SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
OPĆINA LOPAR

12.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14 - OUSRH) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 27. travnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Lopar za 2015. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2015. godinu, koja su osigurana u Proračunu Općine Lopar za 2015. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Općine Lopar za 2015. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 17.600,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava u iznosu od 1.600,00 kuna godišnje, tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, određenog u stavku 1. ovog članka.

Prema sastavu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja podzastupljeni spol su žene.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Lopar za 2015. godinu na način utvrđen u članu 3. ove Odluke u godišnjem iznosu kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/15-01/01

Ur.broj: 2169/02-01-15-09

Lopar, 27. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr