SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
GRAD CRES

26.

Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i članka 2. do članka 5. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14), gradonačelnik Grada Cresa donosi

ODLUKU
O VISINI NAKNADE (CJENIK)
STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA

Članak 1.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova u postupcima ostvarivanja prava na pristup informacijama, određena je u sljedećem iznosu:

1.preslik jedne stranice veličine A4 - 0,25 kuna,

2.preslik jedne stranice veličine A3 - 0,50 kuna,

3.preslik jedne stranice u boji veličine A4 - 1,00 kuna,

4.preslik jedne stranice u boji veličine A3 - 1,60 kuna,

5.elektronički zapis na jednom CD-u - 4,00 kuna,

6.elektronički zapis na jednom DVD-u - 6,00 kuna,

7.elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije - 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB,

8.pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik - 0,80 kuna i

9.pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis - 1,00 kuna.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Članak 2.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u članku 1. ove Odluke, Grad Cres odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koju ima Grad Cres te trošak poštanskih usluga.

Vrijeme koje zaposlenik Grada Cresa provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.

Članak 3.

Grad Cres dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Naknada stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave se uplaćuje u korist proračuna Grada Cresa, na žiro račun HR5924020061805200006, kod Erste&Steiermarkische banke, u roku od 8 (osam) dana od dana izdavanja računa o visini naknade.

U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

Članak 4

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti, te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, Grad Cres neće korisniku prava na informaciju zaračunati troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije, ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a objavit će se na službenim web stranicama Grada.

Klasa: 008-01/15-1/3

Urbroj: 2213/02-02-15-12

Cres, 27. ožujka 2015.

Gradonačelnik
Kristijan Jurjako, bacc. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr