SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2015.
OPĆINA ČAVLE

25.

Na temelju članka 7. i 13. Zakona o ustanovama (NN 77/ 93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 29. travnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju ustanove Dječji vrtić »Čavlić«

Članak 1.

Općina Čavle, Čavle 206, 51 219 Čavle (u daljnjem tekstu: Osnivač) osnivač je Dječjeg vrtića »Čavlić« (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) kao javne ustanove koja djelatnost predškolskog odgoja, obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi obavlja kao javnu službu. Dječji vrtić ima svojstvo pravne osobe, a upisan je u Sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem upisa (MBS)040233137.

Članak 2.

Dječji vrtić »Čavlić« je pravni sljedbenik predškolske ustanove Dječji vrtić »Čavlić«, Čavle b.b. koja je Osnovana Odlukom o osnivanju predškolske ustanove od 28. rujna 2006. godine. Radi usklađivanja sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), postojeću Odluku o osnivanju koja datira iz gore navedenog datuma, treba mijenjati.

Članak 3.

Naziv ustanove: Dječji vrtić »Čavlić«

Sjedište ustanove glasi: ČAVJA 49, 51 219 Čavle.

Članak 4.

U Dječjem vrtiću ostvaruju se:

-redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

-programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

-programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,

-programi predškole,

-programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja. Ovisno o potrebama i zahtjevima roditelja, Dječji vrtić može izvoditi programe sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja. (Narodne novine broj 63/08 i 90/10.) Na navedene programe suglasnost daje Ministarstvo odgoja obrazovanja i sporta.

Članak 5.

U Dječjem vrtiću na poslovima njege,odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped i rehabilitator) te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. Osim odgojno- obrazovnih radnika iz stavka 1. ovog članka, u Dječjem vrtiću rade i druge osobe koje obavljaju pravno-administratorske poslove kao i pomoćno-tehničke poslove. Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova. Tri člana imenuje Osnivač iz reda javnih radnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, jednog člana biraju odgojitelji i stručni suradnici tajnim glasovanjem na odgojiteljskom vijeću. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Način izbora članova Upravnog vijeća iz redova korisnika usluga i djelatnika Dječjeg vrtića, način rada i donošenja odluka Upravnog vijeća utvrđen je Statutom Dječjeg vrtića.

Članak 7.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

1.na prijedlog ravnatelja donosi: - Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića, izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa, financijski plan i izvješća Dječjeg vrtića, opće akte utvrđene Statutom i zakonom, odluke o zasnivanju radnog odnosa zaposlenika osim za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do 60 dana, o čemu odlučuje ravnatelj, odluke o prestanku radnog odnosa zaposlenika;

2.uz suglasnost osnivača donosi i odlučuje: - Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, plan upisa djece u tekućoj pedagoškoj godini,o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi, o raspodjeli dobiti u skladu s posebnim odlukama Osnivača, o promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića, o davanju u zakup objekata i prostora Dječjeg vrtića ili mijenjanju njihove namjene, o osnivanju druge pravne osobe;

3.odlučuje:- o izvješćima ravnatelja vezano za rad Dječjeg vrtića, o žalbama roditelja, odnosno skrbnika djece,o svim ostalim pitanjima predviđenim općim aktima Dječjeg vrtića;

4.predlaže Osnivaču - promjenu naziva i sjedišta Dječjeg vrtića,statusne promjene Dječjeg vrtića;

5.podnosi Osnivaču: - izvješće o radu Dječjeg vrtića;

6.razmatra:predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad Dječjeg vrtića,izvješća o odgojno- obrazovnom radu vrtića,

7.predlaže ravnatelju: - mjere u cilju ostvarivanja poslovanja Dječjeg vrtića,osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.

Članak 8.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava Zakonom propisane uvjete. Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića. Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića. Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine. Ista osoba može biti ponovo imenovana. Ugovor o radu s ravnateljem Dječjeg vrtića sklapa Upravno vijeće.

Članak 9.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića,predstavlja i zastupa Dječji vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića, odgovara za zakonitost rada, predlaže plan i program rada Dječjeg vrtića, provodi odluke Upravnog vijeća, donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Dječjeg vrtića iz svog djelokruga, donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa djelatnika na određeno vrijeme do 60 dana,potpisuje ugovore o radu i druge akte Dječjeg vrtića, podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Dječjeg vrtića,organizira rad i obavlja raspored djelatnika, odobrava službena putovanja i druga odsustva s rada djelatnika,osniva stručne skupove kao pomoćna tijela Dječjeg vrtića,te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovom Odlukom, Statutom i drugim Općim aktima Dječjeg vrtića.

Članak 10.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće. Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću. Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, ovom Odlukom,Statutom i drugim Općim aktima Dječjeg vrtića. Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje Statutom i Poslovnikom o radu Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića.

Članak 11.

Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte. Statutom Dječjeg vrtića se pobliže utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića, javnost rada, te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Dječjeg vrtića. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo, te način obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe. Dječji vrtić ima i druge Opće akte u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom.

Članak 12.

Statut Dječjeg vrtića i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača. Druge opće akte donosi Upravno vijeće u skladu sa Statutom, ako Zakonom ili Statutom nije propisano da ih donosi ravnatelj ili Odgojiteljsko vijeće.

Članak 13.

Sredstva potrebna za rad i obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića pribavlja od Osnivača,roditelja djece korisnika usluga Dječjeg vrtića i iz ostalih izvora propisanih zakonom. Osnivač osigurava Dječjem vrtiću financijska sredstva u svom Proračunu sukladno Programu javnih potreba predškolskog odgoja. Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Dječjeg vrtića.

Članak 14.

Dječji vrtić je javna ustanova koja nema za cilj stjecanje dobiti. Ako u obavljanju svoje djelatnosti dobit,Dječji vrtić će tu dobit upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.

Članak 15.

Dječji vrtić odgovara za nastale obveze cijelom svojom imovinom. Osnivač u skladu sa Zakonom, solidarno i neograničeno odgovara za obveze Dječjeg vrtića.

Članak 16.

Dječji vrtić je javna ustanova za provođenje organiziranog oblika odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi koja se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 17.

Osnivač Dječjeg vrtića obvezuje se redovito osigurati i doznačivati sredstva za koja se obvezao, Dječjem vrtiću pružati stručnu, financijsku i drugu potrebnu pomoć, za potrebe Dječjeg vrtića obavljati određene poslove.

Članak 18.

Dječji vrtić kao ustanova obvezuje se - redovito obavljati djelatnost za koju je osnovan,

-najmanje jednom godišnje izvijestiti Osnivača o radu i poslovanju,

-pravodobno izvršavati obveze koje ima prema Zakonu, općim aktima i Odlukama Osnivača.

Članak 19.

Nadzor nad provođenjem programa rada Dječjeg vrtića provodi nadležno ministarstvo u skladu s odredbama zakona, ili neko drugo tijelo državne uprave.

Članak 20.

Dječji vrtić je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju svoje djelatnosti za koju je osnovan,na način određen Statutom Dječjeg vrtića sukladno Zakonu i ovoj Odluci.

Članak 21.

Dječji vrtić može imati jednu ili više podružnica. Odluku o osnivanju podružnica donosi Osnivač u skladu s odredbama Zakona o ustanovama.

Članak 22.

Dječji vrtić može prestati s radom pod uvjetima i na način propisan Zakonom o ustanovama i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića »Čavlić« Službene novine primorsko-goranske županije 36/06)

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/15-01/04

URBROJ:2170-03-15-01-2

Čavle, 29. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=935&mjesto=10008&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr