SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
OPĆINA ČAVLE

13.

Na temelju 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 33. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH
OPĆINE ČAVLE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje osnivanje Savjeta mladih Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), sastav, način i postupak izbora članova i njihovih zamjenika, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 3.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Čavle koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Čavle, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih.

SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Savjet mladih broji ukupno pet (5) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Svaki član ima zamjenika.

Mladi koji mogu biti birani u Savjet mladih su osobe iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.

Članak 5.

Općinsko vijeće Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika.

Ukoliko je Savjet mladih već osnovan, predsjednik Savjeta mladih čiji je mandat na isteku obavijestit će predsjednika Općinskog vijeća o isteku mandata Savjeta mladih, kako bi Općinsko vijeće pokrenulo postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

Javni poziv za isticanje kandidatura objavljuje se na web stranicama Općine Čavle i na oglasnoj ploči Općine Čavle, najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih.

Članak 6.

Javni poziv za isticanje kandidatura mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete za isticanje kandidatura, rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

Članak 7.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva iz članka 5. ove Odluke, ističu udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Ako je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 20 mladih.

Ovlašteni predlagatelji iz stavka 1. ovoga članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Članak 8.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanja Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: Odbor) u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.

Kandidatura iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži sljedeće podatke:

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

- podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godinu rođenja, prebivalište odnosno boravište),

- podaci o zamjeniku (ime i prezime, datum i godinu rođenja, prebivalište odnosno boravište),

- obrazloženje kandidature.

- potvrda o nekažnjavanju ne starija od 3 mjeseca.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz članka 7. stavka 2. ove Odluke, kandidatura mora, osim podataka iz stavka 2. podstavka 2. i 3. ovoga članka, sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja te prebivalište odnosno boravište).

Članak 9.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor dostavlja Općinskom vijeću te ih objavljuje na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Čavle.

Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata na popisu navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijava.

Popis važećih kandidatura sadrži:

- naziv predlagatelja,

- ime i prezime, datum i godinu rođenja kandidata i njegova zamjenika,

Članak 10.

Općinsko vijeće, dužno je u roku od 60 dana od objave liste kandidata izabrati članove Savjeta mladih.

Članak 11.

Općinsko vijeće bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku propisanim Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Čavle.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.

Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata.

Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše 5 kandidata.

Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 5. na rang listi dobivenih glasova.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Članak 12.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Čavle.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 13.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih iz reda izabranih članova na konstituirajućoj sjednici.

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih. Prestankom mandata člana Savjeta mladih mandat prestaje i zamjeniku člana Savjeta mladih.

Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata:

- ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta mladih u godini dana,

- na osobni zahtjev,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,

- ako postane članom Savjeta mladih druge jedinice lokalne samouprave.

Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši 30 godina života, nastavlja s radom u Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

Članak 14.

Ako se prije isteka mandata broj članova Savjeta mladih spusti ispod 2/3 broja iz članka 4. stavka 1. ove Odluke, Općinsko vijeće provest će postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih.

Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Odluke kojima se uređuje izbor članova Savjeta mladih.

Mandat članova Savjeta mladih izabranih u postupku dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta mladih koji su izabrani u postupku redovitog izbora.

Članak 15.

Općinsko vijeće će raspustiti Savjet mladih ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

KONSTITUIRANJE, DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 16.

Savjet mladih mora se konstituirati najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Prvu sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća.

Na prvoj sjednici, članovi Savjeta mladih biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih većinom glasova svih članova.

Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih.

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Čavle.

Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih ne izabere predsjednika Savjeta mladih, Općinsko vijeće objavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

Članak 17.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,

- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Čavle, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Čavle te način rješavanja navedenih pitanja,

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Čavle,

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada Savjeta mladih,

- po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Čavle na sjednice Savjeta mladih,

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članak 18.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 19.

Način rada Savjeta mladih pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Članak 20.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik. Zamjenik ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

Članak 21.

Član Savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

Članak 22.

Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih:

- saziva i vodi sjednice Savjeta mladih,

- predstavlja Savjet mladih prema Općine Čavle i prema trećim osobama,

- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovom Odlukom i Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Članak 23.

Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu, općim aktima Općine Čavle te Poslovniku o radu Savjeta mladih, Savjet mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s te dužnosti i izbor novog predsjednika Savjeta mladih.

Postupak razrješenja predsjednika Savjeta mladih pokreće se natpolovičnom većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Ako Savjet mladih ne pokrene postupak izbora novog predsjednika Savjeta mladih sukladno stavku 1. ovoga članka, Općinsko vijeće može pisanim putem, u suglasju s odredbama Poslovnika o radu Savjeta mladih, uputiti Savjetu mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika Savjeta mladih.

Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu, općim aktima Općine Čavle te Poslovniku o radu Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova Savjeta mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s te dužnosti i izbor novog zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

Članak 24.

Odluka o razrješenju predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Članak 25.

Savjet mladih može, u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 26.

Savjet mladih donosi Program rada Savjeta mladih (u daljnjem tekstu: Program rada) za svaku kalendarsku godinu.

Program rada Savjet mladih priprema u suradnji sa upravnim tijelima Općine Čavle u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz programske aktivnosti Savjeta mladih.

Programom rada utvrđuju se programske i druge aktivnosti, nositelji pojedinih aktivnosti te rokovi njihova izvršavanja.

Članak 27.

Program rada Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi Program rada te ga podnosi na odobravanje Općinskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Ako se Programom rada za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, Program rada mora sadržavati i financijski plan, a sredstva se na temelju financijskog plana osiguravaju u proračunu Općine Čavle.

Članak 28.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje načelniku Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik).

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka Općinski načelnik objavljuje na web stranicama Općine Čavle.

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 29.

Općina Čavle osigurava financijska sredstva za rad i Program rada Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.

Financijska sredstva za rad i Program rada Savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Općine Čavle na temelju odobrenog Programa rada Savjeta mladih.

Članak 30.

Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova javnog prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih u visini cijene autobusne putne karte kupljene izvan autobusa za relaciju od mjesta prebivališta/boravišta do mjesta održavanja sjednice.

Naknada iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se članovima Savjeta mladih na temelju dostavljenog zapisnika o održanoj sjednici.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu i drugih putnih troškova, kada su ti troškovi neposredno vezani za rad Savjeta mladih i izvršavanje pojedinih zadaća u Savjetu mladih.

Članak 31.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavljaju upravna tijela Općine Čavle.

Članak 32.

Općinsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima predstavničkog tijela, te na drugi prikladan način informira Savjet mladih o svim svojim aktivnostima.

Predsjednik Općinskog vijeće po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa savjetom mladih, na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji sa Općinskim vijećem i drugim tijelima Općine Čavle, a inicijativu za sastanak može pokrenuti i Savjet mladih.

Na zajednički sastanak iz stavka 2. Ovog članka mogu biti pozvani i drugi članovi Općinskog vijeća i drugih tijela Općine Čavle kao i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Na prijedlog Savjeta mladih Općinsko vijeće će raspraviti pitanja od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sjednici koja će biti sazvana nakon dana dostave zahtjeva Savjeta mladih.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član savjeta mladih kojeg savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice predstavničkog tijela, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Općinsko vijeće.

Članak 33.

Općinski načelnik će najmanje svaka tri mjeseca ili po potrebi održati zajednički sastanak sa Savjetom mladih na kojem će raspraviti o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Općinskog načelnika i Savjeta mladih.

Općinski načelnik je dužan svakih šest mjeseci pisanim putem obavijestiti Savjet mladih o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Čavle (»SN PGŽ« broj 20/07 i 28/13).

Članak 35.

Članovi Savjeta mladih Općine Čavle koji su izabrani na temelju Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Čavle (»SN PGŽ« broj 20/07), nastavljaju s radom u Savjetu mladih Općine Čavle do isteka mandata na koji su izabrani.

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/03

Ur. broj: 2170-03-15-01-3

Čavle, 26. ožujka 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća

Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr