SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 13. Petak, 24. travnja 2015.
GRAD RAB

23.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 16. Izjave o osnivanju Vrela d.o.o. Posl. broj OU-25/14, te članka 34. stavka 3. podstavka 11. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13), gradonačelnik Grada Raba dana 17.travnja 2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o opozivu predsjednika i dosadašnjih članova
Nadzornog odbora Vrela d.o.o., te o izboru članova
Nadzornog odbora Vrela d.o.o. za komunalne djelatnosti

Članak 1.

Opozivaju se dužnosti predsjednika Nadzornog odbora Ivica Lupić, Rab, Kampor 399 kao i članovi Nadzornog odbora Vrela d.o.o. Zdenko Faflja Kapo, Rab, Palit 286, Stjepan Kamber, Tizianova 35, Rijeka i Mirko Kurelić koji su bili izabrani i imenovani Odlukom o opozivu predsjednika i dosadašnjih članova Nadzornog odbora Vrela d.o.o., te o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora Vrela d.o.o. za komunalne djelatnosti od dana 2. rujna 2013., Klasa: 023-01/13-01/103, Ur. broj: 2169-01-01- 13-01-01.

Članak 2.

Za članove Nadzornog odbora Vrela d.o.o. izabiru se:

KRISTINA DUNDOVIĆ iz Raba, Banjol 534, OIB: 95770042958

NEDELJKO POLDAN iz Raba, Supetarska Draga 158, OIB: 11501265116

MLADEN ŽIC iz Raba, Kampor 175, OIB: 36946830262

JOZO HERCEG iz Raba, Barbat 306, OIB: 80311296901

Članak 3.

Članovi Nadzornog odbora izabiru se na vrijeme od četiri godine.

Članak 4.

Jednoga člana Nadzornog odbora Vrela d.o.o. imenuje Radničko vijeće Vrela d.o.o. sukladno članku 16. Izajve o osnivanju Vrela d.o.o. Posl.br. OU-25/2014, te sukladno odredbama Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14).

Članak 5.

Ova Odluka dostavit će se Gradskom vijeću Grada Raba i to svakom vijećniku osobno.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-02/17

Ur. broj: 2169-01-01-15-06-1

Rab, 17. travnja 2015.

Gradonačelnik Grada Raba

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=933&mjesto=51280&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr