SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
GRAD RAB

27.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), te članaka 22. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 24. travnja 2015. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
GRADA RABA U KULTURI ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od značaja za Grad Rab

kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim područjima kulturnih djelatnosti:

-djelovanja ustanova u kulturi,

-djelovanja udruga u kulturi,

-manifestacija u kulturi,

-glazbene i glazbeno scenske djelatnosti,

-izložbene djelatnosti i likovne umjetnosti,

-amaterskog stvaralaštva u glazbi, plesu, folkloru, likovnoj umjetnosti i literarnom stvaralaštvu,

-obrazovanja odraslih,

-knjižnične djelatnosti,

-izdavačke djelatnosti,

-kulturno-animacijskih aktivnosti,

-održavanje i uređenje kulturnih objekata,

-posebne programe u području kulture.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurana su sredstva u Konsolidiranom Proračunu Grada Raba za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), u ukupnom iznosu od 3.868.556,00 kn, sukladno dinamici izvršavanja Proračuna i to za:

1.Programe ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Rab:

1.1.Pučko otvoreno učilište Rab u iznosu od 2.687.000,00 kn,

1.2.Gradsku knjižnicu Rab u iznosu od 443.200,00 kn,

2.Program aktivnosti Udruga, manifestacija i donacija u kulturi u iznosu od 298.356,00 kn,

3.Program održavanja i uređenja kulturnih objekata u iznosu od 440.000,00 kn.

Članak 3.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Gradonačelnik kao izvršitelj Proračuna Grada Raba za 2015. godinu, a Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti će pratiti namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Članak 4.

O izvršavanju programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici pod točkom 1. iz članka 2. podnose Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti, godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu), najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti i češće.

Korisnici pod točkom 2. članka 2. podnose Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti godišnji izvještaj o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za 2014. godinu do 01. ožujka 2015. godine.

Članak 5.

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradonačelniku Grada Raba.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/15-01/03

Urbroj: 2169-01-04-02/4-15-3

Rab, 24. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51280&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr