SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
GRAD RAB

33.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 2/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske ) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 24. travnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i kandidacijske liste grupe birača zastupljenih
u Gradskom vijeću Grada Raba

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranka i kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki godišnji iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci, odnosno kandidacijskoj listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Ukoliko pojedinom članu ili članovima Gradskog vijeća nakon konstituiranja Gradskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko član Gradskog vijeća izabran s liste grupe birača nakon konstituiranja Gradskog vijeća postane član političke stranke koja participira u Gradskom vijeću financijska sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Raba ostaju članu Gradskog vijeća izabranom s liste grupe birača, te se na istog i nadalje primjenjuju odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i odredbe ove Odluke koje se odnose na članove izabrane s liste grupe birača.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci, odnosno kandidacijskoj listi grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 910,00 kuna.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se i godišnji dodatak u iznosu od 91,00 kune.

Članak 4.

Političkim strankama i kandidacijskoj listi grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Raba na način utvrđen u članku 2. Odluke u godišnjim iznosima kako slijedi:

-Hrvatska demokratska zajednica - HDZ - 3.640,00
kuna

-Rapski pučki sabor - RPS - 1.820,00 kuna

-Hrvatska seljačka stranka - HSS - 1.001,00 kuna

-Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević - HSP AS -
910,00 kuna

-Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP - 1.911,00
kuna

-Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS
- 1.820,00 kuna

-Primorsko goranski savez - PGS - 910,00 kuna

-Narodna stranka - reformisti - REFORMISTI - 910,00
kuna

-Kandidacijskoj listi grupe birača, nositelj liste Zdenko
Matijević - 910,00 kuna

Članak 5.

Raspoređena sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje Upravni odjel za financije i poslove ureda grada na žiro račun političke stranke, odnosno poseban račun člana Gradskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/15-01/03

Ur. broj: 2169-01-04-02/4-15-11

Rab, 24. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51280&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr