SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

32.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13) gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 11. ožujka 2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanja
na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Malog Lošinja s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Grada Malog Lošinja su:

1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja

2. Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Malog Lošinja

3. Javna vatrogasna postrojba Grada Malog Lošinja

4. DVD »Lošinj«

5. DVD »Susak«

6. Civilna zaštita Grada Malog Lošinja - postrojba opće namjene

7. Gradsko društvo Crvenog križa - Podružnica Mali Lošinj

8. Dom zdravlja PGŽ-a Rijeka, ispostava Dr. Dinko Kozulić, Mali Lošinj

9. Hrvatska Gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka - obavještajna točka Mali Lošinj

Članak 3.

Operativnim snagama iz članka 2. ove Odluke se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Malog Lošinja (ili Plan u cjelosti).

Članak 4.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se i mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjere i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica i velikih nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih kulturnih dobara na cjelokupnom području Grada Malog Lošinja.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Članak 5.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira Gradonačelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja.

U katastrofama i velikim nesrećama Gradonačelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja.

Članak 6.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Malog Lošinja su:

1. Komunalne usluge Cres - Lošinj d.o.o.

2. Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o.

3. Elektro - voda d.o.o. Cres

4. Lječilište Veli Lošinj

5. Građevinski obrt Lošinj-Beton d.o.o.

6. Kamenolom Brdo Kušč d.o.o.

7. Veterinarska stanica Rijeka - ambulanta u Malom Lošinju

8. Jadranka trgovina d.o.o.

Navedene pravne osobe nositelji su posbnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Ostale pravne osobe, udruge građana i sl. sa područja Grada Malog Lošinja koje nisu operativne snage, a od interesa su za zaštitu i spašavanje su:

1. Diver sport Lošinj

2. Radio Jadranka Mali Lošinj

3. Lovačko društvo »Kamenjarka«

4. Planinarski klub »Osorščica«

5. Institut Plavi svijet

Članak 7.

Pravne osobe i udruge iz članka 6. ove Odluke, dobivanjem određenog zadatka od strane Gradonačelnika ili Stožera zaštite i spašavanja stječu status sudionika u provedbi određenih mjera zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja.

Istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Malog Lošinja (ili Plan u cjelosti).

Članak 8.

Prava i obveze urediti će se sukladno odredbama:

- članka 55. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/ 04,79/07,38/09 i 127/10)

- Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN broj 86/06)

- Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (NN broj 91/06)

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/12) od 23.srpnja 2012. godine, KLASA: 810-01/12-01/08, URBROJ: 2213/ 01-01-12-3, od 23. srpnja 2012. godine.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 821-02/14-01/0

Ur. broj: 2213/01-01-15-7

Mali Lošinj, 11. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik

Gari Cappelli, ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr