SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

60.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članku 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14) župan Primorsko-goranske županije, a uz prethodnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka od 24. studenoga 2014. godine (KLASA: 810-03/ 14-01/10, URBROJ: 543-12-01-14-2), župan Primorsko- goranske županije dana 27. travnja 2015. godine, donio je

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
na području Primorsko-goranske županije

I.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Primorsko-goranske županije s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

II.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Primorsko-goranske županije su:

1.Stožer zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije

2.Zapovjedništvo civilne zaštite Primorsko-goranske županije

3.Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije

4.Specijalističke postrojbe civilne zaštite Primorsko- goranske županije

-Tim za spašavanje iz ruševina (USAR) Primorsko- goranske županije

- Tim za logistiku Primorsko-goranske županije

5.Županijski operativni centar za zaštitu mora Primorsko-goranske županije

6.Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

7.Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

8.Hrvatska gorska služba spašavanja (Stanica Rijeka; Stanica Delnice)

9.Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije

10. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

11.Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa - Grupa potražnih pasa Rijeka

12.Udruga eRIpio, Hrvatska udruga za promicanje vrijednosti i tehnika civilne zaštite

III.

Za razradu dobivenih zadaća i funkcioniranje, operativne snage iz točke II. ove Odluke usklađuju svoje aktivnosti sukladno važećem županijskom Planu zaštite i spašavanja, a koji se nalazi na web stranici Primorsko-goranske županije (www.pgz.hr).

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Primorsko-goranske županije.

IV.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se i mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica i velikih nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih kulturnih dobara na cjelokupnom području Primorsko-goranske županije.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

V.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira župan uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Primorsko- goranske županije.

U katastrofama i velikim nesrećama župan izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije.

VI.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Primorsko-goranske županije su:

1. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka

2. KD Kozala d.o.o., Rijeka

3. KD Energo d.o.o., Rijeka

4. KD Čistoća d.o.o., Rijeka

5. KD Autotrolej d.o.o., Rijeka

6. Jadrolinija d.d., Rijeka

7. Autotrans d.o.o., Cres

8. KD Komunalc d.o.o., Opatija

9. KD Parkovi d.o.o., Opatija

10. KD Ivanj d.o.o., Novi Vinodolski

11. KD Vodovod- Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski

12. KD Murvica d.o.o., Crikvenica

13.KD Vodovod i čistoća Cres-Mali Lošinj d.o.o.,Cres, Mali Lošinj

14. KD Ponikve d.o.o., Krk

15. KD Vrelo d.o.o., Rab

16. KD Komunalac d.o.o., Delnice

17. KD Fužine d.o.o., Fužine

18. KD Čabranka d.o.o., Čabar

19. KD Črnika d.o.o., Punat

20. KD Kostrena d.o.o., Kostrena

21. KD Bršjanovac d.o.o., Kastav

22. KD Mrzle drage d.o.o., Mrkopalj

23. KD Jelen d.o.o., Dražice

24. Vodogradnja d.o.o., Rijeka

25. Ceste Rijeka d.o.o. Rijeka

26.Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka

27. Dezinsekcija d.o.o. Rijeka

28. IND EKO d.o.o. Rijeka

29. Rijekatank d.o.o. Rijeka

30. ECOOPERATIVA d.o.o. Matulji

31. Metis d.d. Kukuljanovo

32. INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka

33. Goran d.o.o., Delnice34. GP Krk d.d., Krk

35. Novotehna d.o.o., Rijeka

36. Jadranski pomorski servis d.d., Rijeka

37. TTS Team d.o.o., Rijeka

38.Lovački savez Primorsko-goranske županije, Rijeka

39.Veterinarska stanica Rijeka (Veterinarske ambulante Rijeka, Cres, Mali Lošinj, Krk i Lič)

40. Liburnia Rivijera Hoteli d.d., Opatija

41. Imperial d.d., Rab

42. Jadranka d.d., Mali Lošinj

43. Zlatni otok d.d., Krk

44. Pilotski klub »Krila Kvarnera«

Pravne osobe iz stavka 1. ove točke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i funkcioniranje, operativne snage iz stavka 1. ove točke usklađuju svoje aktivnosti sukladno važećem županijskom Planu zaštite i spašavanja, a koji se nalazi na web stranici Primorsko-goranske županije (www.pgz.hr).

S pravnim osobama ustrojenim od strane jedinica lokalne samouprave naknadno će se procijeniti potreba ugovaranja odnosa, budući da bi već trebali imati ugovorene odnose iz područja zaštite i spašavanja s jedinicama lokalnih samouprava i definirane zadaće u sustavu zaštite i spašavanja u njihovim planskim dokumentima.

VII.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

- Članka 55. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/ 04,79/07, 38/09 i 127/10),

- Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN broj 86/06),

- Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (NN broj 91/06).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/15-01/16

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-15-11

Rijeka, 27. travnja 2015.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=00001&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr