SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
OPĆINA VRBNIK

4.

Na temelju članka 28. stavak 1. točka 5., a u skladu s člankom 21. stavak 1. Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) i članku 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 11. sjednici održanoj 18. ožujka 2015. godine donijelo je

PLAN
GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VRBNIK
ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.

UVOD

Gospodarenje otpadom kao i gradnja građevina namijenjenih skladištenju, oporabi i zbrinjavanju otpada od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Zakonom o potvrđivanju Ugovora između država članica Europske unije i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji definirano je da sva postojeća odlagališta komunalnog otpada u Hrvatskoj moraju ispuniti (uz određena odstupanja) zahtjeve Direktive 1999/31/EZ o odlaganju otpada, odnosno Republika Hrvatska je preuzela obvezu sve centre za gospodarenje otpadom sagraditi i sva odlagališta sanirati do 31.12.2018. godine.

Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije obuhvaća izgradnju objekata za gospodarenje otpadom kao što su pretovarne stanice, sortirnice, kompostane, reciklažna dvorišta, ulazno izlazne građevine, pretovarne vage, s pripadajućim pristupnim putovima, pripadnom potrebnom infrastrukturom, uključivo priključci.

Republika Hrvatska opredijelila se za održivi razvoj (čl. 3. t. (4), Zakon o zaštiti okoliša, NN, br. 80/13, 153/13), tj. za uravnoteženi gospodarski i ekološki razvoj, djelotvorno gospodarenje materijalima i energijom u cilju očuvanja prirode i okoliša. Razvojni ciljevi polaze od Ustava RH, Deklaracije o zaštiti okoliša, niza zakona i provedbenih propisa o okolišu i održivom gospodarenju otpadom, a vode promjeni načina razmišljanja, temeljitom edukacijom društva i promidžbom održivog razvoja. Otpad nije smeće, ali neiskorišteni, odbačeni otpad postaje smeće koje ugrožava zdravlje i okoliš. Što se čini? Može li se vlastitim primjerom pokazati kako se postupa s otpadom? Obrazuju li se građani za održivo gospodarenje otpadom? Hrvatska odlagališta prepuna su smeća, što je dugoročno neprihvatljivo i što će priroda višestruko naplatiti. Potrebno je izbjegavati, smanjivati, odvojeno prikupljati, reciklirati otpad, čime bi se rješavao problem otpada i očuvali prirodni resursi za sadašnje i buduće generacije.

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj regulirano je nizom pravnih propisa od kojih su temeljni Zakon o održivom gospodarenju otpadu (NN 94/13), Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007. - 2015. (NN 85/07), Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 153/13). Navedeni propisi sastavni su dio Nacionalne strategije zaštite okoliša Republike Hrvatske (NN 46/02).

Ponikve eko otok Krk d.o.o., pravna osoba u vlasništvu svih JLS otoka Krka zadužena je za gospodarenje komunalnim otpadom na području čitavog otoka te su podaci navedeni u Planu dostavljeni od iste.

Ovaj Plan gospodarenja otpadom donosi se za razdoblje od 6 godina.

Osnovni podaci o Općini Vrbnik

Područje Općine Vrbnik nalazi se na otoku Krku u sastavu Primorsko-goranske županije. Graniči sa Gradom Krkom, Općinom Dobrinj, Baška i Punat a u akvatoriju Vinodolskog kanala i s područjem Grada Crikvenice i Novog Vinodolskog. U sastavu Općine su 4 (četiri) naselja: Vrbnik, Risika, Garica i Kampelje.

Područje općine obuhvaća 49,3 km2 na kopnu i oko 28,32 km2 u akvatoriju Vinodolskog i Velebitskog kanala.

Popisom stanovništva 2001.g. na prostoru Općine ukupno je popisano 1245 osoba a 2011.g. 1260 osoba što znači da je gustoća naseljenosti 25,55 stanovnika na km2 ostala gotovo nepromijenjena i daleko je ispod gustoće Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske.

Osnovne gospodarske djelatnosti su poljoprivreda- ponajviše vinogradarstvo i turizam - privatni iznajmljivači apartmana i ugostitelji, te trgovina.

1. Analiza, te ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Vrbnik, uključujući ostvarivanje ciljeva

Stanje u gospodarenju otpadom na području otoka Krka možemo ocijeniti vrlo dobrim. Na Krku još od 2005. godine funkcionira cjeloviti sustav zbrinjavanja komunalnog otpada koji se bazira na odvojenom prikupljanju otpada, njegovoj obradi i korištenju, utemeljeno na Studiji ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada otok Krk, a omogućava zbrinjavanje svih vrsta otpada. Miješani komunalni otpad odlaže se u prethodno pripremljenu kazetu sa temeljnim brtvenim slojem koje sprečava otjecanje procjednih voda u podzemlje.

2. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom listu Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-07/15-01/..

Ur. broj: 2142-07-03-15-1

Vrbnik, 18. ožujka 2015.

Predsjednik općinskog vijeća

Slavko Zahija, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr