SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
OPĆINA MRKOPALJ

2.

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/ 06, 37/13, 125/13) članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 24/ 09, 34/09-ispr., 13/19 i 19/13), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 4. ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu
držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način držanja pasa, mačaka i drugih životinja kućnih ljubimaca, te način postupanja s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama te drugim životinjama kućnim ljubimcima na području Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na pse koje u obavljanju svojih poslova koriste tijela državne uprave i druge pravne osobe, kao i na pse vodiče slijepih osoba, rehabilitacijske i terapijske pse.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1.Kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje .

2.Posjednik kućnog ljubimca je svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit kućnog ljubimca

3.Neupisani pas je pas poznatog ili nepoznatog posjednika koji nije registriran sukladno propisima o veterinarstvu,

4.Pas ili mačka lutalica (slobodnoživuća mačka) je životinja kojoj je posjednik nepoznat i o kojoj se nitko ne brine,

5.Napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik svjesno napustio, kao i ona koju je posjednik napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode,

6.Izgubljena životinja je ona životinja koja je odlutala od posjednika bez njegove volje i on je traži,

7.Javna površina je svaka površina javne namjene čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja igrališta, i javne prometne površine te dijelovi javnih cesta koji prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu).

Članak 4.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti se o njihovom zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni te prema njima postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Članak 5.

Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen mikročipom, sukladno propisima o veterinarstvu.

Mikročipom mora biti označen svaki pas stariji od tri mjeseca, a troškove mikročipiranja snosi vlasnik psa.

Neupisane i neoznačene pse zabranjeno je držati i izvoditi na javne površine.

Članak 6.

Posjednik psa pri izvođenju psa na javne površine, mora imati propisanu ispravu o upisu pasa iz prethodnog članka koju je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati.

Članak 7.

Opasne pse i pse koji su potencijalno opasni dozvoljeno je držati samo pod uvjetima određenim, Zakonom o zaštiti životinja i Pravilnikom o opasnim psima (Narodne novine, br. 117/08).

Članak 8.

U slučajevima držanja pasa i mačaka, suvlasnici zajedničkih prostora stambene zgrade, a sukladno propisima o vlasništvu i kućnom redu, sporazumno uređuju prava i obveze posjednika pasa glede načina držanja pasa i korištenja zajedničkih dijelova zgrade.

Članak 9.

U slučajevima da se psa drži u vrtu ili okućnici obiteljske kuće i slično, pas mora biti smješten u posebno ograđen prostor.

Posjednik koji drži psa na okućnici, a nema posebno ograđen prostor za psa, obvezno mora držati psa vezanog.

Posjednik koji drži psa u smislu stavka 1. i 2. ovog članka, dužan je na vidljivom mjestu istaknuti oznaku koja upozorava na prisutnost psa u neposrednoj blizini, a vezanog psa ili prostor za njegovo držanje mora se pozicionirati tako da se ni na koji način ne ometa mir i sigurnost prolaznika niti žitelja u neposrednom susjedstvu, odnosno na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Članak 10.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je po pritužbi susjeda odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo daljnje uznemiravanje građana, u protivnom u okviru svojih ovlasti, slučaj po prijavi preuzimaju nadležni policijski službenici.

Članak 11.

Posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena izmetom njegovog psa.

Članak 12.

U slučajevima kada posjednik izvodi svog psa izvan stana ili obiteljske kuće, za to vrijeme pas mora biti na uzici.

Članak 13.

Zabranjuje se izvoditi pse na zelene javne površine koje su uređene kao cvijetnjaci, travnjaci ili povrtnjaci.

Posebnom odlukom Općinskog načelnika određuju se dijelovi javno-zelenih i javnoprometnih površina na kojima je dozvoljeno slobodno izvođenje pasa bez vezice i brnjice.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi pse u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, športske, i druge objekte javne namjene), zatim u trgovine, tržnice, groblja, uređena dječja igrališta, športske i rekreacijske terene, sajmove i javne skupove i slično.

Uvođenje pasa u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte, dozvoljeno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

Članak 14.

Slijepa osoba može koristiti psa vodiča u vozilima javnog prijevoza putnika i s njime se kretati na javnim mjestima, sukladno Zakonu o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (Narodne novine broj 131/98).Ista mogućnost daje se i osobama s invaliditetom u pratnji terapijskog psa.

U vozila javnog prijevoza putnika mogu se voditi samo manji psi i mačke i to u košarama ili u naručju

Članak 15.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu svako neplanirano razmnožavanje.

Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.

Članak 16.

Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili kastracijom životinje.

Članak 17.

Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca.

Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja.

Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je snositi troškove njihova zbrinjavanja.

Članak 18.

Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja ovlaštena pravna osoba.

Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na najprikladniji način, primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja.

Članak 19.

Postupanje s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama te drugim napuštenim i izgubljenim životinjama provodi sukladno propisima o zaštiti životinja pravna osoba ovlaštena za navedenu djelatnost.

Članak 20.

Troškove hvatanja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, njihova smještaja u sklonište za životinje i nad njima provedenih veterinarsko-zdravstvenih mjera, podmiruje posjednik životinje ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi, u protivnom se ti troškovi podmiruju iz sredstava proračuna Općine Mrkopalj.

Članak 21.

Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili odgovarajućeg zbrinjavanja.

Članak 22.

Ugovorom sklopljenim između Općine Mrkopalj i ovlaštene pravne ili fizičke osobe za skupljanje životinja regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za poslove skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja.

Članak 23.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalni redar Općine Mrkopalj.

Ukoliko komunalni redar u svom radu naiđe na otpor može zatražiti pomoć policijske uprave.

Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju i druga ovlaštena tijela o saznanjima koja ima a koja bi predstavljala povod za primjenu propisa o veterinarstvu i zaštiti životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja i životinja.

Članak 24.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj posjednik psa ako:

-ne očisti javnu površinu onečišćenu izmetom njegovog psa (članak 11. ove Odluke),

-postupi suprotno odredbi članka 12. ove Odluke,

-postupi suprotno odredbi članka 13. ove Odluke.

Članak 25.

Novčana mandatna kazna može se naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice određenog iznosa iz prethodnog članka ove Odluke ako je komunalni redar utvrdio prekršaj:

-neposrednim opažanjem,

-uporabom tehničkog sredstva,

-pregledom vjerodostojne dokumentacije.

Mandatna kazna pod istim uvjetima primjenjuje se i na plaćanje novčane kazne u roku od 3 dana od dana uručenja rješenja o počinjenom prekršaju.

Protiv osobe koja nije platila novčanu kaznu u gornjem roku izdat će se obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom iz prethodnog članka ove Odluke.

Ukoliko prekršitelj uplati utvrđenu novčanu kaznu u roku od 8 dana od dana uručenja rješenja o prekršaju plaća 2/3 iste novčane kazne.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju pasa i načinu postupanja s psima i mačkama lutalicama (»Službene novine PGŽ« broj 9/96, 22/97, 1/01).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/01

Urbroj: 2112-05-01-15-3

Mrkopalj, 4. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr