SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
GRAD OPATIJA

17.

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 15/11 i 144/12) i uz odgovarajuću primjenu odredaba Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12), te članka 78. stavka 3. Statuta Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 2//09, 30/09-ispravak i 07/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 31. ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA
MJESNIH ODBORA

Članak 1.

U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora (Službene novine Primorsko-goranske županije 23/02, 04/03 i 06/09) članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

(1) Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini izbornu jedinicu.

(2) Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

(3) Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli sa brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću mjesnog odbora osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira.

(4) Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.

(5) Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono će pripasti svakoj od tih lista.

(6) Ako su dvije ili više lista iz stavka 3. ovoga članka ostvarile pravo na mjesto u vijeću mjesnog odbora, broj članova vijeća mjesnog odbora povećat će se i u tom slučaju broj članova vijeća mjesnog odbora može biti paran.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,«

U istom stavku podstavak 4. mijenja se i glasi:

»- ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,«

Iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

»- ako je izabran za gradonačelnika odnosno zamjenika, danom stupanja na dužnost gradonačelnika odnosno zamjenika gradonačelnika,«

Dosadašnji podstavak 6. postaje podstavak 7.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

» (2) Ako iz bilo kojeg razloga vijeće mjesnog odbora trajno ostane bez broja članova potrebnog za rad i donošenje odluka gradonačelnik će raspustiti vijeće mjesnog odbora.«

Stavak 3. briše se.

Članak 3.

U članku 9. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Izborno povjerenstvo čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana koje imenuje gradonačelnik. Predsjednik, potpredsjednik i članovi izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke niti kandidati na izborima za vijeća mjesnih odbora.

(2) Predsjednik i potpredsjednik izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne struke.«

Članak 4.

U članku 10. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 5.

Iz članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

(1) Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Dva člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka odnosno političke stranke odnosno nositelj liste grupe birača, a dva člana oporbena politička stranka odnosno stranke odnosno nositelj liste grupe birača, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Opatije.

(2) Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju izbornom povjerenstvu u zadanom roku, izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

(3) Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na listama za izbor članova vijeća mjesnih odbora.

(4) Predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.«

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Članak 11.

(1) Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad izbornih tijela imaju:

-promatrači političkih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu,

-promatrači birača koji su predložili kandidacijsku listu birača,

-promatrači nevladinih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj kao udruga koja djeluje na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava (dalje: promatrači nevladinih udruga)

(2) Pravo promatranja izbora obuhvaća promatranje cjelokupnog izbornog postupka, a naročito glasovanje, rad izbornih tijela i uvid u cjelokupni izborni materijal.

(3) Kandidat na izborima ne smije biti promatrač na izborima za koje je kandidat.«

Članak 7.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

(1) Zahtjev za promatranje izbora podnosi se Izbornom povjerenstvu od dana objave zbirnih kandidacijskih lista do 2 dana prije dana održavanja izbora. Uz zahtjev za promatranje izbora podnosi se i potvrda političke stranke, odnosno potvrda grupe birača o svojstvu promatrača odnosno preslika rješenja o upisu u registar udruga.

(2) Izborno povjerenstvo promatraču izdaje i uručuje službenu iskaznicu, koju je promatrač dužan nositi vidljivo istaknutu za cijelo vrijeme promatranja izbornog postupka i rada izbornog tijela.

(3) Promatraču je dopušteno stavljati obrazložene primjedbe na rad izbornog tijela kojeg promatra u zapisnik o radu izbornog tijela ili ih u pisanom obliku priložiti tom zapisniku.

(4) Promatrač ne smije ometati rad izbornog tijela.«

Članak 8.

U članku 13. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. Kandidat na listi može biti i podnositelj kandidacijske liste grupe birača.

(3) Potpisi birača se prikupljaju na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke: ime i prezime birača, prebivalište, broj važeće osobne iskaznice i mjesto izdavanja te potpis birača.«

Članak 9.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U prijedlogu liste obavezno se navodi ime i prezime kandidata, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.«

U istom članku stavak 6. mijenja se i glasi:

(6) Kandidat za članavijeća mjesnog odbora ne može istovremeno biti gradonačelnik niti njegov zamjenik.»

Članak 10.

Iza članka 15. dodaje se članak 15.a i 15.b koji glase:

»Članak 15.a

»(1) Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste, politička stranka, odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidata i podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega predložiti novog kandi data, bez prikupljanja potpisa u postupku kandidiranja propisanih ovom Odlukom, sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.

(2) Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto prema gore.

(3) Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na način utvrđen stavkom 2. ovoga članka, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj listi.

(4) Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste.

(5) Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.

Članak 15.b

(1) Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena, bila objavljena od izbornog povjerenstva i u tom roku pisanu odluku dostaviti izbornom povjerenstvu. Za kandidacijsku listu grupe birača odluku o odustajanju donosi nositelj liste.

(2) Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.«

Članak 11.

U članku 18. stavku 3. riječi »21 sat« zamjenjuju se riječima »19 sati«.

Članak 12.

Iza članka 28. dodaje se članak 28.a koji glasi:

»Članak 28.a.

(1) Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od dana primitka pobijanog rješenja.«

Članak 13.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Članak 30.

Od dana stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora pa do izbora novog predsjednika vijeća mjesnog odbora, dosadašnji predsjednik vijeća može obavljati samo poslove koji se odnose na izvršenje ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije započetih poslova mjesnog odbora.«

Članak 14.

Odredba novog stavka 6. članka 5. i odredba izmijenjenog stavka 6. članka 15. Odluke primjenjuju se od dana raspisivanja redovnih izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

Članak 15.

U svim člancima Odluke riječi »nezavisna lista« zamjenjuju se riječima »kandidacijska lista grupe birača« u odgovarajućem padežu.

U svim člancima Odluke riječi »alineja« zamjenjuju se riječju »podstavak« u odgovarajućem padežu.

U svim člancima Odluke ispred stavaka dodaju se brojčane oznake stavka.

Članak 16.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/15-01/14

URBROJ: 2156-01-01-15-2

Opatija, 31. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc.Viktor Peršić, dr. med. v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr