SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

3.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 9. travnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju
u zakup javne površine

Članak 1.

U članku 7. stavak 4. Odluke o davanju u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/05, 6/11 i 3/14) (u daljnjem tekstu: Odluka) iza posljednje alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

- za postavljanje privremenih objekata i djelatnosti iz članka 5. Odluke o porezu na korištenje javnih površina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/ 13, 10/14, 21/14 i 27/14)

Članak 2.

Članak 10. Odluke mijenja se i glasi:

(1) Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja donosi Općinski načelnik.

(2) Najpovoljnija ponuda je ponuda koja zadovoljava interes lokalne zajednice za novim, kvalitetnim i raznovrsnim sadržajima, te ponuda ponuđača koji je ponudio najviši iznos zakupnine, uz uvjet ispunjenja ostalih uvjeta iz natječaja.

(3) Ukoliko dvoje ili više ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima iz natječaja ponude isti iznos za istu lokaciju na natječaju, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

(4) Ponuditelj koji udovoljava uvjetima natječaja a unazad 10 godina ima prijavljeno prebivalište ili sjedište na području Općine Malinska-Dubašnica, te prihvati najviši iznos postignute zakupnine na natječaju ostvaruje pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu.

(5) Ponuditelj iz stavka 4. ovog članka ostvaruje pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu isključivo za jednu lokaciju za koju se natječe, te se za ostale lokacije za koje se isti ponuditelj natječe navedeno pravo neće priznati.

(6) Raniji zakupnik javne površine koji sudjeluje i udovoljava uvjetima natječaja, odnosno koji je izvršavao obveze iz ugovora i prihvati najviši iznos postignute zakupnine na natječaju, ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu.

(7) Raniji zakupnik je osoba koja je evidentirana kao posljednji zakupnik iste javne površine za istu namjenu.

(8) U slučaju da ponuditelj iz stavka 4. i ponuditelj iz stavka 6. ovog članka prihvate jednaki iznos zakupnine za istu lokaciju prednost na sklapanje ugovora ostvaruje ponuditelj iz stavka 4. ovog članka.

Članak 3.

Članak 15. Odluke mijenja se i glasi:

(1) Javna površina iz članka 7.stavka 4. ove Odluke koja se daje u zakup neposrednom pogodbom na zahtjev stranke, može se koristiti za obavljanje djelatnosti utvrđene Odobrenjem općinskog načelnika uz uvjete utvrđene ovom Odlukom.

(2) Temeljem Odobrenja odnosno neposrednom pogodbom o zakupu javne površine Jedinstveni upravni odjel izdaje rješenje koje obavezno sadrži:

- veličinu i namjenu korištenja javne površine,

- rok zakupa javne površine,

- iznos zakupa po m2 i

- obveze korisnika.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/15-01/2

Ur. broj: 2142/05-03-01/1-15-4

Malinska, 9. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=931&mjesto=51511&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr