SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2015.
OPĆINA DOBRINJ

15.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 17. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/08 i 07/09 (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je Pročelnica Odjela.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjene i dopune Plana

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjene i dopune Plana je Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/ 13).

Razlozi donošenja Izmjene i dopune Plana

Članak 3.

Nakon usvajanja PPU Općine Dobrinj konstatirani su određeni problemi u provedbi najvažnijeg strateškog prostorno-planskog dokumenta: uređenje i razvoj ugostiteljsko-turističkih zona unutar i izvan naselja, dispozicija koridora prometne i komunalne infrastrukturne mreže, neprimjereni i nedorečeni normativi za gradnju u pojedinim naseljima, a postignuta je i iznimna izgrađenost unutar dopuštenih zakonskih okvira građevinskog zemljišta koja u sadašnjem trenutku onemogućava dalji razvoj.

Izmjena i dopuna Plana se radi s ciljem unapređenja stanja u prostoru Općine Dobrinj i usklađenja s promjenama u gospodarskom, prometnom, društvenom i ostalom razvitku koje su se desile od donošenja Prostornog Plana uređenja Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/08 i 07/09) te zbog stvaranja preduvjeta za racionalni i održivi razvoj Općine.

Obuhvat Plana

Članak 4.

Obuhvat Plana je područje Općine Dobrinj u njenim administrativnim granicama.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 5.

Površina Općine Dobrinj zauzima površinu od 53,76 km2. Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine broj stanovnika u Općini Dobrinj iznosi 2023 stanovnika.

Područje Općine Dobrinj podjeljeno je na dvadeset statističkih naselja, kako slijedi: Čižići, Dobrinj, Dolovo, Gabonjin, Gostinjac, Hlapa, Klanice, Klimno, Kras, Polje, Rasopasno, Rudine, Soline, Sužan, Sv. Ivan Dobrinjski, Sv. Vid Dobrinjski, Šilo, Tribulje, Žestilac, Županje.

Općina Dobrinj u okviru Primorsko-goranske županije ima slabije razvijeno gospodarstvo, pri čemu dominira ugostiteljstvo i turizam, građevinarstvo, te trgovine i servisi. Druge djelatnosti nisu značajnije zastupljene, jer su izostale mjere državne razvojne politike koje bi pogodovale njihovu razvoju.

Općina Dobrinj je relativno velika površinom, s prilično niskom gustoćom naseljenosti. Također je vrlo raznolika u pojedinim dijelovima po prirodnim karakteristikama (reljef, klima, biljni pokrov, tlo), kao i po strukturama stvorenim ljudskim radom (naselja, poljoprivredne površine), pa time i po mogućnostima namjene površina.

Najvredniji resurs kojim Općina raspolaže je njen neizgrađeni prostor, pitomog reljefa pogodnog za izgradnju i dobro očuvanih prirodnih vrijednosti, a sve to u blizini makroregijskog centra.

Komunalna je infrastruktura djelom je izgrađena, ali su nužni zahvati na modernizaciji, sanaciji i obnovi telekomunikacijske mreže, kao i javne rasvjete i niskonaponske mreže te rješavanje pitanja sustava odvodnje.

Razvoj Općine Dobrinj treba biti takav da se ne naruši prostorni identitet i prirodne datosti područja.

Ciljevi izrade Plana

Članak 6.

Osnovni cilj prostornog uređenja jest ispravak dijela odredbi koje onemogućavaju daljnji razvoj Općine, kao i postizanje više razine urbanog standarda naselja. Planom je potrebno omogućiti dalji gospodarski razvoj Općine prije svega u domeni ugostiteljstva i turizma, kao i racionalno korištenje prirodnih resursa i zaštitu prostora, odrediti namjenu i organizaciju prostora uzimajući u obzir zatečeno stanje te razvitak temeljen na načelu održivosti. Pri tome treba težiti postizanju optimalnog i uravnoteženog odnosa između postojećeg i planiranog dijela naselja, uz određivanje takvog načina gradnje koji je primjeren području - veće površine čestica, više zelenih površina i sl. Općina Dobrinj treba iskoristiti blizinu Rijeke kao jakog gospodarskog centra i potencijalnog korisnika svojih kulturnih sadržaja kao programske nadopune iznimnom turističkom potencijalu Općine Dobrinj. U razvitku gospodarstva primarni je zadatak otvaranje novih radnih mjesta, koristeći komparativne prednosti područja razvojem ugostiteljsko-turističkih sadržaja i programa.

Programska polazišta Plana

Članak 7.

Programske smjernice za izmjenu i dopunu Plana odnose se na:

.redefiniranje opsega izgrađenog i neizgrađenog dijela građevnog područja svih općinskih naselja te sukladno istom korekcija područja posredne provedbe Plana (UPU), te redefiniranje smjernica za izradu planova nižeg reda,

.redefiniranje opsega uređenog i neuređenog dijela naselja sukladno odredbama novog Zakona,

.ispitivanje mogućnosti proširenja građevinskog područja sukladno zakonskim ograničenjima i uvjetima Prostornog plana uređenja PGŽ,

.redefiniranje uvjeta smještaja i gradnje građevina u području neposredne provedbe Plana (raščlaniti uvjete na čitavom području Općine za svako izdvojeno naselje, redefinirati kig, kis, visinu građevine, etažnost, uvjete rekonstrukcije, načina priključenja građevne čestice na javnu površinu, udaljenost građevnog pravca od regulacijske linije, udaljenost građevine od ruba građevne čestice, ukinuti ograničenja tlocrtne površine građevine, te ograničenja dužine pročelja),

.redefiniranje različitih tipologija (obiteljske, višeobiteljske, višestambene) i vrsta gradnje (slobodnostojeće, dvojne, građevine u nizu),

.redefiniranje opsega i programa gospodarskih (poslovnih) i ugostiteljsko-turističkih djelatnosti unutar i izvan naselja,

.određivanje dodatnih smjernica u dijelu posredne provedbe plana (UPU i DPU),

.preispitivanje koridora prometne i infrastrukturne mreže na državnoj, lokalnoj I županijskoj razini te usklađenje istih s PPPGŽ,

.preispitivanje uvjeta zaštite u domeni zaštite prirode i zaštite kulturnog naslijeđa,

.redefiniranje statusa luka i lučkog područja,

.ispitivanje mogućnosti smještaja Aquacentra-centra vodenih sportova kao novog razvojno-gospodarskog programa,

.redefiniranje uvjeta gradnje i smještaja programa, sadržaja i građevina izvan građevinskih područja naselja,

.određivanje uvjeta smještaja i gradnje lječilišno-turističkog kompleksa Blato-Meline.

Popis stručnih podloga potrebnih za izradu Plana

Članak 8.

Za izradu Plana koristit će se sljedeće stručne podloge:

1.Postojeće stručne podloge za provedbu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj,

2.Elaborat (djelomičnog) renormiranja uvjeta i procedura gradnje za provedbu Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj,

3.Urbanistička arhitektonska studija Centra zdravstveno-lječilišnog turizma blato-Meline,

4.Stručna podloga-urbanističko arhitektonska analiza prostornih mogućnosti smještaja novog Centra vodenih sportova.

Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih katastarsko- topografskih podloga

Članak 9.

Kartografski prikazi Plana izrađivat će se na topografsko-katastarskom planu (ili na digitalnim ortofoto planu koji ima visinsku pretstavu terena) te na njih uklopiti katastarski plan u mjerilu 1:5000.

Način pribavljanja stručnih podloga (rješenja)

Članak 10.

Stručna rješenja, koja za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, pribavit će se, u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, u roku od 15 dana od dana dostave ove Odluke.

Stručne podloge iz članka 8. ove Odluke pribavljaju se sukladno važećim zakonskim propisima.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi Plana.

Članak 11.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

-Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

-Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka- ispostava Omišalj, Put mora 1, 51513 Omišalj

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

-Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, Rijeka

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

-Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51000 Rijeka

-Lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

-Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka - Krk

-HEP - Prijenos d.o.o., Prijenosno područje Opatija, Maršala Tita 166, 51410 Opatija

-Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

-Ponike eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

-Ponikve usluga d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

-Hrvatska agencija za telekomunikacije Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

-UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

-HRVATSKA POŠTA d.d. - POŠTANSKO SREDIŠTE RIJEKA, Korzo 13, 51000 RIJEKA

-HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

-Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

-JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Služba za razvoj i izgradnju, Ulica grada Vukovara 14, 10000 ZAGREB

-te ostali sudionici koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana.

Rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana

Članak 12.

Rok za izradu Plana po fazama:

-Dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: u roku 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-Izrada koncepcije Plana - prednacrta prijedloga plana za potrebe provođenja prethodne rasprave: u roku od 15 dana od pribavljanja stručnih podloga i zahtjeva iz članka 8. ove Odluke,

-početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana za javnu raspravu,

-provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog plana: u trajanju od 30 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga plana u skladu sa prihvaćenim očitovanjima, primjedbama i prijedlozima iz izvješća: 60 dana od okončanja javne rasprave,

-Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima iz čl. 90. Zakona o prostornom uređenju: u roku od 30 dana, od primitka zahtjeva,

-Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: u roku od 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-Pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije na konačni prijedlog Plana u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva,

-Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Dobrinj: 60 dana od utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana.

Izvori financiranja

Članak 13.

Izrada Plana se financira iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj.

Završne odredbe

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPU Općine Dobrinj usvojena na sjednici Vijeća održanoj 20. srpnja 2011. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/11).

Odluka stupa na snagu dan nakon objave »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/1

Urbroj: 2142-04-01-15-4

Dobrinj, 14. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr