SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

19.

Na temelju članka 209. Stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj: 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće, na 11. sjednici, održanoj 3. ožujka 2015. godine, donijelo je

O D L U K U
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se postupak i rokovi za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalnu  vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu na području Općine Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: Vinodolska općina).

Članak 2.

Isporučitelj vodne usluge - javne vodoopskrbe na području Vinodolske općine je Komunalno trgovačko društvo »Vodovod Žrnovnica«, društvo s ograničenom odgovornošću, Novi Vinodolski, Dubrova 22 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj)

Članak 3.

Priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu provodi se sukladno ovoj Odluci, te Općim i tehničkim uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu koje utvrđuje Isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga objavljuju se u službenom glasilu, na internetu i na drugi prikladan način i Isporučitelj usluga je iste dužan učiniti dostupnim javnosti.

Članak 4.

Priključenje na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu smatra se u smislu ove Odluke, izgradnja priključka kojim se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje vodne usluge za javnu vodoopskrbu.

Priključkom na mrežu opskrbe vodom smatra se cjevovod vode od spoja na uličnoj mreži do glavnog vodomjera smještenog u građevini ili izvan nje.

Okno vodomjera je dio vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi vodomjer i zaporni uređaj i u pravilu se smješta na javnoj površini uz rub zemljišta koje služi redovnoj upotrebi građevine.

Internim vodovodnim instalacijama građevine smatraju se sve ostale naprave, uređaji i cjevovodi od građevine do vodomjera.

Članak 5.

Investitor ili vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine priključuje svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu sukladno Zakonu o vodama, podzakonskim provedbenim aktima isporučitelja vodnih usluga, ovoj Odluci i obavijesti Isporučitelja usluge javne vodoopskrbe o mogućnosti priključenja.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA NA KOMUNALNU VODNU GRAĐEVINU ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Članak 6.

Pod građevinom za koju postoji obveza priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, smatra se svaka građevina koja se nalazi na području na kojem su izgrađene komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu.

Pod obveznikom priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, smatra se vlasnik odnosno investitor građevine iz st. 1. ovog članka.

Osim obveznika priključenja, zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, može podnijeti i korisnik građevine u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 7.

Mogućnost priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, utvrđuje Isporučitelj.

Mogućnost priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, utvrđuje se na temelju:

-pravomoćne uporabne dozvole za novoizgrađene komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu,na području na kojem se nalazi izgrađena građevina;

- posebnih uvjeta Isporučitelja u postupku za izdavanje akta kojim se odobrava gradnja građevine.

Vlasniku građevine, Isporučitelj je dužan poslati javnu obavijest o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, najkasnije u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti uporabne dozvole za novoizgrađene komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu.

Članak 8.

Obveza priključenja građevine na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, nastaje danom primitka obavijesti iz članka 7. st.3. ove Odluke, odnosno danom izdavanja akta kojim se odobrava gradnja građevine sukladno članku 7. stavku 2. podstavku 2. ove Odluke.

Obavijest iz stavka 1. ovog članka dostavlja se pismenim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom a sadrži najmanje sljedeće:

-naznaku o obvezi priključenja;

-uputu o načinu i roku podnošenja zahtjeva za priključenje;

-obrazac zahtjeva za priključenje;

-uputu o obvezi sklapanja ugovora o priključenju;

-naznaku o roku za priključenje;

-naznaku o prekršajnoj odredbi.

Obveznik priključenja obvezan je podnijeti zahtjev za priključenje najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovog članka.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, investitor građevine dužan je podnijeti zahtjev za priključenje najkasnije u roku od 30 dana prije podnošenja zahtjeva za izdavanje akta koji se odobrava korištenje građevine sukladno odredbama zakona kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

1. Postupak priključenja građevina na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu,

Članak 9.

Vlasnik, investitor ili korisnik građevine podnosi zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, (u daljnjem tekstu: zahtjev za priključenje) Isporučitelju.

Zahtjev za priključenje podnosi se u pisanom obliku na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskoj stranici www.vodovod-zrnovnica.hr Isporučitelja odnosno u upravnoj zgradi Isporučitelja ili je već dostavljen vlasniku, investitoru ili korisniku građevine u privitku obavijesti iz članka 8. st. 2. ove Odluke.

Vlasnik građevine dužan je uz zahtjev za priključenje građevine priložiti:

-dokaz o pravu vlasništva građevine,

-kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine

Investitor građevine je dužan, uz zahtjev za priključenje, priložiti:

-odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava gradnja

-kopiju katastarskog plana

Korisnik građevine je dužan, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 3. ovog članka, priložiti:

-dokaz o pravu korištenja građevine

-kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine

-pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika građevine za podnošenje zahtjeva za priključenje

Osim dokumentacije iz stavka 3., 4. i 5. ovog članka, vlasnik,investitor ili korisnik građevine dužan je na zahtjev Isporučitelja dostaviti i drugu dokumentaciju koja je Isporučitelju nužna za utvrđivanje postojanja uvjeta za priključenje građevine na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu u smislu članka 8. st. 2. ove Odluke.

Članak 10.

Isporučitelj je dužan obraditi zahtjev za priključenje najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka istog.

Isporučitelj najprije utvrđuje da li postoje uvjeti za priključenje građevine na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu sukladno odredbama ove Odluke i Općim i tehničkim uvjetima,te da li je zahtjev za priključenje potpun i podnesen od strane ovlaštene osobe.

Pod potpunim zahtjevom za priključenje smatra se zahtjev koji je podnesen temeljem obveze priključenja iz članak 8. st. 1. ove Odluke i uz koji je priložena dokumentacija iz članak 9. stavka 3., 4. i 5 ove Odluke.

Pod potpunim zahtjevom za priključenje drugih nekretnina iz članka 14. ove Odluke,smatra se zahtjev uz koji je priložena dokumentacija iz članka 16., 17., 18. i 19. ove Oduke.

Kad se utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovog članka, Isporučitelj će pismenim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom ili emailom dostaviti podnositelju zahtjeva na potpis ugovor o priključenju ili će ga usmenim putem pozvati na sklapanje ugovora, o čemu će se sastaviti službena bilješka.

Podnositelj zahtjeva je dužan s Isporučiteljem sklopiti ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka poziva iz stavka 5. ovog članka.

Kada utvrdi da ne postoje uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu sukladno Općim i tehničkim uvjetima, Isporučitelj će odbiti zahtjev za priključenje i o tome pismenim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, izvijestiti podnositelja zahtjeva, uz obrazloženje.

Kada utvrdi da zahtjev za priključenje nije potpuni/ili nije podnesen od strane ovlaštene osobe, Isporučitelj će pismenim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, pozvati podnositelja zahtjeva da zahtjev dopuni u roku od 15 dana od dana primitka pismena.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 8.ovog članka, Isporučitelj će odbaciti zahtjev za priključenje, o čemu će pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, izvijestiti podnositelja zahtjeva, uz obrazloženje.

Članak 11.

Ugovor o priključenju iz članka 8. st. 6. ove Odluke sadrži najmanje:

-naznaku ugovornih strana,

-vrstu, namjenu i broj priključka koji se izvodi,

-cijenu i rok izvedbe priključka,

-odredbu o plaćanju,

-odredbu o korištenju priključka,

-odredbu o predaji vodomjera isporučitelju na održavanju osim u slučaju smrzavanja te o danu primopredaje,

-rok za izvedbu interne instalacije ili priključka,

-odredbu o obvezi podnositelja zahtjeva da obavijesti Isporučitelja o izvedbi interne instalacije

- odredbu o kontroli priključka.

Sastavni dio ugovora o priključenju su tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje i troškovnik za izvedbu priključka.

Članak 12.

Radove priključenja obavlja Isporučitelj ili njegov ugovaratelj, a stvaran trošak radova snosi podnositelj zahtjeva.

Isporučitelj ili njegov ugovaratelj dužan je izvesti radove priključenja najkasnije u roku od 30 dana od dana uplate.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, u slučaju nastupa objektivnih okolnosti rok iz stavka 2. ovoga članka može se produžiti.

Isporučitelj je obvezan podnositelju zahtjeva izdati račun za izvedene radove priključenja. Račun sadrži obračun stvarnih troškova izvedenih radova priključenja.

Stvarni trošak radova priključenja podnositelj zahtjeva dužan je platiti Isporučitelju najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja ponude iz stavka 4. ovog članka.

Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka, Isporučitelj može podnositelju zahtjeva odobriti obročno plaćanje stvarnih troškova priključenja na temelju kriterija od strane nadležnog tijela Isporučitelja.

Članak 13.

Na postupak priključenja građevine čiji vlasnik, investitor ili korisnik nije zaprimio obavijest iz članka 8. stavka 1. ove Odluke, a podnio je zahtjev za priključenje, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 9., 10., 11. i 12. ove Odluke.

2. Postupak priključenja drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu

Članak 14.

Pod drugim nekretninama, u smislu ove Odluke, smatraju se

-gradilišta,

-zemljište za poljoprivrednu obradu,

-zelena površina,

-zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoren skladišni prostor, parkiralište i slično),

-jednostavna građevina koja se sukladno propisima može graditi bez akta kojim se odobrava gradnja.

Članak 15.

Vlasnik, investitor ili korisnik druge nekretnine iz članka 14. ove Odluke može podnijeti zahtjev za priključenje nekretnine na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu ali ga se pri tome ne može obvezati na takvo priključenje.

Članak 16.

Zahtjev za priključenje gradilišta na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu može podnijeti investitor ili izvođač radova koji je uz zahtjev dužan priložiti kopiju katastarskog plana.

Članak 17.

Vlasnik zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine dužan je uz zahtjev za priključenje zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine na javnu vodoopskrbu priložiti:

-dokaz o pravu vlasništva zemljišta za poljoprivrednu obradu,odnosno zelene površine

-kopiju katastarskog plana

Korisnik zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine, dužan je uz zahtjev za priključenje zemlji šta za poljoprivrednu obradu,odnosno zelene površine na javnu vodoopskrbu priložiti:

-dokaz o pravu vlasništva zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine

-kopiju katastarskog plana

-pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine za podnošenje zahtjeva za priključenje.

Članak 18.

Vlasnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoren skladišni prostor, parkiralište i slično) je dužan uz zahtjev za priključenje zemljišta na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu priložiti:

-dokaz o pravu vlasništva zemljišta

-odgovarajući dokaz o obavljanju poslovne djelatnosti

-kopiju katastarskog plana

Korisnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoren skladišni prostor, parkiralište i slično) je dužan uz zahtjev za priključenje zemljišta na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu priložiti:

-dokaz o pravu korištenja zemljišta

-pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoren skladišni prostor, parkiralište i slično) za podnošenje zahtjeva za priključenje

Članka 19.

Vlasnik jednostavne građevine je dužan uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu priložiti:

-dokaz o pravu vlasništva jednostavne građevine

-kopija katastarskog plana

-odgovarajući akt na osnovi kojeg se sukladno propisima može graditi jednostavna građevina bez akta kojim se odobrava gradnja.

Korisnik jednostavne građevine je dužan uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, osim dokumentacije iz stavka 1. ovog članka, priložiti:

-dokaz o pravu korištenja jednostavne građevine

-pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika jednostavne građevine za podnošenje zahtjeva za priključenje

Članak 20.

Na postupak priključenja drugih nekretnina iz članka 14. ove odluke na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 9., 10., 11. i 12. ove Odluke.

IV. ODVAJANJE, PREMJEŠTANJE I REKONSTRUKCIJA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Članak 21.

Vlasnik ili korisnik građevine ili posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu te vlasnik odnosno korisnik druge nekretnine iz članka 14. ove Odluke može Isporučitelju podnijeti zahtjev za odvajanje, premještanje ili rekonstrukciju priključka na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu

Na postupak odvajanja, premještanja ili rekonstrukcije priključka na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 10., 11. i 12. ove Odluke.

V. POSEBNE ODREDBE

Članak 22.

Isporučitelj je dužan priključak na mrežu opskrbe vodom iz članka 4. ove Odluke održavati u skladu s tehničkim propisima i u slučaju potrebe u najkraćem roku vratiti u funkcionalno ispravno stanje o svom trošku.

U provedbi ove Odluke Isporučitelj je dužan:

-obavljati kontrolu priključenja građevina na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu

-dostavljati tijelu iz članka 23. ove Odluke podatke iz članka 24. ove Odluke dva puta godišnje sa stanjem na dan 30. lipnja i 31. prosinca tekuće godine.

-voditi evidenciju o poslanim obavijestima o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, podnesenim zahtjevima za priključenje, sklopljenim ugovorima o priključenju, priključenim građevinama iz podstavka 2. ovog članka.

-dostavljati Vinodolskoj općini, Jedinstvenom upravnom odjelu, izvješća o provedbi obveza iz ovog članka najmanje jedanput u šest mjeseci (6), a na zahtjev Vinodolske, odnosno prema potrebi i češće.

VI. NADZOR

Članak 23.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju gospodarski inspektor.

Članak 24.

Obveznik priključenja koji ne priključi građevinu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu sukladno odredbama ove Odluke, kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj sukladno odredbama zakona kojim se uređuju vode.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Vlasniku građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nije priključena na sustav javne vodoopskrbu na području na kojem su komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu izgrađene, Isporučitelj je dužan poslati obavijest o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Na postupak obavještavanja, te na postupak priključenja građevina iz stavka 1. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 8., 9., 10., 11. i 12. ove Odluke.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 22/12 i 30/13)

Postupci po zahtjevima podnesenim prije stupanja na snagu ove Odluke rješavat će se primjenom Odluke iz stavka 1. ovog članka.

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/1

URBROJ: 2107-03/15-01-3-133

Bribir, 3. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Općinskog vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=931&mjesto=91253&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr