SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2015.
OPĆINA BAŠKA

11.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 7. svibnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Baška

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška, (u nastavku: III. izmjene i dopune PPUO Baška).

(2) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja III. izmjena i dopuna PPUO Baška je Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

(3) Stručni izrađivač III. izmjena i dopuna PPUO Baška će biti pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 118/09), (u nastavku: stručni izrađivač).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE III. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 2.

(1) III. izmjene i dopune PPUO Baška se izrađuju u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) te drugih zakona i propisa koji uređuju problematiku prostornog uređenja.

(2) Kako Vlada Republike Hrvatske nije donijela uredbu iz članka 64. stavka 6. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13) za izradu III. izmjena i dopuna PPUO Baška nije obvezna provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa: 351-03/ 13-04/306, urbroj: 517-06-2-1-2-14-2 od 13. siječnja 2014. godine).

RAZLOZI DONOŠENJA III. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 3.

III. izmjenama i dopunama PPUO Baška će se se ostvariti preduvjeti za realizaciju pojedinih gospodarskih i razvojnih projekata Općine Baška.

OBUHVAT III. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 4.

Granica obuhvata III. izmjena i dopuna PPUO Baška određena je administrativnim granicama područja područja Općine Baška.

OCJENA STANJA U OBUHVATU III. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 5.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Baška je Prostorni plan uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst i 17/24), koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Baška.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA III. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 6.

(1) III. izmjene i dopune PPUO Baška odnose se isključivo na izmjene dijelova tekstualnog i grafičkog dijela Plana koje se odnose na:

-usklađenje Plana sa Prostornim planom Primorsko- goranske županije preuzimanjem uvjeta za gradnju sunčeve elektrane neposrednim provođenjem,

-određivanje uvjeta za gradnju zabavnog centra na k.č. 3309 k.o. Baška-nova neposrednim provođenjem PPUO Baška,

-određivanje novog građevinskog područja za izgradnju poslovnog objekta komunalnog društva neposrednim provođenjem PPUO Baška,

-određivanje uvjeta za rekonstrukciju ulice Šantis u Baški »S3« s analizom mogućeg ukidanja spoja na D- 102,

-definiranje uvjeta za rekonstrukciju postojećih građevina na području PPUO Baška;

-ograničavanje izgrađenosti na području građevinskog područja naselja Baška (zona N1-1) i izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Baška - Zarok (zona N1-2) preispitivanjem i smanjenjem prostornih pokazatelja

(2) U postupku izrade III. izmjena i dopuna PPUO Baška otklonit će se nepravilnosti utvrđene nalazom Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za inspekcijske poslove (klasa: 362-02/13-07/13 urbroj: 531- 07-3-2-1-13-10 od 19. prosinca 2013. godine), na način da će se izrijekom propisati uvjeti za rekonstrukciju postojećih građevina u zoni N1-2 (izdvojeni dio građevinskog područja naselja Baška - Zarok) i to u pojasu 100 m od obalne linije u kojem nije moguća gradnja novih građevina.

(3) III. izmjenama i dopunama PPUO Baška nije obuhvaćeno usklađenje PPUO Baška sa Prostornim planom Primorsko - goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 32/13), Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i ostalim u međuvremenu donesenim propisima, kao niti druge izmjene i dopune koje bi bile rezultat zahtjeva nadležnih javnopravnih tijela te primjedbi sudionika u javnoj raspravi, a koje se ne odnose na programska polazišta iz stavka 1. ovog članka.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 7.

(1) Za potrebe izrade III. izmjena i dopuna PPUO Baška Općina Baška osigurava Prostorni plan uređenja Općine Baška kao temeljni dokument koji se mijenja. Kartografski prikazi III. izmjena i dopuna PPUO Baška izrađivat će se na podlozi temeljnog dokumenta koji se mijenja.

(2) Za izradu III. izmjena i dopuna PPUO Baška nije planirana izrada posebnih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA III. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 8.

Stručno rješenje III. izmjena i dopuna PPUO Baška izradit će ovlašteni stručni izrađivač iz članka 1. ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 9.

(1) Zahtjeve (podaci, planske smjernice i dokumenti) iz područja svog djelokruga za potrebe izrade III. izmjena i dopuna PPUO Baška će zatražiti od nadležnih javnopravnih tijela:

-MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 RIJEKA

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB

-DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE, Radnička cesta 80/7, 10000 ZAGREB

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO - GORANSKA, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

-MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira 1, 10000 ZAGREB

-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 ZAGREB

-MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka - Lučka ispostava Baška, Palada 88, 51523 BAŠKA

-ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK, Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 KRK

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Riva 10, 51000 RIJEKA

-PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 KRK

-Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

-HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za studije i projektiranje, Odjel za studije, zakonsku i tehničku regulativu, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

-HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 RIJEKA

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9/IX, 51000 RIJEKA

-HAKOM - HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB

-HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 ZAGREB

-HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA

-HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 KRK

-HEP - Obnovljivi izvori energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB

-HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

-HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma Podružnica Senj, Šumarija Krk, Plavnička bb, 51500 KRK

-PONIKVE d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK

-GRAD NOVI VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 NOVI VINODOLSKI

-OPĆINA VRBNIK, Trg Škujica 7, 51516 VRBNIK

-OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 PUNAT

-OPĆINA LOPAR, Lopar BB, 51281 LOPAR

-GRAD SENJ, Stara cesta 2, 53217 SENJ

(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu III. izmjena i dopuna PPUO Baška je 30 dana od dana dostave ove Odluke. Zahtjevi se mogu dati samo ukoliko su direktno vezani uz obuhvat III. izmjena i dopuna PPUO Baška iz članka 6. ove Odluke, a ne u obuhvatu predmetnog Plana u cijelosti.

(3) Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu III. izmjena i dopuna PPUO Baška u roku iz stavka 2. ovog članka smatra se da zahtjeva nema.

(4) Ako se u tijeku izrade III. izmjena i dopuna PPUO Baška za to ukaže potreba u postupak izrade bit će uključeni i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza III. izmjena i dopuna PPUO Baška:

-dostava zahtjeva za izradu III. izmjena i dopuna PPUO Baška od nadležnih javnopravnih tijela - 30 dana,

-izrada Prijedloga III. izmjena i dopuna PPUO Baška - 45 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

-javni uvid o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Baška - u trajanju od 15 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi III. izmjena i dopuna PPUO Baška - 15 dana od isteka roka za davanje primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga III. izmjena i dopuna PPUO Baška - 15 dana po prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi,

-mišljenje Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije - u roku od 30 dana

-usvajanje III. izmjena i dopuna PPUO Baška - 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

-dostava završnog elaborata - u roku od 15 dana od donošenja III. izmjena i dopuna PPUO Baška na Općinskom vijeću Općine Baška.

(2) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja III. izmjena i dopuna PPUO Baška utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE III. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 11.

Sredstava za izradu III. izmjena i dopuna PPUO Baška osiguravaju se iz Proračuna Općine Baška i iz drugih izvora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Do donošenja III. izmjena i dopuna PPUO Baška prilikom izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru primjenjivat će se odredbe važećeg PPUO Baška, te provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU i DPU) koji su na snazi.

Članak 13.

(1) Općina Baška će po objavi ove Odluke u »Službenim novinama« na mrežnim stranicama Općine Baška i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obavijestiti javnost o izradi III. izmjena i dopuna PPUO Baška.

(2) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave u »Službenim novinama« Javnoj ustanovi Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/3

URBROJ: 2142-03-01-15-3

Baška, 7. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr