SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 4. Petak, 11. ožujka 2005.
GRAD RAB
6

3.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 1. ožujka 2005. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Raba u 2005. godini, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja (komunalna naknada).

Program iz stavka 1. ovog članka obuhvaća:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

- Čišćenje slivnika,

- Čišćenje oborinskih kanala

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- Čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina,

- pometanja i sakupljanja raznih otpadaka, lišća, prašine,

pražnjenje koševa za otpad i odlaganje u kontejnere

- pranje javnih prometnih površina.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- Održavanje i uređenje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza,

- Nabava i popravak komunalne opreme na javno-prometnim površinama,

- Održavanje javnog WC-a.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa,

- Radovi na betonskom kolniku,

- Radovi na neuređenom kolniku,

- Vertikalna i horizontalna signalizacija,

- Održavanje bankina,

- Košenje trave i obrezivanje grmlja u zakonskom profilu ceste,

- Održavanje potpornih i obložnih zidova,

- Zimsko održavanje.

V. JAVNA RASVJETA

- Utrošak električne energije,

- Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA

- Košnja i čišćenje groblja 2 puta godišnje,

- Po potrebi intenzivno čišćenje i obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda,

- Održavanje zidane i metalne građe,

- Ručno čišćenje staza,

- Nabava komunalne opreme.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I.ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
UKUPNO: 77.670,00 kn

1.Čišćenje slivnika 27.670,00 kn
Redovito čišćenje slivnika u mjestu Rab
i u PC Mali Palit (ukupno 54 komada)
i park Komrčar
Čišćenje se vrši ručno, te strojno uz pomoć
kanaj jeta odnosno pod velikim pritiskom
(Program Vrelo)

2.Čišćenje i održavanje vodotoka
i oborniskih kanala
(Program Dundovo) 50.000,00 kn

II.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU
KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA
UKUPNO: 1.609.611,85 kn

2.1. Redovno čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina 1.115.852,70 kn

Čišćenje javno prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagalište.

Javno-prometna površina koja se čisti obuhvaća ukupno cca 68.000 m2, podijeljena je u 4 zone, od toga pojačano čišćenje zahtijeva područje I. zone.

a) područje I. zone (cca 34.000 m2 - Trg Sv. Kristofora, Trg Municipium Arba, Obala Kralja Krešimira, Srednja ulica, Gornja ulica, Donja ulica, Ulica Ivana Rabljanina, Trg Slobode, Skaline Amborza Jureena, Ulica biskupa Draga, Ulica Stjepana Radića, Bobotine, Šetalište Markantuna Dominisa, Šetalište kapetana Ivana Dominisa, javne površine u PC Mali Palit)

- ručno pometanje dva puta dnevno svaki dan u razdoblju svibanj-rujan

- ručno pometanje svakodnevno - razdoblje siječanj-travanj i listopad-prosinac

- pranje Srednje ulice dva puta tjedno u razdoblju lipanj- rujan

- pranje Trga Sv. Kristofora i Trga Municipium Arba jednom tjedno u razdobolju lipanj-rujan

- pranje Gornje ulice jednom mjesečno u razdoblju lipanj- rujan

b) područje II. zone (cca 29.000 m2 - Ulica Jurja Barakovića, Ulica Dinka Dokule, Ulica kneza Domagoja, Ulica Sv. Marina, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Trpimira, Ulica Jurja de Marisa, Ulica Matije Pončuna, Ulica kralja Tomislava, ceste u parku Komrčar, ceste u parku Boškopin, ceste u parku Dorka, gornja obala do Pumpurele)

- ručno pometanje svakodnevno tijekom cijele godine

- pranje javno prometnih površina u PC Mali Palit do Varoša jednom tjedno u periodu lipanj-rujan

c) područje III. zone (cca 4.800 m2 - Šetalište fra Odorika Badurine, Šetalište od I. do III. Padove)

- ručno pometanje svakodnevno u razdoblju svibanj-rujan

- ručno pometanje jednom tjedno u razdoblju siječanj-travanj i listopad-prosinac.

d) područje IV. zone (čišćenje javno prometnih površina u Loparu u razdoblju lipanj-rujan svakodnevno).

2.2. Čišćenje plaža 493.759,15 kn

Čišćenje plaža podrazumijeva čišćenje morskog nanosa, čišćenje neposrednog okoliša plaža, postavljanje i redovito pražnjenje vreća za otpad, odvoz otpada na odlagalište.

Plaža na području otoka Raba čistit će se u razdoblju od travnja do rujna redovito na sljedećim područjima:

- uvala Mag

- plaža od Vašibake do Kaštela

- sve plaže od Kaštela do I. Padove, osim istezališta za čamce, marina, lučica i sl.

- kupalište ispod grada

- Frkanj

- otočić Sv. Juraj

- kupališna područja na Dolinu

- sve uvale od Matovice do Kamporske Drage

- kamporski Mel

- plaže u Gonaru

- plaže u Sup. Dragi Gornja i Donja uključujući i otočiće

- plaže u Loparu uključujući i Rajsku plažu

- Grgur, Goli, Laganj (jednom mjesečno).

Od ožujka do kraja rujna u sustav čišćenja plaža će se uključiti Eko brod s 2 člana posade, a njime će se pokriti uvala Mag, Dolin, Sv. Juraj, Laganj, od Frkanja do kamporskog mela te Grgur i Goli otok.

III.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
UKUPNO: 1.126.118,50 kn

3.1.Održavanje parkova, zelenih površina,
zelenih otoka i vaza 868.027,50 kn

Program obuhvaća:

- hortikulturalne radova (urešenje palmi i crnika, obrezivanje stabala, redovita kosidba trave, grabljanje lišća, rezanje suhih i nagnutih stabala, uređenje cvjetnih gredica, polijevanje ljetnog cvijeća i travnjaka, čišćenje fontane)

- nabave i sadnje trajnica, nabavu i sadnju ljetnog cvijeća i nabavu umjetnog i prirodnog gnojiva, održavanje cvjetnih gredica i korita,

- zalijevanje zelenih površina i cvijeća,

3.2.Popravak i nabavka komunalne
opreme 198.311,00 kn

-popravak i farbanje klupa 34.160,00 kn

-nabavka komunalne opreme
(klupe, koševi, cvjetnice) 164.151,00 kn

3.3. Održavanje javnih WC-a 59.780,00 kn

Usluge navedene u poglavljima II. i III. obavlja komunalno društvo Vrelo.

IV.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
UKUPNO: 499.988,00 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa (državne i županijske).

Mrežu nerazvrstanih cesta čine ulice, seoski i poljski putevi te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl.

Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na Rabu iznosi 61073 m (Program Dundovo).

4.1.Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa 105.554,00 kn

4.2.Radovi na betonskom kolniku 23.790,00 kn

4.3.Radovi na neuređenom kolniku 23.180,00 kn

4.4.Prometna signalizacija 239.495,00 kn

4.5.Održavanje bankina 27.913,00 kn

4.6.Košenje trave i obrezivanje grmlja
u zakonom profilu ceste 39.186,00 kn

4.7.Održavanje potpornih i obložnih
zidova 23.790,00 kn

4.8.Održavanje cesta u zimskim uvjetima 17.080,00 kn

V.JAVNA RASVJETA
UKUPNO: 900.000,00 kn

1.Utrošak električne energije 550.000,00 kn

2.Upravljanje i održavanje objekata
i uređaja javne rasvjete 350.000,00 kn

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu, a upravljanje i održavanje objekta i uređaja javne rasvjete obavlja komunalno društvo Dundovo.

VI.ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
GROBLJA - svih 150.000,00 kn
(Program Dundova)

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 4.363.388,35 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

- komunalna naknada 4.200.000,00 kn

- ostali proračunski prihodi 163.388,35 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-05

Rab, 1. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=120&mjesto=51280&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr