SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

41.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 10. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka (»Službene novine« broj 4/14), Obavijesti o namjeri davanja koncesije od 13.3.2014. godine i 16. prosinca 2014. godine pod brojevima 2014/S 01K-0012743 i 2014/S 02K- 005783, članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 16. sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju
i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka, bez prava na izgradnju, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Zajednicu ponuditelja Projekt Preluk d.o.o., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 30411928516, Projekt zapad d.o.o. Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 07297745853 i Food city d.o.o., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 37466605280.

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu adaptacije i gospodarskog korištenja pomorskog dobra, ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka ukupne površine 4.699 m2, od čega se 1.159 m2 kopnene površine odnosi na ugostiteljski objekt i terase, 1.164 m2 na plažni dio i okoliš, na parkiralište 829 m2, a morski dio iznosi 1.547 m2.

Gospodarsko korištenje uključuje obavljanje sljedećih djelatnosti:

.ugostiteljstvo i trgovina

.iznajmljivanje plažnih rekvizita (20 ležaljki i 10 suncobrana)

.iznajmljivanje sportske opreme

.naplata parkirnih mjesta.

Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja temelji se na predviđenoj dinamici realizacije ulaganja definiranoj u Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja u siječnju 2015. godine i iznosi najmanje 3.741.000,00 kuna.

U prvoj godini trajanja koncesije Investicijsko ulaganje u adaptaciju ugostiteljskog objekta sa terasama i trgovine te ulaganja u opremu i uređenje plaže te okoliša, iznosi najmanje 600.000,00 kuna, u drugoj godini 2.000.000,00 kuna, a ostatak ulaganja ravnomjerno po godinama trajanja koncesije.

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje u Gradu Rijeci.

Članak 3.

Predmet koncesije je adaptacija i obavljanje gospodarske djelatnosti na području Grada Rijeke i to k.č. zemljišno knjižne oznake 1620/192 i dio k.č. zemljišno-knjižne oznake 1620/119, k.o. Rubeši (koje odgovaraju k.č. 1395/2 i dijelovima k.č. 1395/1, 1395/3 i 1396 k.o. Zamet), sve upisano kao pomorsko dobro u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, površine 4.699 m2, od čega se 1.159 m2 kopnene površine odnosi na ugostiteljski objekt i terase, 1.164 m2 na plažni dio i okoliš, na parkiralište 829 m2, a morski dio iznosi 1.547 m2. Ukupna površina zahvata iskazana je u Gauss-Kruegerovim koordinatama.

Dio područja koje je predmetom koncesije (plaža) nalazi se u području sportsko-rekreacijske namjene, R2 - rekreacija, što je detaljnije regulirano Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke (»Službene novine« broj 07/07, 14/13), i nalazi se u području sportsko-rekreacijske namjene R3 - kupalište. Drugi dio područja koji je predmetom koncesije je ugostiteljski objekt s terasama i parkiralište, koja namjena prostora je u skladu sa Generalnim urbanističkim planom uređenja.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz s lomnim točkama lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađen od Geodetski zavod d.o.o., u kolovozu 2013. godine 2014. godine.

Grafički prikaz iz stavka 4. ovoga članka se ne objavljuje.

Članak 4.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 10 (deset) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Ugovor) uz mogućnost raskida Ugovora sukladno važećim zakonskim propisima iz razloga privođenja koncesioniranog područja svrsi utvrđenoj važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

.stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi
117.800,00 (slovima:stosedamnaesttisućaosamsto)
kuna.

.promjenjivi dio koncesijske naknade za koncesiju iznosi:

o1,5 % prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti i pružanjem usluga na plaži

o3 % prihoda ostvarenog od obavljanja ugostiteljske djelatnosti

o1,5% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na parkiralištu.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja koncesijske naknade za vrijeme trajanja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Najpovoljniji ponuditelj je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 6.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja Ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti do 1. kolovoza tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti najkasnije do 1. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje da će u slučaju nastupanja okolnosti iz članka 9. ove Odluke podmirivati Ugovorom utvrđenu koncesijsku naknadu u iznosima i rokovima kako je utvrđeno ovom Odlukom, Ugovorom i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

POSEBNI UVJETI

Članak 8.

Prije sklapanja Ugovora Najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti Davatelju koncesije:

.Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

.Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja plaže i kampa i njihovih stvari,

.2 bjanko zadužnice u iznosu od 500.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

.Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji.

Članak 9.

Najpovoljniji ponuditelj prihvaća mogućnost odgođenog stupanja u posjed u odnosu na vrijeme sklapanja Ugovora, te se odriče se prava potraživanja naknade štete ili bilo kojeg drugog prava koje bi moglo proizaći prema Davatelju koncesije, s tog osnova.

Članak 10.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Dokumentaciji za nadmetanje u postupku davanja koncesije i Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja (dalje u tekstu: Studija) koja je priložena Ponudi od siječnja 2015. godine te sukladno djelatnostima predviđenim člankom 2. ove Odluke.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Članak 11.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s odredbama Ugovora i Zakona o građenju.

Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

Članak 12.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Članak 13.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i Ugovorom.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

oodržavati čistoću područja i pražnjenje košarica za otpatke (običnih i za selekcionirano sakupljanje otpada),

ouklanjati naplavine (daske, plastiku i slično) i ostale nanose,

orazastirati prema potrebi nakupine šljunka nastale djelovanjem valova tijekom sezone kupanja te po potrebi dohranjivati plažu šljunkom,

oodržavati čistoću podmorja (sakupljanje i odvoz otpada na deponij), uključivo i opasnih predmeta nanesenih djelovanjem valova,

oplaćati naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije,

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra na način predviđen člancima 11. i 12. ove Odluke od strane Najpovoljnijeg ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

Članak 14.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj, u slučaju ne postupanja na način iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke i Ugovora, a u odnosu na njegove naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Najpovoljnijeg ponuditelja deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

Članak 15.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli i sl.).

Članak 16.

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 41. Zakona o koncesijama, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 43. Zakona o koncesijama.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen Ugovor.

Prihod od naknade za potkoncesiju čini prihod Najpovoljnijeg ponuditelja, te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju. Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju.

Članak 17.

Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, Ugovorom i važećim zakonima.

Članak 18.

Koncesija prestaje:

oispunjenjem zakonskih uvjeta,

o raskidom Ugovora zbog javnog interesa,

o sporazumnim raskidom Ugovora,

o jednostranim raskidom Ugovora,

opravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor utvrđuje ništetnim ili se poništava,

oukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor,

ou svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 19.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

oako Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom,

oako Najpovoljniji ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom,

oako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora, radnje koje nisu predviđene Ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

oako Najpovoljniji ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom,

ou drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 20.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor u sljedećim slučajevima:

oako Najpovoljniji ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

oako Najpovoljniji ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

oako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji,

oako ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama Ugovora,

oako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

oako je Najpovoljniji ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,

oako Najpovoljniji ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

oako Najpovoljniji ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom,

oako je Najpovoljniji ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora suprotno odredbama Zakona o koncesijama,

oako Najpovoljniji ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 31. stavak 5. Zakona o koncesijama,

ou drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Najpovoljnijeg ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Najpovoljniji ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora.

Članak 21.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Najpovoljnijeg ponuditelja stečena Ugovorom te je Najpovoljniji ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 22.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 23.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije Ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«.

Obrazloženje

Dana 27. veljače 2014. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta na lokaciji Preluk, Grad Rijeka KLASA: 021-04/13-01/1, URBROJ: 2170/1-01-01/5-14-35 (»Službene novine« broj 4/14), temeljem koje je u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« dana 13.3.2014. godine pod brojem 2014/S 01K-0012743 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije. Na donesenu Odluku i Obavijest o namjeri davanja (dana 24. ožujka 2014. godine), pravodobno je zaprimljena žalba trgovačkog društva Agens d.o.o., koja je uz očitovanje Primorsko - goranske županije, dostavljeno Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture dana 9. travnja 2014. godine. Rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 15. listopada 2014. godine, odbijena je žalba trgovačkog društva Agens d.o.o., na Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka.

Dana 16. prosinca 2014. godine pod brojem 2014/S 02K- 0057831, ponovno je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«

U tijeku postupka davanja koncesije došlo je do novih okolnosti i spoznaja i to:

.utvrđeno je da postoji zabilježba na temelju prijedloga, zahtjeva za mirno rješenje spora kod Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci posl.br. R-DO- 125/14 od 4. studenoga 2014. godine zabilježeno je pokretanje postupka radi osiguranja reda prvenstva, na nekretninama

.utvrđeno je da postoji problem ulaska u posjed u dijelu ugostiteljskog objekta koji se nalaze na području Preluk, a koje u ovome trenu koristi trgovačko društvo Agens d.o.o.. Slijedom navedenog Zaključkom Stručnog povjerenstva od 12. veljače 2015. godine, ponuditeljima je upućena na potpis izjava o prihvaćanju novonastalih uvjeta. Rok za dostavu odgovora bio je 8 dana, u kojem roku su dostavljene sve izjave.

.Primorsko-goranska županija zatražila je očitovanje Županijskog državnog odvjetništva po pitanju nadležnosti preuzimanja pomorskog dobra u posjed, slobodnog od stvari i osoba. Županijsko državno odvjetništvo dostavilo je očitovanje (2. veljače 2015. godine) u kojem se navodi da:

oŽupanijsko državno odvjetništvo je zatražilo mišljenje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o tome tko je nadležan za preuzimanje u posjed nespornog pomorskog dobra, odgovor koji nije zaprimljen

oprema saznanjima Županijskog državnog odvjetništva prijeporno pomorsko dobro nije slobodno od stvari i osoba

oRješenje Ministarstva financija, Uprave za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor Sektor za proračunski nadzor i nadzor koncesija, PJ Rijeka provelo je nadzor u svezi utvrđivanja pravne osnove gospodarskog korištenja pomorskog dobra i donijelo je Rješenje koje je postalo izvršno.

Na temelju članka 23. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je dana 14. siječnja 2015. godine provelo postupak javnog otvaranja ponuda.

Na temelju članka 24. Stručno povjerenstvo je dana 04. ožujka 2015. godine pregledalo i ocijenilo pristigle Ponude, te je sačinjen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Stručno povjerenstvo je utvrdilo da ponuda:

.trgovačkog društva Agens d.o.o., se ne može razmatrati budući ne sadrži cjelokupnu dokumentaciju iz Obavijesti o namjeri davanja koncesije pa je kao takva nevaljana

.ugostiteljskog obrta Skala se ne može razmatrati budući ne sadrži garanciju banke za ozbiljnost ponude koja je tražena u Obavijesti o namjeri davanja koncesije pa je kao takva nepotpuna i nevaljana

.Zajednice ponuditelja Projekt Preluk d.o.o., Projekt Zapad d.o.o. i Food City d.o.o. sadrži svu obveznu dokumentaciju iz Obavijesti o namjeri davanja koncesije te da je potpuna i valjana.

Slijedom navedenog Stručno povjerenstvo utvrdilo je Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju i predložilo Davatelju koncesije, Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, Zajednicu ponudi telja Projekt Preluk d.o.o., Projekt zapad d.o.o. i Food city d.o.o., kao najpovoljnijeg ponuditelja.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11) propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Člankom 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude i utvrdi prijedlog odluke, donosi davatelj koncesije. Po donošenju odluke o davanju koncesije, najpovoljnijem ponuditelju ponudit će se na potpisivanje ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/15-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-51

Rijeka, 26. ožujka 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr