SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
GRAD CRES

23.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH br. 94/13) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 27. ožujka 2015. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA CRESA
ZA 2014. GODINU

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Cresa za 2014. godinu.

Tekst Izvješća iz stavka 1. ove točke čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Ovaj zaključak i izvješće objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-04/11-1/11

Ur.broj: 2213/02-01-15-20

Cres, 27. ožujka 2015. godine

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Cresa
za 2014. godinu

1.Uvod

2.Uspostava cjelovitog sustava godpodarenjem otpadom

3.Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada tijekom 2014. godine

3. 1. Prikupljanje otpada

3. 2. Odvoz otpada

3. 3. Zbrinjavanje otpada

4.Količine sakupljenog i odloženog otpada na odlagalištu neopasnog otpada Pržići u 2014. godini

5.Količine sakupljenog i otpremljenog otpada sa odlagališta neopasnog otpada Pržići u 2014. godini

6.Divlja odlagališta

1. Uvod

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine br.94/13) kao i prijašnjem Zakonu o otpadu jedinice lokalne samouprave obvezne su donijeti planove gospodarenja otpadom. Svrha planova gospodarenja otpadom je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Izvršavanje Planova gospodarenja komunalnim otpadom provjerava se godišnje i donosi Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom.

Sukladno navedenim zakonskim odredbama, u prosincu 2010. godine Grad Cres je donio Plan gospodarenja otpadom Grada Cresa za razdoblje do 2015. godine PGO je objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 53/10).

2. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

Projekt uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije obuhvaća pripremu i provedbu projekata izgradnje Centra za gospodarenje otpadom »Marišćina« te projekata izgradnje pretovarnih stanice s pripadajućim pristupnim putovima, pripadnom potrebnom infrastrukturom, uključivo priključci.

U realizaciju projekta su uključene jedinica lokalne samouprave i komunalna društva na kojima se planira izgradnja pretovarnih stanica (Novi Vinodolski, Delnice, Rab, Krk, Cres i Mali Lošinj), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji financira pripremu i provedbu projekta na području PGŽ, Ekoplus d.o.o. tvrtka koja je osnovana u svrhu izgradnje i upravljanja Centrom za gospodarenje otpadom »Marišćina« kao okosnicom u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenjem otpadom u Primorsko-goranskoj županiji.

Rok za realizaciju Projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom je najkasnije do početka redovnog rada Centra »Marišćina« do kada je potrebno izgraditi pretovarne stanice s pripadajućim pristupnim putovima, pripadnom potrebnom infrastrukturom, uključujući priključke.

Uspostavom novog sustava postojeća odlagališta otpada u županiji se moraju zatvoriti i sanirati.

U sklopu projekta tvrtka Ekoplus zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizirala je više sastanaka sa predstavnicima gradova i komunalnim društvima na čijem području se namjeravaju izgraditi pretovarne stanice kako bi se pratile sve obveze te dinamika, finaniciranje i priprema potrebne dokumentacije izgradnje pretovarnih stanica. U tom smislu formirana je Radna grupa za pripremu izgradnje pretovarnih stanica sastavljena od predstavnika gradova i općina i komunalnih društva uključenih u projekt.

Kako bi se oformila jedinstvena parcela odlagališta Pržići, Grad Cres je u 2014. godini, nakon više godina rješavanja, riješio imovinsko-vlasničke odnose zahvata odlagališta Pržići- otkup zemljišta od privatnih osoba, provedba kupoprodajnih ugovora u zemljišnim knjigama, izvlaštenje te je sklopljen ugovor o pravu građenja za državno zemljište sa DUDDI-em.

To je i preduvjet za ishođenje potrebnih građevinskh dozvola izgradnja pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta, kompostane i sortirnice te sanacije postojećeg odlagališta.

Realizacija cjelokupnog projekta uređenja odlagališta Pržići planira se fazno:

Pretovarna stanica sa ulazno izlaznom građevinom - I faza

Komunalno društvo Komunalne usluge Cres Mali Lošinj nositelj je projekta i tijekom 2014. godine izrađen je idejni i glavni projekt izgradnje pretovarne stanice na deponiju Pržić, ishođena izmjene i dopune lokacijske dozvole i u postupku je ishođenje građevinske dozvole. Projektnu dokumentaciju je izradila tvrtka Hidroplan d.o.o. iz Zagreba.

U tijeku je priprema postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji pretovarne stanice sa ulazno izlaznom građevinom.

Reciklažno dvorište - II faza

U tijeku je izrada glavnog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta kao II faze projekta uređenja odlagališta Pržići.

Tijekom 2014. godine izvedeni su pripremni radovi na izgradnji platoa reciklažnog dvorišta.

Sanacija deponija - III faza

U 2015. godini planira se izrada projektne dokumentacije sanacije deponija kao III faze projekta uređenja sa izradom nove studije uticaja na okoliš.

Što se priključaka odnosno prateće infrastrukture odlagalište Pržići tiče, odlagalište je opskrbljeno električnom strujom, a Hrvatske ceste su izvele potreban cestovni priključak odlagališta Pržići na prometnicu D101 izgradnjom treće trake (lijevo skretanje).

Odvojeno prikupljanje otpadom

Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom obuhvaća i aktivnosti odvojenog sakupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog otpada.

U tom smislu tijekom 2014. godine na području Grada Cresa pored reciklažnog dvorišta na odlagalištu Pržići formirana je jedna mobilna jedinica u naselju Martinšćica za odvojeno prikupljanje otpada, postavilo se više vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje otpadom ( papir, staklo, plastiku), osigurana je usluga prijevoza krupnog otpada.

Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2014. godine nabavljena je komunalna oprema - 91 kanti i kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, vozilo na električni pogon za skupljanje komulnalnog otpada i odobrena su sredstva za nabavu polupodzemnih kontejnera za bio otpad, staklo, plastiku papir i ostali otpad te specijalno vozilo sa kranom i kiperom kojim će se vršiti ukrcaj polupodzemnih kontejnera.

3. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada tijekom 2014. godine

Na području Grada Cresa provodi se organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Komunalni otpad se zbrinjava odlaganjem na službeno odlagalište Pržići.

Organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada provodi komunalno društvo Komunalne usluge Cres Lošinj, koje upravlja i odlagalištem Pržići.

Na odlagalište Pržići se odlaže:

-komunalni otpad iz kućanstava,

-komunalni i otpad sličan komunalnom iz gospodarskih i komercijalnih subjekata i uslužne djelatnosti (trgovine, gospodarske tvrtke i zanatske radionice, škole, zdravstvene ustanove, uredi, turistički i ugostiteljski objekti i dr.),

-otpad s javnih površina (ulice, parkovi, šetališta) te

-glomazni otpad.

Na području Grada Cresa provodi se izdvojeno sakupljanje korisnog otpada i to: PET, staklo, karton, papir, aluminijske doze, metalni otpad, te posebnih kategorija otpada i to: gume, veliki kućanski električni uređaji, elektronički uređaji, akumulatori i baterije.

3. 1. Prikupljanje otpada

Način sakupljanja komunalnog otpada je sljedeći:

-2 % domaćinstava iznosi otpad u kantama (posudama) volumena 240 i 360 lit.,

-93 % domaćinstava iznosi otpad u kontejnerima volumena 1.100 lit., te

-3 % domaćinstava iznosi otpad u kontejnerima volumena 5 i 7 m3.

Sakupljeni otpad se po točno određenom rasporedu odvozi na zbrinjavanje vozilima za prijevoz otpada.

3. 2. Odvoz otpada

Prikupljanje i odvoz otpada u Gradu Cresu provodi komunalno društvo koje raspolaže s vlastitim voznim parkom. Vozni park sastoji se od:

-električno vozilo za komunalni otpad,

-dva kamiona smećara,

-dva autopodizača za kontejnere od 5 i 7 m3 i

-tri manja teretna vozila te

-jedna čistilica za pometanje ulica.

Sakupljanje i odvoz otpada u Gradu Cresu se obavlja po točno određenom rasporedu, koji se razlikuje za zimski i ljetni period. U zimskom periodu 1 do 2 puta tjedno osim grada Cresa gdje se otpad odvozi 5 puta tjedno. U ljetnom periodu (lipanj-rujan) otpad se odvozi svakodnevno s glavnih prometnica u svim naseljima te iz hotela i autokampova.

3. 3. Zbrinjavanje otpada

Komunalni otpad s područja Grada Cresa odlaže se na odlagalištu komunalnog otpada Pržići. Postojeće odlagalište otpada »Pržići« veličine je cca 1,4 ha (površina na koju se odlaže otpad). Proširenjem na susjedne parcele predviđena je ukupna površina odlagališta od 6,7 ha. Smješteno je na terenu koji je prirodno strm i kamenit budući da leži na vapnenačkoj stijenskoj masi, djelomično obrasloj niskim autohtonim raslinjem.

Lokacija odlagališta udaljena je 3 km od grada Cresa u smjeru sjever - sjeveroistok. Lokacija odlagališta sanirat će se sukladno Strategiji gospodarenja otpadom (»Narodne novine« broj 130/05) i Planu gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 17/07), a u sklopu odlagališta planira se izgradnja transfer stanice, reciklažno dvorište, kompostana i sortirnica.

4. Količine sakupljenog i odloženog otpada na odlagalištu neopasnog otpada Pržići u 2014. godini

Na odlagalištu Pržići se zbrinjava komunalni otpad iz kućanstava i gospodarskih subjekata te otpad od održavanja javnih površina.

Otpad koji se odlaže na odlagalištu se ne važe, već se evidencija količina provodi na temelju postojećih podataka o voznom parku, načinu sakupljanja otpada (rasporedu odvoza) i posudama za prikupljanje otpada. O količini odnosno volumenu odloženog otpada vodi se dnevna, mjesečna i godišnja evidencija.

Evidencija količina otpada provodi se za komunalni (kućni) otpad, miješani otpad (industrijski i kućni otpad), otpad s javnih površina i glomazni otpad. Prilog Tablica A

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr