SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
OPĆINA LOPAR

13.

Na temelju članka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na svojoj 14. sjednici održanoj dana 27. travnja 2015. g., donosi

ODLUKU
o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Lopar

Članak

Prostorni plan uređenja Općine Lopar (u daljnjem tekstu: PPUO Lopar) donesen je u prosincu 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 53/ 11).

Ovom Odlukom započinje postupak izrade i donošenja I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Plan)

Članak

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Plan te se određuju razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis potrebnih stručnih podloga, način pribavljanja stručnih rješenja, vrstu i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu, zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru te izvori financiranja Plana.

Članak

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja Plana je Općina Lopar, Jedinstveni Upravni odjel.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak

Izrada i donošenje Plana temelji se na članku 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13.)

II. RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak

Izrada Plana vrši se na temelju praćenja i ocjenjivanja stanja u prostoru, reagiranju na prostorne pojave i procese i smjernicama gospodarskog razvoja, kao i na osnovu potrebe usklađenja s prostornim planovima šireg područja ili propisima.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje I. Izmjena i dopuna PPUO Lopar su sljedeći:

-neusklađenost prostornog plana sa Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13), odnosno terminološko i sadržajno usklađenje odredbi za provođenje s istima i drugim propisima;

-neusklađenost s Prostornim planom Primorsko-goranske županije;

-neprilagođenost važećeg prostornog plana s potrebama postojećih i novih turističkih i sportsko-rekreacijskih zona, radi osiguranja daljnjeg rasta i razvoja;

-razgraničenje površina neizgrađenog građevinskog područja na njegov uređen i neuređen dio.

-redefiniranje granica građevinskih područja tamo gdje je za to postoji prethodno iskazani interes

-redefiniranje propisane obveze izrade provedbenih planova užeg područja i njihovih granica obuhvata

-druge korekcije i tehnički ispravci, koje se prepoznaju tijekom postupka izrade Plana.

III. OBUHVAT PLANA

Članak

Plan se izrađuju za cijelo područje Općine Lopar u skladu s ovom Odlukom.

Izrada Plana uključuje izmjene i dopune Odredbi za provedbu, vezano za razloge navedene u prethodnom članku, te izmjene grafičkog dijela PPUO Lopar.

Izmjene i dopune mogu uključiti i druge izmjene koje se pokažu opravdane u tijeku izrade i javne rasprave ili proizađu iz gore nabrojanih izmjena.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak

Obuhvat Plana nalazi se na sjevernom dijelu otoka Raba, a obuhvaća i otoke Sveti Grgur i Goli otok. Važećim Prostornim planom uređenja utvrđene su površine građevinskih područja naselja i građevinskih područja izvan naselja za izdvojene namjene (ugostiteljsko-turistička namjena, gospodarska namjena - poslovna i sportsko- rekreacijska namjena) te površine za građenje izvan građevinskog područja.

Člankom 201. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) određeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti prostorne planove uređenja na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu u skladu s tim Zakonom. Do ispunjenja ove obveze neuređenim dijelom građevinskog područja smatraju se neizgrađeni dijelovi građevinskog područja određeni prostornim planovima uređenja koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona, a izgrađenim dijelovima građevinskih područja planiranim za urbanu preobrazbu u smislu predmetnog Zakona smatraju se dijelovi građevinskog područja određeni za urbanu obnovu prostornim planovima koji su na snazi na dan stupanja na snagu predmetnog Zakona.

Obzirom na to da je osnovni plan - PPUO Lopar, koji je razgraničio izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja još iz 2011. godine i da je u međuvremenu dio prostora izgrađen i/ili opremljen prometnom i komunalnom infrastrukturom, potrebno je važeći PPUO dopuniti u smislu ažurnog utvrđivanja uređenog i neuređenog dijela neizgrađenog građevinskog područja u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju.

Nadalje, ukazala se i potreba za djelomičnim usklađenjem s Prostornim planom Primorsko-goranske županije koji je usvojen u rujnu 2013.godine (»Službene novine PGŽ«, broj 32/13).

Navedene izmjene utjecat će na potrebu izrade pojedinih urbanističkih planova uređenja.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZRADE PLANA

Članak

Temeljna zadaća PPUO je dugoročno planiranje prostora u smislu organizacije prostora i racionalnog korištenja prostora za sve funkcije naselja, posebno gospodarskog rasta i razvoja, uz istovremenu zaštitu prirodnih i kulturnih dobara te povijesnih vrijednosti.

Jedan od obveznih ciljeva ovih Izmjena i dopuna je usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13), Prostornim planom Primorsko-goranske županije te s drugim dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA (SOCIOLOŠKO, DEMOGRAFSKO, EKONOMSKO, EKOLOŠKO, ENERGETSKO, GRADITELJSKO, HORTIKULTURNO, ESTETSKO I DRUGO OBILJEŽJE) POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak

Za izradu Plana ne predviđa se izrada posebnih stručnih podloga. Izmjene i dopune radit će se na postojećim podlogama. Stručne analize će se provesti kroz rad odabranog izrađivača, a u suradnji s nadležnom općinskom službom.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak

Stručna rješenja pribavit će se od stručnog izrađivača registriranog i osposobljenog za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja i koji ima suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja sukladno Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 24/08 i 49/ 11) te Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 118/09.)

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak

Izmjene i dopune PPUO Lopar izradit će se na službenoj državnoj topografskoj karti u mjerilu 1:25000, te na kata

starskom planu u mjerilu 1 : 5000 za kartografski prikaz građevinskih područja,

Za prikaz građevinskog područja naselja, koristiti će se važeći katastarski planovi u digitalnom (vektorskom) obliku.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU UPU-a IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak

Podaci te planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

1.MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, Sektor zračnog prometa, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,

2.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab, Palit 144 a, 51280 Rab,

3.MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

4.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/ 20, 10000 Zagreb,

5.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

6.HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, 10000 Zagreb,

7.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE d.o.o., Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,

8.HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

9.HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

10.HRVATSKE VODE d.d., VGO za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

11.HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj, Nikole Suzana 27, 53270 Senj,

12.VRELO d.o.o. za komunalne djelatnosti, Palit 68, 51280 Rab,

13.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka. te sukladno mišljenju stručnog izrađivača i drugih subjekata.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku, smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

Članak

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

-I. faza: izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od 15 dana po isteku roka za očitovanje na Odluku o izradi Plana,

-II. faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od završetka javne rasprave,

-III. faza: izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od zaključka načelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga Plana,

-IV. faza: izrada izvornika Plana - u roku od 15 dana od donošenja Plana na Općinskom vijeću Općine Lopar.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak

Za vrijeme trajanja izrade i donošenja Plana ne propisuje se ovom Odlukom zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje unutar obuhvata ovog Plana.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak

Sredstva za izradu Plana osigurat će se Proračunom Općine Lopar ili iz fondova EU.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:011-03/15-01/01

Ur. broj:2169/02-01-15-06

Lopar, 27. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51281&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr