SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

22.

Na temelju članka 60. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN RH 82/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/14.), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 16. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom
u Grad Novom Vinodolskom

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad), te uvjeti i postupak provođenja natječaja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Članak 2.

Prijevoz putnika cestovnim vlakom obavlja se na temelju ugovora o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom (u daljnjem tekstu: Ugovor) koji se zaključuje po provedenom postupku natječaja za obavljanje ove djelatnosti.

Ugovor se zaključuje na vrijeme od pet (5) godina uz plaćanje godišnje naknade .

Početni iznos godišnje naknade iznosi 10.000,00 kn.

Članak 3.

Izuzetno od odredbi članka 2. Odluke u vrijeme održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, političkih, humanitarnih i sličnih manifestacija, gradonačelnik može zaključkom odobriti prometovanje cestovnim vlakom bez provođenja natječaja, na vrijeme od najviše 15 dana i uz naknadu koju odredi.

Članak 4.

Djelatnost prijevoza cestovnim vlakom obavlja se od 1.6. do najkasnije 30.9. kalendarske godine

Relacija prometovanja cestovnim vlakom je Vinodolska ulica - Ulica Antona Mataije - Pavlomir - Ulica Mel - kružno raskrižje - Obala kneza Domagoja - Lišanjska ulica - prijelaz semaforiziranog raskrižja Ulice kralja Tomislava - Korzo hrvatskih branitelja - Frankopanski trg - Vinodolska ulica.

II. NATJEČAJ

Članak 5.

Odluku o raspisivanju natječaja donosi gradonačelnik.

Natječaj raspisuje Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje (u daljnjem tekstu: Odjel).

Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja koje imenuje gradonačelnik (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članak 6.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda i njihovim dostavljanjem u zatvorenoj omotnici sa naznakom: »PONUDA NA NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA CESTOVNIM VLAKOM-NE OTVARATI«.

Rok za podnošenje ponuda iznosi minimalno 8 dana od dana objave natječaja

Članak 7.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranicama Grada, a u dnevnom tisku objavljuje se obavijest o raspisanom natječaju.

Natječaj mora sadržavati:

-djelatnost za koju se isti raspisuje,

-vrijeme na koje se sklapa ugovor,

-početni godišnji iznos naknade,

-način, mjesto i rok za podnošenje ponude na natječaj,

-iznos jamčevine,

-naznaku da ponuditelj koji odustane od ponude nakon javnog otvaranja ponuda gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine,

-rok plaćanja naknade,

-naznaku da se nepotpune ponude neće uzeti u razmatranje,

-isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

-mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,

-uvjete za odabir najpovoljnije ponude,

-cijenu usluge prijevoza,

-relaciju i vrijeme prometovanja.

U Odluci o raspisivanju natječaja gradonačelnik može propisati i druge uvjete koji mogu biti od značenja za provođenje natječaja.

Članak 8.

Ponuda za natječaj sadrži:

-zahtjev za osobnim podacima,

-iznos naknade,

-dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-dokaz da ponuditelj posjeduje sredstvo za obavljanje djelatnosti, tj. da u svom vlasništvu ima turistički vlak ili da ima sklopljen ugovor o korištenju cestovnog vlaka,

-isprave kojima ponuditelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom (izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra),

-potvrdu porezne uprave da je kao domaća osoba ispunila sve obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

-potvrdu Grada da nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu po bilo kojoj osnovi,

-potvrdu Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. i KTD-a Vodovod Žrnovnica d.o.o. da nema dospjelih nepodmirenih obveza,

-dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (prometna dozvola za vučno vozilo i priključna vozila),

-druge potvrde i dokaze u svezi s uvjetima koje mora zadovoljavati cestovni vlak sukladno ovoj Odluci.

Članak 9.

Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

O postupku otvaranja ponuda sastavlja se zapisnik.

Postupku otvaranja ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza ovlasti i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja.

U razmatranje se uzimaju samo potpune ponude koje ispunjavaju sve uvjete iz objavljenog natječaja.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

Članak 10.

Prijedlog Odluke o najpovoljnijoj ponudi sa zapisnikom o provedenom natječaju, Povjerenstvo dostavlja gradonačelniku na donošenje najkasnije u roku osam (8) dana od dana otvaranja ponuda.

Gradonačelnik zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu prispjelu ponudu.

Članak 11.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja posebice sadrži:

-ime i adresu ponuditelja,

-vrijeme na koje se sklapa ugovor,

-iznos naknade,

-rok za sklapanje ugovora.

Odluka se dostavlja svim ponuditeljima najkasnije u roku od osam (8) dana od dana donošenja.

Članak 12.

Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaključivanja natječaja, dok se onom ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uračunava u naknadu.

Ponuditelju koji odustane od ponude do javnog otvaranja ponuda, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja izjave o odustanku od ponude.

III. UGOVOR O OBAVLJANJU DJELATNOSTI PRIJEVOZA CESTOVNIM VLAKOM

Članak 13.

Najpovoljniji ponuditelj sklapa s Gradom Ugovor najkasnije u roku od osam (8) dana računajući od dana primitka Odluke.

Ako ponuditelj iz stavka 1. ovog članka ne sklopi Ugovor smatra se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Ugovorom se uređuje način obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom u skladu sa ovom Odlukom.

Ugovor se sklapa nakon podmirivanja ponuđenog godišnjeg iznosa u natječaju (jamčevina se uračunava u iznos naknade) za godinu u kojoj se zaključuje Ugovor, a rokovi plaćanja i sredstva osiguranja za ostale godine određuju se Ugovorom.

Članak 14.

Ugovor prestaje istekom vremena na koji je sklopljen.

Ugovor može prestati i prije isteka vremena na koji je sklopljen u slučajevima:

-ako ugovaratelj prestane ispunjavati uvjete za obavljanje djelatnosti,

-ako ugovaratelj ne plaća naknadu,

-prestankom pravne ili smrću fizičke osobe ugovaratelja,

-otkazom ugovora,

-sporazumom stranaka.

Ugovor će se otkazati i ukoliko se ugovaratelj ne pridržava odredbi ove Odluke i drugih pozitivnih propisa koji reguliraju obavljanju predmetne djelatnosti.

Ukoliko se ugovor otkaže krivnjom ponuditelja, Grad neće vratiti uplaćenu naknadu.

IV. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM

Članak 15.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom, vozač je dužan kod sebe imati:

-ugovor,

-cjenik prijevoza.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom, vozač mora biti uredno odjeven ili imati uniformu i uljudno se odnositi prema putnicima, a cestovni vlak mora biti uredan i čist.

Članak 16.

Vozač cestovnog vlaka nije dužan primiti putnika ako je:

-putnik fizički agresivan,

-putnik u vidno alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih sredstava.

Vozač cestovnog vlaka ne smije prevoziti djecu mlađu od osam godina bez pratnje punoljetne osobe.

Članak 17.

Vozač cestovnog vlaka dužan je putniku izdati račun ili voznu kartu te ujedno izvršiti kontrolu kupljenih karata za obavljeni prijevoz.

Smatra se da je račun uredan kada su na njemu naznačeni:

-izvršitelj usluga,

-datum vožnje,

-broj računa,

-novčani iznos naknade,

-drugi elementi koji se reguliraju u skladu sa pozitivnim propisima.

Članak 18.

Nakon završene vožnje vozač cestovnog vlaka dužan je pregledati vozilo i eventualno nađene stvari predati Policijskoj postaji.

V. UVJETI ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM

Članak 19.

Okretišta i stajališta cestovnog vlaka moraju biti posebno obilježena.

Posebna oznaka na okretištu i stajalištu cestovnog vlaka mora sadržavati:

-naziv ugovaratelja,

-natpis stajalište cestovni vlak,

-vrijeme polaska i dolaska,

-cjenik izražen u kunama,

Pored natpisa na hrvatskom jeziku mora stajati i natpis na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Članak 20.

Oznake iz članka 19. Odluke Ugovaratelj je dužan obilježiti i postaviti o svom trošku te prema uputama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje.

VI. CIJENA USLUGE

Članak 21.

Cijenu usluge prijevoza putnika cestovnim vlakom, te relacije i vrijeme prometovanja cestovnog vlaka kao i popuste za stanovnike i goste u privatnom smještaju sa područja Grada kao i druge mogućnosti određuje gradonačelnik.

VII. NADZOR

Članak 22.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalno redarstvo Grada Novi Vinodolski.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 340-01/15-01/8

URBROJ: 2107/02-01-15-2

Novi Vinodolski, 14. svibnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=936&mjesto=51250&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr