SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
GRAD ČABAR

7.

Na temelju stavka 1. članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13), Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o drugoj izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine« br.32/01, 31/06) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 6. riječi: »Gradsko Poglavarstvo« mijenjaju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 8. mijenja se stavak 3. i glasi:

»Površina iz prethodnog stavka utvrđuje se prema vanjskim gabaritima objekta. Ukoliko se obveznik ne slaže sa prethodno utvrđenom površinom, obračun površine izvršiti će se unutarnjoj izmjerom objekta koju je obveznik dužan omogućiti ili dostaviti pravovaljanu dokumentaciju iz koje se na nedvojben način može utvrditi površina objekta.«

Članak 3.

U članku 8. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Utvrđivanje namjene odnosno izmjeru prostora obavlja ovlaštena osoba Jedinstvenog upravnog odjela ili osoba ovlaštena od strane Grada Čabra.«

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. mijenja se točka 10. i glasi:

»10. poduzetnici za novoizgrađene objekte ili za proširenje postojećih poslovnih prostora u prvoj godini rada, za novi prostor,«.

Članak 5.

U članku 12. iza riječi: »propisima« stavlja se zarez i dodaju riječi i interpunkcijski znak: »po zahtjevu obveznika,«.

Članak 6.

U članku 13.a riječi: »poreznih prihoda«, zamjenjuju se riječima: »općih prihoda i primitaka«.

Članak 7.

U članku 19. mijenja se stavak 1. i glasi:

»Vrijednost boda određuje posebnom odlukom Gradsko vijeće do kraja studenog za sljedeću kalendarsku godinu«.

U članku 19. stavak 2. briše se, a stavak 3. postaje stavak 2. u kojem se brojka »2.« zamjenjuje brojkom: »1.«.

Članak 8.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka prijaviti sve promjene na objektu i zemljištu, te promjene u vlasništvu ili korištenju objekata na koje se po ovoj Odluci plaća komunalna naknada. Promjene i izmjene prijavljuju se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Čabra.«

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA. 363-02/06-01/76

URBROJ: 2108-01/1-15-3

Čabar, 9. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr. sc. Josip Malnar, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr