SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

28.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 - isp., 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o zaštiti socijalnog
standarda građana

Članak 1.

U Odluci o zaštiti socijalnog standarda građana (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/03, 21/06, 10/07, 7/08, 31/09, 25/14) mijenja se članak 4. i glasi:

»Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom i ovom Odlukom.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada Malog Lošinja te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada Malog Lošinja.«

Članak 2.

Mijenja se članak 32. Odluke i glasi kako slijedi:

»Maksimalan iznos mjesečne pomoći za podmirenje troškova najamnine stana isplaćuje se u slijedećim iznosima:

- samcu - 250,00 kn

- 2 člana obitelji - 350,00 kn

- 3 člana obitelji - 450,00 kn

- 4 člana obitelji - 550,00 kn.

Za svakog daljnjeg člana obitelji iznos pomoći se uvećava za 50,00 kn.

Ugovor o najmu stana iz članka 30. st. 1. toč. 1. ne može biti sklopljen između srodnika u prvom stupnju.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/15-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-15-2

Mali Lošinj, 26. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr