice Ivana Gorana Kovačića, osim za pristup vozila stanara i dostavu,

b)jednosmjerna od Ulice Ivana Gorana Kovačića do Ulice kralja Zvonimira,

19. Ulica Kolušin – dvosmjerna

20. Košljunska ulica - dvosmjerna,

21. Krčka ulica – dvosmjerna

22. Ulica kralja Zvonimira

a) jednosmjerna od Place do Novog puta,

b)jednosmjerna od Ulice puntarskih mornara do Novog puta, s pješačkom zonom na istočnoj strani ulice,

c)dvosmjerna od Ulice puntarskih mornara do Starobašćanske ulice,

23.Ulica Krušija - pješačka zona, osim za pristup vozila stanara,

24. Kvarnerska ulica - dvosmjerna,

25. Lošinjska ulica – dvosmjerna,

26. Ulica Ljudevita Gaja - dvosmjerna,

27. Ulica Matije Gupca - dvosmjerna,

28. Ulica Nikole Tesle - dvosmjerna,

29. Novi put –

a)dvosmjerna od Obale do Ulice Ivana Gorana Kovačića,

b)jednosmjerna od Ulice kralja Zvonimira do Ulice Ivana Gorana Kovačića,

c)dvosmjerna od Puta sv. Trojice do Ulice kralja Zvonimira,

30. Obala

a)dvosmjerna od brodogradilišta do Ulice Matije Gupca,

b)pješačka zona od Ulice Matije Gupca do Lučke kapetanije (uz kuće), osim za pristup vozila stanarima s posebnom dozvolom,

c)dvosmjerna od Ulice Matije Gupca do ribarnice (obalni dio), s jednosmjernim kružnim tokom ispred ribarnice,

d) jednosmjerna od Ulice Pod topol do ribarnice,

e)dvosmjerna od Ulice Pod topol do Šetališta Ivana Brusića, sa kružnim tokom,

31. Ulica Pasjak - dvosmjerna,

32. Paška ulica - dvosmjerna,

33. Ulica Pelinković - dvosmjerna,

34. Ulica Pešćivica - dvosmjerna,

35.Placa - jednosmjeran promet od Ulice 17. travnja do Ulice kralja Zvonimira,

36. Plavnička ulica - dvosmjerna,

37.Ulica Pod topol - dvosmjerna s kružnim tokom na križanju s Obalom,

38. Ulica Prgon - dvosmjerna,

39. Primorska ulica - dvosmjerna,

40. Ulica puntarskih mornara - dvosmjerna,

41.Ulica puntarskih težaka - pješačka zona, osim za pristup vozila stanara

42. Ulica Puntica - dvosmjerna,

43. Put sv. Trojice

a) jednosmjerna od župne crkve do Stare place,

b) dvosmjerna od župne crkve do Novog puta,

44. Put Vele vode - dvosmjerna,

45. Rapska ulica - dvosmjerna,46.Ulica Redi - pješačka zona, osim za pristup vozila stanara i interventnih vozila,

47.Ulica Ruđera Boškovića - dvosmjerna, sa pješačkom zonom na zapadnoj strani ulice od križanja sa Velom dragom do ispod objekta Ruđera Boškovića 37,

48. Ulica 17. travnja

a)zabrana prometovanja osim lokalno za stanare, interventna vozila od Ulice Matije Gupca do Place, komunalna vozilia Ponikve voda d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o., komunalna vozila KD »Črnika« d.o.o. i dostavna vozila.

b)dvosmjerna od Ulice Matije Gupca do brodogradilišta,

49.Stara placa - jednosmjerna od Puta sv. Trojice do Ulice Guvnić,

50. Ulica Stare brajde - dvosmjerna,

51.Stari klanac - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima,

52. Starobašćanska ulica - dvosmjerna,

53. Ulica sv. Nikole

a) dvosmjerna od Frankopanske ulice do k.br. 32,

b) pješački prolaz do k. br. 32 do Košljunske ulice,

54. Šetalište Ivana Brusića - pješačka zona,

55. Šetalište Antona Žic - Ulivina - pješačka zona,

56. Ulica Vela draga

a)dvosmjerna od zaobilaznice do odvojka za Ulicu Stare brajde,

b)jednosmjerna od odvojka za Ulicu Stare brajde do Ulice Ruđera Boškovića,

57.Ulica Veli dvor - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima,

58. Vinogradska ulica - dvosmjerna,59. Ulica Vladimira Nazora - dvosmjerna,

60. Ulica Žardin – dvosmjerna,

61.Protupožarni-šumski put od Ulice Buka do Punta de bilja - dvosmjeran.

U svim slijepim odvojcima ulica i slijepim pristupnim putovima promet je dvosmjeran.

U pješačkim zonama dozvoljava se prometovanje: interventnim vozilima, komunalnim vozilima Ponikve voda d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o., komunalnim vozilima KD »Črnika« d.o.o. Punat, turističkom vlakiću i dostavnim vozilima.

Članak 7.

U naselju Stara Baška dvosmjeran promet je:

-na prometnici od ulaza u naselje do lučice,

-u odvojku prema »Donjem selu«,

-u odvojku uz crkvu,

-na putu od naselja do kućnog broja 258,

-u slijepim odvojcima i pristupnim putovima.

Pješačke zone u naselju Stara Baška su:

-od k.br. 80 (od putničke agencije Zala) prema moru do kraja puta,

-u odvojku prema Donjem Selu od k.br. 150 prema moru do kraja odvojka,

-odvojak od k.br. 13 u pravcu plaže - pješačka zona s prometnim znakom i preklopnim stupićem,

-sve ostale površine koje ovom Odlukom nisu navedene kao prometnice s režimom prometa.

Članak 8.

Trgovačko društvo kojem je povjereno održavanje nerazvrstanih cesta dužno je voditi evidenciju o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama na području Općine.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat (u daljnjem tekstu: JUO) utvrđuje i provodi mjere koje utječu na poboljšanje funkcioniranja općinskog prometnog sustava u cjelini.

Članak 9.

Privremenu regulaciju prometa na javnoprometnim površinama zbog gradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija utvrđuje JUO uz prethodnu suglasnost nadležne policijske uprave pod uvjetom da se time ne smanjuje preglednost i da je za nesmetan i siguran prolaz pješaka ostavljena površina nogostupa širine najmanje 1,6 m.

Članak 10.

Nogostupi moraju biti široki najmanje 1,6 m i višom razinom ili na drugi način odvojeni od kolnika.

Iznimno, na mjestima na kojima je intenzitet pješačkog prometa manji te u izgrađenim prostorima, nogostup može biti uži, ali ne manje od 1 m.

Članak 11.

Rubnjaci pješačkih prijelaza i biciklističkih staza na raskrižjima moraju biti spušteni na dužini od najmanje 1,2 m s maksimalnim nagibom do 10% da bi se omogućilo lakše kretanje osoba s invaliditetom, vožnja dječjih kolica i biciklista.

Članak 12.

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom.

Dio javnih parkirališta može se iznimno privremeno koristiti za druge namjene (za potrebe autoškole, zabavnih i sportskih manifestacija i slično) na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: JUO) Općine Punat.

Za privremeno korištenje dijela javnih površina iz stavka 2. ovog članka plaća se naknada na temelju Rješenja JUO.

Članak 13.

Poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Punat obavlja komunalno društvo »Črnika«.

Organizacija i naplata parkiranja, kao i rezervirana parkirna mjesta utvrditi će se uz prethodnu suglasnost nadležne policijske uprave, posebnom odlukom.

Članak 14.

JUO određuje posebna obilježena parkirališna mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom.

Članak 15.

Teretnim automobilima duljine veće od 5 m, autobusima, priključnim vozilima i radnim strojevima dopušteno je parkiranje samo na posebnim parkiralištima što su za tu namjenu određeni i označeni prometnim znakom.

Parkirališta namijenjena parkiranju vozila iz stavka 1. ovoga članka određuje JUO.

Vozila iz stavka 1. ovoga članka parkirana na mjestu koje nije određeno za tu namjenu, bit će blokirana napravom za blokiran kotača po nalogu prometnog, komunalnog redara ili policijskog službenika, ovisno o mjestu gdje se vozilo nalazi.

Vozač vozila iz stavka 1. ovoga članka dužan je za obavljene poslove blokiranja i deblokiranja vozila platiti naknadu organizatoru parkiranja.

Vozač deblokiranog vozila dužan je odmah ukloniti vozilo s mjesta na kojem parkiranje nije dopušteno.

Članak 16.

Zaustavljanje i parkiranje teretnih automobila radi opskrbe i dostave dopušteno je na mjestima predviđenim za tu namjenu, a koja su označena prometnim znakom.

Mjesta za zaustavljanje i parkiranje teretnih automobila radi opskrbe i dostave određuje JUO.

Vozila kojima se ne obavlja opskrba i dostava mogu se parkirati na mjestima iz stavka 1. ovoga članka samo u vrijeme dopušteno prometnim znakom.

Dostava na Šetalištu Antona Žic - Ulivina može odvijati u vremenu do 10:00 sati.

Članak 17.

Pored ulica iz članka 6. ove Odluke, na području Općine Punat pješačka zona je obalno šetalište koje je posebno osigurano od pristupa vozila ili je oznakama i prometnim znakovima utvrđeno kao zona samo za pješake.

Članak 18.

Pješaci se kreću:

-po ulicama i šetalištima koji su ovom Odlukom utvrđene kao pješačke zone,

-po nogostupima ili posebno označenim pješačkim površinama uz kolnik,

-ukoliko uz kolnik nema nogostupa ili posebno označene pješačke površine, a nema alternativnog puta ili prolaza, pješaci se kreću uz rub kolnika,

-pješaci prelaze kolnik samo na posebno označenim pješačkim prijelazima.

Članak 19.

Na javnoprometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, zaštitni stupići, posude s ukrasnim biljem i drugi slični predmeti radi zaštite pješaka u prometu.

Postavljanje predmeta iz stavka 1. ovoga članka rješenjem odobrava JUO uz prethodnu suglasnost nadležne policijske uprave.

Zaštitne ograde, zaštitne stupiće, posude s ukrasnim biljem i slične predmete radi zaštiti pješaka u prometu postavlja i održava pravna osoba kojoj je Općina Punat (u daljnjem tekstu: Općina) povjerila održavanje nerazvrstanih cesta, odnosno održavanje javnih zelenih površina.

Članak 20.

Biciklisti se mogu kretati po svim prometnicama rubno u pravcu kretanja vozila.

Biciklisti se mogu kretati pješačkim zonama i to rubno tako da prednost daju pješacima.

Promet biciklima odvija se na biciklističkim trakama i biciklističkim stazama, odnosno sukladno propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Članak 21.

Turistički vlak može prometovati po pješačkim zonama na dionicama:

-po Obali, od križanja s Ulicom Pod topol do Šetališta Ivana Brusića i nazad,

-po Šetalištu Ivana Brusića i Šetalištu Antona Žic - Ulivina, do Punta de bija i nazad, uz obvezu podizanja vertikalnog stupića kojim se priječi promet drugim vozilima,

-od parkirališta Kod svjetionika (Punćale) do parkirališta Pod gušternu obalom s morske strane i natrag.

Članak 22.

Taxi stajalište utvrđuje se na lokaciji Punćale i to dva parkirna mjesta.

Članak 23.

Radi sigurnosti pješaka i školske djece, u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih organizacija, igrališta i sl., kao i u ulicama gdje ne postoji nogostup, mogu se postaviti:

-horizontalna ispupčenja na kolniku radi usporavanja vožnje,

-ograde radi sprječavanja naglog izlaska pješaka na kolnik.

Članak 24.

Na javnoprometnim površinama na kojima se odvija javni prijevoz zabranjeno je kretanje zaprežnim vozilima, jahanje, vođenje i gonjenje stoke bez nadzora.

Iznimno, JUO može na javnoprometnim površinama iz stavka 1. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost nadležne policijske uprave, za turističke, kulturne i slične javne manifestacije rješenjem odobriti kretanje kočija, zaprežnih vozila i jahanje.

Članak 25.

Stoka se ne smije puštati na prometnice bez nadzora.

Gonjenje stoke u stadu dozvoljava se iznimno po prometnici Dunat - Stara Baška i to po jednom kolnom traku, s time da goniči moraju adekvatno organizirati upozoravanje nadolazećih vozila.

Članak 26.

Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila na javnoprometnim površinama uređeno je posebnom odlukom kojom je propisan komunalni red.

Članak 27.

Javna rasvjeta koja osvjetljava javnoprometne površine mora biti postavljena sukladno posebnim propisima.

Žarulje i rasvjetna tijela javne rasvjete moraju se održavati na način koji osigurava nivo ispravnosti javne rasvjete u 90% opsegu svih instaliranih rasvjetnih mjesta pojedine tehničke cjeline javne rasvjete.

Komunalni redar naredit će pravnoj osobi koja održava javnu rasvjetu uklanjanje nedostataka na javnoj rasvjeti.

Članak 28.

Krošnje stabala i drugo zelenilo ne smije zaklanjati rasvjetna tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, ulaziti u slobodne profile kolnika i nogostupa i smanjivati preglednost na raskrižjima.

Komunalni redar narediti će vlasniku, odnosno pravnoj osobi koja održava javne zelene površine, uklanjanje nedostatka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 29.

Površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje odrediti će načelnik posebnom odlukom.

III. NADZOR

Članak 30.

Nadzor nad provedbom ove Odluke, sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama i ove Odluke provodi prometno i komunalno redarstvo.

Poslove prometnog i komunalnog redarstva obavlja prometni i komunalni redar.

Članak 31.

U obavljanju nadzora prometni redar ovlašten je:

1.naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;

2. izdati obavezni prekršajni nalog.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

1.rješenjem narediti uklanjanje nedostataka iz članaka 27. i 28. ove Odluke;

2.naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;

3. izdati obavezni prekršajni nalog.

IV. NOVČANE KAZNE

Članak 32.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 12. stavka 2. ove odluke privremeno koristi dio javnih parkirališta za druge namjene;

2.teretne automobile duljine veće od 5 m, autobuse, priključna vozila i radne strojeve parkira na mjestima koja nisu određena za tu namjenu i označena prometnim znakom (članak 15. ove odluke);

3.zaustavi i parkira teretne automobile radi opskrbe i dostave na mjestu koje nije predviđeno za tu namjenu (članak 16. ove odluke);

4.postupa suprotno članku 16. stavku 4. ove odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.700,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 33.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.postavi zaštitnu ogradu, zaštitne stupiće, posude s ukrasnim biljem i druge slične predmete bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 19. ove odluke;

2.ne održava javnu rasvjetu sukladno članku 27. ove odluke;

3.ne održava krošnje stabala i drugo zelenilo sukladno članku 28. ove odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.800,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga članka.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Ova Odluka, kao i sva prometna rješenja iz ove Odluke, donose se uz prethodnu suglasnost policijske uprave.

Članak 35.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 15/14).

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/2

URBROJ:2142-02-01-15-11

Punat, 28. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=936&mjesto=51521&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr