SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
GRAD CRES

21.

Na temelju odredbi članaka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 27. ožujka 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja područja Grada Cresa

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 23/06- usklađenje i 03/11) (u daljnjem tekstu: Plan).

Nositelj izrade Plana je Gradska uprava Grada Cresa, Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

Plan se izrađuju i donosi u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13).

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 3.

Prostorni plan uređenja područja Grada Cresa donesen je prije 13 godina. U tom periodu došlo je do znatnih promjena u gospodarskom, demografskom i društvenom razvitku Grada Cresa. U međuvremenu je u rujnu 2013.godine donesen novi Prostorni plan Primorsko-goranske županije, a zatim u prosincu 2013. godine i Zakon o prostornom uređenju.

Radi usklađenja sa Zakonom i Prostornim planom Primorsko-goranske županije, kao i planiranim gospodarskim razvojem Grada Cresa, potrebno je pristupiti izradi cjelovite izmjene i dopune Plana.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je administrativnom granicom Grada Cresa.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Prostorni plan uređenja Grada Cresa usvojen je 2002. godine. Od usvajanja dva puta je mijenjan, odnosno dopunjavan. Usklađen je 2006. godine s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN 128/04) , a 2011. godine dorađene su odredbe za provođenje.

U Gradu Cresu došlo je u proteklom periodu do znatnih promjena u gospodarskom, prometnom, demografskom i društvenom razvitku, te je nužno revidirati planske pretpostavke i smjernice.

Planirani gospodarski razvitak potrebno je omogućiti planskim mjerama, uz primjerene mjere zaštite. Zbog pretežno ruralne postojeće strukture naselja potrebno je postavljanje kvalitetnog i racionalnog okvira razvoja i građenja, očuvanjem postojeće ruralne strukture naselja.

Nedovoljan je standard državnih cesta. Nužno je rekonstruirati dio postojeće državne ceste D 100 i izgraditi obilaznicu grada Cresa. Problem u prometnom sustavu predstavlja nedovoljna međuotočna povezanost, kao i nedovoljna prometna povezanost otoka s kopnom.

Sustav vodoopskrbe otoka Cresa potpuno je odvojen i neovisan. Potrebno je integrirati sustav vodoopskrbe u jedinstveni regionalni vodoopskrbni sustav zbog njegove ranjivosti, te kompletirati sustav za odvodnju i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda za Grad Cres.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Plan se izrađuje s ciljem:

-usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju,

-usklađenja s Prostornim planom Primorsko-goranske županije,

-usklađenja s ostalim važećim propisima koji imaju reperkusija na prostor,

-korekcija građevinskog područja i uvjeta gradnje u građevinskom području i izvan građevinskog područja,

-utvrđivanje novih građevinskih područja naselja,

-maksimalno reduciranje obveza izrade planova nižeg reda i utvrđivanje uvjeta neposredne provedbe plana,

-definiranja građevina/zahvata od interesa za Grad.

STRUČNE I KATASTARSKO-TOPOGRAFSKE PODLOGE I NAČIN NJIHOVA PRIBAVLJANJA

Članak 7.

Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade novih sektorskih strategija, planova i studija. U izradi Plana će se koristiti podloge iz elaborata Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa kao i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

Za potrebe izrade Plana koristiti će se nova topografska karta u M 1:25 000 (TK 25 000) i digitalni katastarski plan (DTP).

Stručne i katastarsko-topografske podloge osigurati će nositelj izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 8.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

-MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka - Lučke ispostave Cres, Jadranska obala1, 51557 Cres

-ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES, Jadranska obala 1, 51557 Cres

-MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Radnička cesta 80, Zagreb

-DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb

-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka,

-HRVATSKE CESTE d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

-HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

-HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

-HOPS- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb

-HEP- Obnovljivi izvori energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

-HRVATSKE ŠUME- Uprava šuma Podružnica Buzet - Šumarija Cres - Lošinj, Čikat 15, 51550 Mali Lošinj

-HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3 , Rijeka

-VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A 51 557 Cres

-KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. Cres, Turion 20/A (Industrijska zona Volnik) 51 557 Cres

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna Plana:

-Izrada Prednacrta prijedloga plana (Koncepcije) u roku od 90 dana od dostave posebnih zahtjeva iz članaka 90. i 91. Zakona,

- Izrada Nacrta prijedloga plana u roku od 120 dana od verifikacije Koncepcije od strane gradonačelnika

-Javna rasprava u trajanju od 15 dana

-Izrada izvješća o javnoj raspravi u roku od 15 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga,

-Izrada Nacrta konačnog prijedloga plana 60 dana od pismenog očitovanja gradonačelnika o prihvaćanju izvješća o javnoj raspravi,

-Usvajanje Plana u roku od 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 10.

Izrada Plana financirat će se iz Proračuna Grada Cresa.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/14-1/6

Ur. broj: 2213/02-01-15-36

Cres, 27. ožujka 2015.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr