SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

45.

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprečavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11, 12/12, 124/12 i 48/13), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju

Članak 1.

U Popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju, a koji je Popis sastavni dio Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju (»Službene novine« broj 14/11), točka 1. mijenja se i glasi:

1.Trgovačka društva

-Ceste - Rijeka d.o.o., Kukuljanovo

-Ekoplus d.o.o., Rijeka

-Kanal Ri d.o.o., Rijeka

-Zračna luka Rijeka d.o.o., Omišalj

-Goranski sportski centar d.o.o., Delnice

-REA Kvarner d.o.o., Rijeka

U točki 2.1. »Ustanove zdravstva i socijalne skrbi« podstavak 4. mijenja se i glasi:

-Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

U točki 2.4. »Ustanova za zaštitu i očuvanje izvornosti prirode« iza podstavka 1., dodaje se podstavak 2. koji glasi:

-Ustanova »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora«

U točki 2.6. »Županijske lučke uprave«, podstavak 2. mijenja se i glasi:

-»Županijska lučka uprava Bakar - Kraljevica - Kostrena«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-58

Rijeka, 26. ožujka 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr