SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
GRAD CRES

24.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 27. ožujka 2015. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
GRADU CRESU ZA 2014. GODINU

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2014. godinu (»Službene novine« br. 48/13, 18/14 i 37/ 14).

Tekst Izvješća gradonačelnika iz stavka 1. ove točke čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Ovaj zaključak i izvješće objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/15-1/2

Ur.broj: 2213/02-01-15-2

Cres, 27. ožujka 2015.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2014. godinu

Članak 1.

Sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2014. godinu (»Službene novine«, br.48713, 18/14 i 37/14), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2014. godinu do 31. prosinca 2014. godine realizirani su sljedeći radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture financirana je iz Proračuna Grada Cresa za 2014 godinu.

Klasa: 363-02/15-01/2

Ur.broj: 2213/02-04-02-01-15-1

Cres, 27. ožujka 2015.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr