SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD KASTAV

16.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva je na 20. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donijelo sljedeće

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o utvrđivanju naknade troškova za rad članova
Vijeća mjesnih odbora

Članak 1.

Članak 2. Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine PGŽ« broj 43/13) mijenja se tako da glasi: »Visina mjesečne bruto naknade za rad u vijećima mjesnih odbora određuje se u koeficijentima, a osnovica za izračun naknade (koeficijent 1) utvrđuje se odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.«

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/03

Ur. broj: 2170-05-06/1-15-4

Kastav, 26. ožujka 2015

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr