SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
GRAD CRES

18.

Na osnovi članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 27. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA CRESA

Članak 1.

U članku 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 38/09 i 14/13), stavak 1. mijenja se i glasi:

»Usmena pitanja vijećnici mogu postavljati na sjednicama Gradskog vijeća, pod točkom dnevnog reda »Aktualni sat«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Aktualni sat« uvrštava se kao prva točka dnevnog reda svake sjednice Gradskog vijeća».

Članak 2.

U članku 74. Poslovnika, riječi »Vijećnička pitanja« zamjenjuju se riječima »Aktualni sat«.

Članak 3.

Članak 78. Poslovnika, mijenja se i glasi:

»Za redovite sjednice Gradskog vijeća vijećnicima se dostavlja poziv s prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima za raspravu osam dana prije održavanja sjednice.

Ako za to postoje opravdani razlozi, vijećnicima se materijal uz pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti naknadno, a može biti dostavljen i na sjednici.

Poziv za sjednicu, kao i materijali za sjednice Vijeća, mogu se djelomično ili u potpunosti dostavljati u elektroničkom obliku, ovisno o tehničkim mogućnostima.

Iznimno, predsjednik Gradskog vijeća može, u slučajevima kada je neophodno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi, sazvati sjednicu Gradskog vijeća u roku kraćem od osam dana, a dnevni red za tu sjednicu može predložiti i na samoj sjednici.

Materijali za sjednicu Gradskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika, pročelnicima upravnih tijela, vijećima mjesnog odbora na području Grada Cresa i sredstvima javnog priopćavanja.«

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/15-1/1

Ur. broj: 2213/02-01-15-3

Cres, 27. ožujka 2015.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr