SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
GRAD ČABAR

5.

Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12, 152/14) i članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi Grada Čabra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje financiranje prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Čabar, uvjeti i način ostvarivanja socijalnih prava, te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.

Članak 2.

Poslove u vezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja nadležno upravno tijelo Grada Čabra (u daljnjem tekstu: upravno tijelo).

Članak 3.

Za ostvarivanje prava iz ove Odluke navedenih u članku 14. stavku 1. točkama 5., 8. i 10. i 11. osniva se Odbor za socijalna pitanja u sastavu:

1. zamjenik gradonačelnika Grada Čabra - predsjednik

2. predstavnik Centra za socijalnu skrb, Čabar - član

3. voditelj programa Pomoć i njega u kući - član

4.predstavnik patronažne zdravstvene službe, Ispostava Čabar - član

5.službena osoba u Gradu Čabru zadužena za poslove socijalne skrbi - član.

Članak 4.

Odbor iz članka 3. ove Odluke sastaje se na poziv predsjednika Odbora u slučaju kada upravno tijelo zaprimi zamolbe za ostvarivanje prava navedenih u članku 3. ove Odluke.

Odbor odlučuje većinom glasova svih članova ukoliko su na sjednici prisutna najmanje tri člana. Po odluci Odbora, konačnu odluku o ostvarenju pojedinog prava navedenog u članku 3. donosi Gradonačelnik Grada Čabra.

Članak 5.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom odlukom (osim prava na pomoć za novorođeno dijete, prava na pomoć dodjelom poklon paketa, pravo na uslugu pomoć u kući) ne mogu se ostvariti na teret proračuna Grada Čabra ili

se na teret proračuna grada Čabra mogu samo sufinancirati ukoliko je zakonom i drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju na teret proračuna Republike Hrvatske ili drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, prava po ovoj Odluci (osim prava na pomoć za novorođeno dijete i prava na dodjelu poklon paketa) ne može ostvariti ukoliko on ili član obitelji ili domaćinstva:

-može sam sebe uzdržavati,

-može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi,

-ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne koristi ili ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba,

-ima u vlasništvu ili posjedu nekretnine čija ukupna površina prelazi 40000 m2, ne računajući nekretninu (stambeni prostor) koji koristi za stanovanje,

-je ostvario sredstva prodajom imovine ili je darovao svoju imovinu u vrijednosti većoj od 25.000,00 kn, u razdoblju od 2 godine prije podnošenja predmetnog zahtjeva,

-ima u svom vlasništvu ili suvlasništvu udjele u trgovačkom društvu ili obrtu ili je u sudskom registru upisan kao član uprave društva.

Članak 6.

Svaki je građanin dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu sami o sebi brinuti.

Članak 7.

Smatra se da osoba može sama sebe uzdržavati ukoliko nije uredno evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ako je u razdoblju od šest mjeseci prije pokretanja postupka odbila ponuđeno zaposlenje, odnosno ako ima prilike privremenim, sezonskim, povremenim i sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba ili ostvariti drugi prihod.

Odredba stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se na:

-osobu kojoj nedostaje 5 godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu koja se ostvaruje sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja,

-dijete od navršene 15. godine dok se redovito školuje, odnosno mlađeg punoljetnika do završetka redovitog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života,

-trudnicu i rodilju do šest mjeseci nakon poroda te roditelja koji čuva i odgaja dijete do godinu dana života, blizance do tri godine života ili troje i više djece do navršenih 10 godina života te roditelja koji koristi posvojiteljski dopust,

-osobu potpuno nesposobnu za rad,

-osobu koja ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu

-nezaposlenog člana obitelji bez prihoda koji skrbi za dijete ili za odraslog člana obitelji koji nije sposoban brinuti se za sebe, ukoliko takav način skrbi o djetetu, odnosno odrasloj osobi nadomješta institucionalnu skrb po Zakonu o socijalnoj skrbi.

Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi u smislu odredbi ove Odluke su prava kojima se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih ili drugih osoba koje one same ili uz pomoć svoje obitelji ne mogu iz opravdanih razloga zadovoljiti, prije svega zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih ili drugih okolnosti te prava kojima se pruža podrška pojedincima i obiteljima i unapređuje kvaliteta života.

Radi sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka i stanja socijalne ugroženosti socijalnom skrbi pruža se potpora obitelji, posebice djeci i drugim osobama koje ne mogu brinuti same o sebi.

Članak 9.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u proračunu Grada Čabra.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 10.

Korisnici prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom (osim prava na pomoć za novorođeno dijete i prava na pomoć dodjelom poklon paketa) su osobe određene člankom 21. Zakona o socijalnoj skrbi, koji ispunjavanju uvjete propisane ovom Odlukom.

Članak 11.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području grada Čabra te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Čabra.

Prava iz socijalne skrbi propisana ovom odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 12.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom odlukom (osim prava na pomoć za novorođeno dijete i prava na pomoć dodjelom poklon paketa) može ostvariti korisnik ako ispunjava uvjet prihoda iz članka 13. ove Odluke.

Ostvarivanje pojedinih prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, kao i primjena uvjeta iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se na način i po postupku propisanom ovom Odlukom.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 14. točkama 1., 10., 12. i 13. odobravaju se najduže do kraja proračunske godine u kojoj je pravo odobreno, prava utvrđena točkama 2., 3. i 4. odobravaju se za tekuću predškolsku, školsku odnosno akademsku godinu dok su prava utvrđena točkama 5., 6., 7., 8., 9. i 11. jednokratna.

Članak 13.

Korisnik ispunjava uvjet prihoda ukoliko ima mjesečne prihode u sljedećim iznosima:

-samac, čiji prihod ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna,

-dvočlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna,

-tročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna,

-četveročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 3.000,00 kuna,

-obitelji s više od četiri člana, za svakog daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava se za iznos od 500,00 kuna.

Uvjeti prihoda dokazuju se potvrdom o visini dohotka ili mirovine u zadnja tri mjeseca. Pod prihodom se smatra ukupan iznos prosječnih mjesečnih primitaka samca, odnosno obitelji/domaćinstva, isplaćenih u tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za

ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva i primici koje samac ili obitelj/domaćinstvo ostvare po osnovi rada ili mirovine iz Hrvatske ili inozemstva, prihoda od imovine, sezonskim i povremenim radom ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 1. ovoga članka ne uračunavaju se

-novčana naknada za tjelesno oštećenje

-ortopedski dodatak

-doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ZSC i propisima iz mirovinskog osiguranja

-osobna invalidnina sukladno odredbama ZSC

-doplatak za djecu

-državne potpore sukladno ZSS

-novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe naređenih mjera prema posebnom propisu o veterinarstvu

-stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 29. godine života

-naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika

-iznos novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe

-iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija pravnih i fizičkih osoba do iznosa od 5000,00 kuna godišnje

-iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda

-iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb

-iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb

-nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja

-novčana pomoć i putni troškovi osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

-novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje

-osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni dodatak, naknada za pripomoć u kući, jednokratna novčana pomoć, naknada troškova pogreba te naknada za pravo na besplatne udžbenike ako su ta prava ostvarena temeljem posebnog propisa kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji

-osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, doplatak za pomoć i njegu druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, naknada za pripomoć u kući, naknada za pravo na besplatne udžbenike ostvarene temeljem posebnog propisa kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata

-novčani primitak za opremu novorođenog djeteta i primitak po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuje ili daje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima te jedinice

-primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, a temeljem članstva u Fondu hrvatskih branitelja koji potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 14.

Ovom se Odlukom utvrđuju sljedeća prava iz socijalne skrbi:

1.pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

2.pravo na pomoć za subvenciju prehrane učenika OŠ »Petar Zrinski« Čabar,

3.pravo na pomoć za subvenciju smještaja djece u Dječji vrtić »Buba Mara« Čabar,

4.pravo na socijalne stipendije učenika i studenata,

5.pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu udžbenika,

6.pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete,

7.pravo na podmirenje troškova nabave ogrjeva,

8.pravo na novčanu pomoć u slučaju iznenadne teške situacije u domaćinstvu,

9.pravo na pomoć dodjelom poklon paketa,

10. pravo na smještaj u ustanove socijalne skrbi,

11. pravo na pomoć za pogrebne troškove,

12. pravo na uslugu pomoć u kući,

13. pravo na subvenciju čuvanja djeteta kod dadilje.

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 15.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji/domaćinstvu ako se plaćanje tih troškova ne osigurava po drugoj osnovi.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se izravno korisniku ili na način da se iznos pomoći uplati djelomično ili u cijelosti ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Članak 16.

Troškovi stanovanja odobravaju se u iznosima kako slijedi:

1. samac - visina cijene odvoza kućnog smeća za jednog člana domaćinstva + cijena 5 kubika vode + visina participacije za troškove električne energije u iznosu od 100,00 kn mjesečno + plaćanje komunalne naknade u 100 % zaduženom iznosu + plaćanje slivne vodne naknade u 100 % zaduženom iznosu,

2. dvočlano domaćinstvo - visina cijene odvoza kućnog smeća za dva člana domaćinstva + cijena 8 kubika vode + visina participacije za troškove električne energije u iznosu od 150,00 kuna + plaćanje komunalne naknade u 100 % zaduženom iznosu + plaćanje slivne vodne naknade u 100 % zaduženom iznosu,

3. tročlano domaćinstvo - visina cijene odvoza kućnog smeća za tri člana domaćinstva + cijena 10 kubika vode + visina participacije za troškove električne energije u iznosu od 200,00 kuna + plaćanje komunalne naknade u 100 % zaduženom iznosu + plaćanje slivne vodne naknade u 100 % zaduženom iznosu,

4. četveročlano i višečlano domaćinstvo - visina cijene odvoza kućnog smeća za četiri člana domaćinstva + cijena 12 kubika vode + visina participacije za troškove električne energije u iznosu od 250,00 kuna + plaćanje komunalne naknade u 100 % zaduženom iznosu + plaćanje slivne vodne naknade u 100 % zaduženom iznosu.

Prava iz stavka 1. ovog članka, samac ili obitelj može ostvariti pod uvjetom da stambeni prostor u kojem žive

koriste isključivo za vlastite potrebe, ne izdaju ga u najam ili zakup niti se u njemu obavlja bilo kakva gospodarska djelatnost, a računi za pojedinu svrhu glase na ime podnositelja zahtjeva (samac) ili člana njegove obitelji.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka moraju se utrošiti namjenski o čemu upravno tijelo može periodično tražiti potvrdu tj. presliku uplatnica.

Pravo na najamninu može se odobriti se u 100% ugovorenom iznosu, a najviše do 400,00 kuna mjesečno.

2. Pravo na pomoć za subvenciju prehrane učenika OŠ »Petar Zrinski« Čabar

Članak 17.

Pravo na pomoć za subvenciju prehrane učenika u OŠ »Petar Zrinski« Čabar (u daljnjem tekstu: prehrana učenika), je pomoć koja se odobrava roditelju ili zakonskom zastupniku koji nije u mogućnosti podmirivati troškove prehrane učenika u osnovnoj školi na području Grada Čabra, a koji udovoljava uvjetima navedenim u ovoj Odluci.

Iznimno, na zahtjev ravnatelja škole (uz obrazloženje razloga podnošenja zahtjeva za svakog učenika), gradonačelnik može, uz suglasnost odbora iz čl. 3. ove Odluke, odobriti plaćanje prehrane učenika u OŠ za učenike koji zbog iznenadne teške financijske situacije u obitelji ne mogu sami podmiriti troškove marende, i to za razdoblje trajanja teške situacije.

Pravo na prehranu učenika koristi se na način da se sredstva u 100% iznosu mjesečne marende prema evidenciji škole izravno uplaćuju na račun osnovne škole po ispostavljenom obračunu od strane škole.

3. Pravo na pomoć za subvenciju smještaja djece u Dječji vrtić »Buba Mara« Čabar

Članak 18.

Pravo na pomoć za subvenciju smještaja djece u vrtić (u daljnjem tekstu: troškovi smještaja) je pomoć koja se odobrava roditelju ili zakonskom zastupniku djeteta koje pohađa Dječji vrtić »Buba Mara« Čabar, a čiji roditelj ili staratelj nije u mogućnosti plaćati propisanu cijenu troškova po djetetu.

Članak 19.

Pravo iz članka 18. koristi se na način da Grad na temelju rješenja upravnog tijela po ispostavljanom obračunu od strane dječjeg vrtića, plati troškove smještaja u 100 % iznosu subvencije koju plaćaju korisnici vrtića.

4. Pravo na socijalne stipendije učenika i studenata

Članak 20.

Pravo na socijalne stipendije učenika i studenata na području Grada Čabra utvrđeno je Odlukom o socijalnim stipendijama Grada Čabra kojom se regulira postupak raspisivanja natječaja, dodjele i isplate navedenih stipendija.

5. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu udžbenika

Članak 21.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu udžbenika može se osigurati roditelju ili zakonskom zastupniku djeteta koji ima prebivalište na području Grada Čabra (svakodnevno boravi na području grada Čabra) čije dijete pohađa osnovnu školu na području Grada Čabra ili srednju školu (redovno), ukoliko roditelj ili zakonski zastupnik podnese zahtjev i ispunjava sljedeći uvjet prihoda:

-dvočlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna,

-tročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 3.000,00 kuna,

-četveročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 3.500,00 kuna,

-obitelji s više od četiri člana, za svakog daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava se za iznos od 500,00 kuna.

Pravo iz prethodnog stavka odobrava se pod uvjetom dobivanja pozitivnog mišljenja Odbora iz članka 3. ove Odluke koje se temelji na sagledavanju cjelokupne situacije u obitelji.

Zahtjev za ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka podnosi se u rujnu, na početku tekuće školske godine na temelju javnog poziva Grada Čabra. O raspisivanju javnog poziva odlučuje gradonačelnik grada Čabra ovisno o proračunskim mogućnostima.

Pravo iz stavka 1. ostvaruje se u jednokratnom iznosu, 50 % iznosa obveznih udžbenika i radnih bilježnica po učeniku sukladno popisu udžbenika škole koju učenik pohađa.

U višečlanoj obitelji pravo na nabavu udžbenika može se odobriti za najviše dvoje učenika.

6. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete

Članak 22.

Pravo na pomoć za novorođeno dijete ima roditelj ili zakonski zastupnik sa stalnim prebivalištem na području grada Čabra, koji je: zaposlen na području Grada Čabra, ili prijavljen Zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Čabar najmanje 9 mjeseci prije rođenja djeteta (ili manje pod uvjetom da je prije toga radio na području Grada Čabra), ili ima status studenta, ili je zaposlen izvan područja Grada Čabra, a stanuje na području grada Čabra i svakodnevno putuje u mjesto rada, čije novorođeno dijete ima prebivalište na području grada Čabra, a koji je u tekućoj godini dobio dijete i to za:

-prvo dijete 1.000,00 kn,

-drugo dijete 2.000,00 kn,

-treće i svako daljnje dijete 3.000,00 kn.

Da bi ostvario pravo na pomoć za novorođeno dijete, roditelj podnosi zahtjev za ostvarivanje tog prava nadležnom upravnom tijelu, u roku od godinu dana od dana rođenja djeteta.

U slučaju kada podnositelj zahtjeva ima dijete iz prethodne bračne ili vanbračne zajednice prilaže potvrdu o skrbništvu nad tim djetetom ili rodni list ukoliko je upisan kao jedini roditelj.

Članak 23.

Roditelji koji stanuju na području Grada Čabra, a zaposleni su izvan područja Grada Čabra te svakodnevno putuju na posao, dužni su priložiti dokaz o stalnom boravku na području Grada Čabra.

Službena osoba koja vodi postupak za ostvarivanje prava iz članka 22. ove Odluke, može u slučaju opravdane sumnje zatražiti provjeru od strane nadležne policijske postaje o istinitosti izjave o stalnom boravku na području Grada Čabra ili na drugi način utvrditi istinitost navoda iz priložene izjave.

Članak 24.

Roditelji koji u tekućoj kalendarskoj godini dobiju dvojke uz pomoć iz članka 22. ove Odluke imaju pravo na dodatnu pomoć u iznosu od 2.000, 00 kn, za trojke 3.000,00 kn itd.

7. Pravo na podmirenje troškova nabave ogrjeva

Članak 25.

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva.

Pravo iz prethodnog stavka može se odobriti i drugim korisnicima ukoliko ispunjavaju uvjeteprihoda iz članka 13. ove Odluke.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava se na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

Članak 26.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 25. ove Odluke podnosi se od 1. rujna do 15. prosinca tekuće godine.

8. Pravo na pomoć u slučaju iznenadne teške materijalne situacije u domaćinstvu

Članak 27.

U slučaju iznenadne teške situacije u domaćinstvu, Gradonačelnik može odobriti novčanu pomoć u iznosu do 1.000,00 kuna mjesečno, najduže tri mjeseca.

Pod iznenadnom teškom situacijom u domaćinstvu smatra se nepredviđena nemogućnost za osiguravanje osnovnih životnih potreba koja nije izazvana namjernom radnjom podnositelja zahtjeva.

Pravo iz stavka 1. ovog članka ne može ostvariti domaćinstvo koje nakon nastupanja teške situacije ima mjesečne prihode veće od iznosa navedenih u članku 13. ove Odluke.

Zahtjev za ostvarivanje pomoći iz stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnom upravnom tijelu uz detaljno opisano stanje u obitelji, te potrebne dokaze koji to stanje potvrđuju.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava gradonačelnik Grada Čabra pod uvjetom dobivanja pozitivnog mišljenja Odbora iz članka 3. ove Odluke koje se temelji na sagledavanju cjelokupne situacije u obitelji.

Članak 28.

Vlasnik nekretnine (obiteljska kuća ili stan) koja je uništena u požaru ili drugoj prirodnoj nepogodi ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu do 15.000,00 kn, ovisno o razmjeru štete.

Po zaprimanju zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć iz prethodnog stavka, gradonačelnik Grada Čabra imenovati će Komisiju za procjenu štete koja će u svojem radu zatražiti izvješće nadležne policijske postaje, nadležne vatrogasne jedinice te drugih institucija koje u svojoj nadležnosti imaju postupanje u slučaju požara ili druge prirodne nepogode.

Odluku o dodjeli pomoći donosi gradonačelnik Grada Čabra po dostavljenom izvješću Komisije iz prethodnog stavka i dobivenom pozitivnom mišljenju Odbora iz članka 3. ove Odluke.

9. Pravo na pomoć dodjelom poklon-paketa

Članak 29.

Poklon paketi mogu se prigodom božićno-novogodišnjih blagdana dodijeliti korisnicima koje posebnom odlukom za svaku tekuću godinu, odredi gradonačelnik grada Čabra

Paketi se financiraju iz Proračuna Grada Čabra u visini koja je utvrđena socijalnim programom.

10. Pravo na smještaj u ustanove socijalne skrbi

Članak 30.

Grad može participirati plaćanje troškova smještaja, u dijelu ili cijelosti, u socijalno-zdravstvenu ustanovu ili u ustanovu socijalne skrbi za socijalno ugroženu osobu, ukoliko ta osoba nema dovoljno prihoda za plaćanje troškova smještaja, uz uvjet uknjižbe prava vlasništva Grada Čabra na nekretninama u vlasništvu korisnika prava.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava se pod uvjetom dobivanja pozitivnog mišljenja Odbora iz članka 3. ove Odluke koje se temelji na sagledavanju cjelokupnu situacije u obitelji.

Gradsko vijeće Grada Čabra može, u slučaju potrebe, posebnim Pravilnikom odrediti postupak dodjele prava na smještaj u ustanove socijalne skrbi.

11. Pravo na pomoć za pogrebne troškove

Članak 31.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna oprema i troškovi ukopa) može se odobriti za one osobe koje nemaju srodnike niti osobu koja je to dužna financirati.

Pravo na pomoć za podmirenje dijela pogrebnih troškova u iznosu do 3.000,00 kuna može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako ispunjava uvjet prihoda sukladno članku 13. ove Odluke.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ako naknadu za pogrebne troškove mogu ostvariti na teret proračuna Republike Hrvatske ili druge pravne ili fizičke osobe.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava se pod uvjetom dobivanja pozitivnog mišljenja Odbora iz članka 3. ove Odluke koje se temelji na sagledavanju cjelokupne situacije u obitelji.

Zahtjev se podnosi najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana smrti.

12. Pravo na uslugu pomoć u kući

Članak 32.

Pravo na uslugu pomoć u kući može se priznati starijoj osobi kojoj je prema procjeni nadležnog upravnog tijela potrebna pomoć druge osobe.

Članak 33.

Pomoć u kući osobi priznaje se ako osoba ispunjava sljedeće uvjete:

-nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca

-nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

-na području njezinog prebivališta moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan ZSS

-nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti

-prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne prelazi iznos od 500% osnovice iz članka 27. stavka 2. ZSS.

Ako prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice iz članka 27. stavka 2. ZSC, korisniku koji ispunjava uvjete iz navedene u ZSS priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

Ako prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak prelazi iznos od 400% osnovice, a nije veći od 500% osnovice iz članka 27. stavka 2. ZSS, korisniku koji ispunjava uvjete navedene u ZSS priznaje se pravo na 25% cijene troškova usluge pomoći u kući.

Pravo iz stavka 2. ovog članka isplaćuje se na račun tijela koje provodi program pomoći u kući, mjesečno, sukladno broju korisnika i visini pojedinačnih ugovorenih usluga.

Pravo iz stavka 3. ovog članka odobrava se po zahtjevu korisnika i provedenom postupku, a isplaćuje tromjesečno po utvrđenoj visini korištenih usluga.

13. Pravo na sufinanciranje smještaja djeteta kod dadilje

Članak 34.

Pravo na sufinanciranje smještaja djece u objekte koji obavljaju djelatnosti dadilja imaju roditelji/skrbnici sa područja Grada Čabra kod dadilja koje imaju obrt registriran na području grada Čabra.

Pravo iz prethodnog stavka može ostvariti roditelj ili zakonski zastupnik koji uz ostale uvjete propisane ovom odlukom ispunjava uvjet prihoda iz članka 13. ove Odluke.

Članak 35.

Sufinanciranje prava iz prethodnog članka provodit će se na način da Grad Čabar isplaćuje sredstva tromjesečno sukladno rješenju nadležnog upravnog tijela i visini ispostavljenih mjesečnih faktura dadilje koje je roditelj ili zakonski zastupnik dužan dostaviti nadležnom upravnom tijelu najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 36.

Smještaj djetetakod dadilje sufinancirati će se u iznosu od 50% iznosa smještaja djeteta kod dadilje za jedno dijete, te 25% iznosa smještaja djeteta kod dadilje za drugo i svako daljnje dijete korisnika predmetnog prava, s time da iznos sufinanciranja ne može biti veći od 50% ekonomske cijene smještaja djeteta u Dječji vrtić »Buba Mara« Čabar.

Članak 37.

U slučaju naknadnih upisa ili ispisa iz objekata koji obavljaju djelatnosti dadilja, korisnici i pružatelji usluga obvezni su za svaku novonastalu promjenu u roku od 8 dana pismeno obavijestiti Grad Čabar.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 38.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisan ovom Odlukom, pokreće se na pismeno obrazložen zahtjev korisnika ili njegovog bračnog druga, člana obitelji/domaćinstva, roditelja/zakonskog zastupnika, punoljetnog djeteta ili zakonskog zastupnika djeteta te po službenoj dužnosti.

Članak 39.

Korisnik koji podnosi zamolbu za dobivanje socijalnih prava propisanih ovom Odlukom obavezan je navesti točne i potpune podatke o uvjetima na osnovi kojih traži neko socijalno pravo propisano ovom Odlukom.

U slučaju potrebe i nedoumice, korisnik je dužan u roku kojeg odredi službena osoba koja vodi postupak omogućiti odnosno dostaviti dodatne podatke koji bi mogli pomoći odnosno olakšati postupak odlučivanja.

U slučaju da je podnositelj zahtjeva korisnik prava iz ove Odluke u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja novog zahtjeva, nadležno upravno tijelo može za donošenje novog rješenja koristiti činjenično stanje utvrđeno prethodnim rješenjem ukoliko podnositelj zahtjeva dostavi izjavu o nepromijenjenom činjeničnom stanju u obitelji, ali najduže u roku od 2 godine od donošenja prvog rješenja.

Članak 40.

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih člankom 14. točkama 1., 2., 3., 6., 7., 12. i 13. ove Odluke, u prvom stupnju odlučuje nadležno upravno tijelo Grada.

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih člankom 14. točkama 5., 8., 10. i 11. ove Odluke, u prvom stupnju odlučuje gradonačelnik Grada Čabra uz dobiveno mišljenje Odbora za socijalna pitanja.

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih člankom 14. točkama 4. i 9. . ove Odluke, odlučuje gradonačelnik Grada Čabra.

Članak 41.

O žalbi protiv rješenja upravnog tijela Grada Čabra odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranskežupanije. Žalba odgađa izvršenje prvostupanjskog rješenja ako zakonom nije drukčije određeno.

Protiv odluke gradonačelnika ne može se uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 42.

Korisnik koji je temeljem odredbi ove Odluke pokušao ostvariti ili ostvario neko od propisanih prava iz socijalne skrbi dajući neistinite ili netočne podatke ili je krivotvorio podatke ili je ostvario primanje zbog toga što nije prijavio promjenu koja bi utjecala na smanjenje ili gubitak prava ili je na protupravan način ostvario primanje na koje nije imao pravo, dužan je nadoknaditi štetu koju je počinio takvim postupanjem i ne može podnijeti novi zahtjev za ostvarivanje prava iz Proračuna Grada Čabra u razdoblju od tri godine od dana utvrđivanja netočnih ili neistinitih podataka.

Članak 43.

Nadležno upravno tijelo dužno je nadzirati da li se odobrena sredstva za ostvarivanje prava koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, upravno tijelo će ukinuti rješenje kojim je odobreno pravo iz socijalne skrbi te postupiti sukladno članku 42. ove Odluke.

Članak 44.

Nadležno Upravno tijelo dostavljat će mjesečna izvješća o ostvarenju prava po osnovi ove Odluke Centru za socijalnu skrb, Podružnici Čabar, patronažnoj zdravstvenoj službi Ispostava Čabar te voditelju programa Pomoć u kući starijim osobama u razdoblju trajanja tog programa na području Grada Čabra.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/11 i 33/12).

Rješenja donesena na temelju odluke iz prethodnog stavka ostaju na snazi do isteka roka na koji je određeno pravo odobreno.

Članak 46.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 550-01/15-01/02

URBROJ: 2108-01/1-15-1

Čabar, 9. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr. sc. Josip Malnar, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr