SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 13. Petak, 24. travnja 2015.
GRAD RAB

22.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 18. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću Dundovo d.o.o. (pročišćeni tekst) Posl. broj OU-215/2006 od 24. srpnja 2006. godine, te članka 34. stavka 3. podstavka 11. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09 i 13/13), gradonačelnik Grada Raba dana 17. travnja 2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o opozivu predsjednika i člana Nadzornog odbora
Dundova d.o.o., te o izboru članova nadzornog
odbora Dundova d.o.o.

Članak 1.

Opozivaju se dužnosti predsjednika Nadzornog odbora Dundovo d.o.o. Nikola Perkić, i dužnosti člana Nadzornog odbora Berislav Dumić.

Članak 2.

U Nadzorni odbor Dundova d.o.o. izabiru se:

KRISTINA DUMIČIĆ iz Raba, Jurja Barakovića 31, OIB: 46912198986.

MATE DEBELIĆ iz Raba, Banjol 179, OIB: 54679221834.

Članak 3.

Članovi Nadzornog odbora izabiru se na vrijeme od 4 godine.

Članak 4.

Jednog člana Nadzornog odbora »Dundova« d.o.o. imenuje Radničko vijeće Dundova d.o.o. sukladno odredbama Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14).

Članak 5.

Ova Odluka dostavit će se Gradskom vijeću Grada Raba i to svakom vijećniku osobno.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-02/17

Ur. broj: 2169-01-01-15-06-2

Rab, 17. travnja 2015.

Gradonačelnik Grada Raba

Nikola Grgurić, dipl. oecc., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=933&mjesto=51280&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr