SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

39.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 4. ožujka 2015. godine (KLASA: 342-01/15-02/11, URBROJ: 2170/1-07-02/3-15-2) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred
hotela Royal, Grad Opatija

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija, (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija.

Za izgradnju na pomorskom dobru potrebno je u redovnoj proceduri ishoditi lokacijsku dozvolu, te potvrdu na glavni projekt, a sve sukladno idejnom projektu izrađenom od trgovačkog društva Plan inženjering d.o.o. u siječnju 2015. godine te prijedlogu obuhvata koncesije izrađenom od trgovačkog društva Triangl d.o.o., koji čini sastavni dio natječajne dokumentacije iz članka 9. ove Odluke.

Gospodarsko korištenje uključuje sportsko-rekreacijske, ugostiteljsko-turističke i komercijalne djelatnosti predviđene u Idejnom projektu i to:

. iznajmljivanje 110 ležaljki i

. 55 suncobrana te

. postavljanje dva lako uklonjiva objekta.

Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja temelji se na predviđenoj dinamici realizacije ulaganja definiranoj u predinvesticijskoj studiji gospodarske opravdanosti i Analizi davanja koncesije i iznosi najmanje 2.575.923,00 kuna. Cjelokupni iznos investirati će se u prvoj godini.

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje u Gradu Opatiji.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Katastarske čestice koje čine predmet koncesije su: k.č. 55/2 (dio), k.č. 55/5 (cijela), k.č. 72/1 (dio), k.č. 72/2 (cijela), upisane u z.k.ul. 1556, k.č. 55/4 (cijela) upisana u z.k.ul. 662, k.č. 73/3 (cijela) upisana u z.k.ul. 47, i k.č. 55/7 (dio), k.č. 55/8 (cijela), k.č. 87/1 (dio) i k.č. 87/3 (cijela) upisane u z.k.ul. 50, sve upisano u k.o. Opatija. Kopneni dio koji je predmet koncesije upisan je kao pomorsko dobro u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Opatiji. Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 2.792 m2 i sastoji se od postojećeg kopna od 1.058 m2 i mora od 1.734 m2.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz koncesije pomorskog dobra na kupalištu ispod hotela Royal u Opatiji u mjerilu 1:1000 izrađen je od trgovačkog društva Triangl d.o.o. u siječnju 2015. godine, dok lomne točke koje opisuju područje koncesije su iskazane u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu.

Grafički prikaz i lomne točke iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuju.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 20 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos koncesijske naknade propisan je u Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/ 10, 102/11 i 83/12).

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi za:

-STALNI DIO: 83.760,00 kuna

-PROMJENJIVI DIO: 2% prihoda ostvarenog
od obavljanja djelatnosti.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 5.

Ponuda obavezno sadrži dokumente u izvornom obliku ili u neovjerenoj preslici, i to:

1.dokaze o sposobnosti ponuditelja:

oizvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana;

oračun dobiti i gubitka i bilancu za prošlu godinu, odnosno prijavu poreza na dohodak s uključenim pregledom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije godine (osim za novoosnovana društva i obrte) sve ovjereno od nadležne Porezne uprave;

oovjerenu izjavu ponuditelja ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti;

opodatke o bonitetu (BON 1) osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte;

opodatke o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana;

oJOPPD obrazac za mjesec koji prethodi davanju ponude;

oizjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao;

oizjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona;

oizjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta;

oizjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

oizjavu ponuditelja o preuzimanju obveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja plaža i njihovih stvari.

2.Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.

3.Studiju gospodarske opravdanosti, u svezi Predmeta koncesije iz članka 2. ove

Odluke, koja se izrađuje prema sadržaju i u formi prema predlošku za izradu studije gospodarske opravdanosti iz članka 8. ove Odluke.

Studija gospodarske opravdanosti obavezno sadrži:

opostojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija,

oplan investicija detaljno razrađen zasebno za svaku godinu za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,

oprihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini,

oiznos planirane investicije u zaštitu okoliša,

oiznos planirane ukupne investicije,

oizvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti),

oprocjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi),

opodatke o ostvarenoj dobiti odnosno dohodak prije oporezivanja uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini za djelatnosti ostvarene na pomorskom dobru,

oiskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koju traži koncesiju,

obroj planiranih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva.

8.Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.

9.Pismo namjere poslovne banke da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5,0% ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa.

10.Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog uređenja;

11.Idejni projekt zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornog uređenja i prema studiji gospodarske opravdanosti, te prijedlogu obuhvata koncesije izrađenom od trgovačkog društva Triangl d.o.o. siječnju 2015. godine.

12.Prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra (idejno rješenje);

13.Rekapitulacijski list;

14.Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

POSEBNI UVJETI

Članak 6.

Po izvršnosti lokacijske dozvole, koja se temelji na Lokacijskoj informaciji izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko- goranskoj županiji, Ispostava Opatija (KLASA: 350-05/15- 07/3, URBROJ: 2170/1-03-06/3-15-2 od 15. siječnja 2015. godine) i na Konzervatorskom mišljenju izdanom od strane Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, za Idejno rješenje uređenja plaže izdano je dana 16. veljače 2015. godine (KLASA: 612-08/15-23/0109, URBROJ: 532-04-02-11/10-15-3), a prije potpisivanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv i prihvatljive instrumente osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Ukoliko je investicija podijeljena u više faza, odnosno ciklusa, garancija iz stavka 1. ovoga članka, po proteku 6 mjeseci od završetka pojedinog investicijskog ciklusa, može se zamijeniti istovrsnom novom garancijom na preostali iznos investicije i tako za svaki daljnji investicijski ciklus.

Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 180 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ne ishodi garanciju iz stavka 1. ovoga članka, neće se sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije će naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude.

Ugovor o koncesiji može se sklopiti po izvršnosti lokacijske dozvole izdane za zahvat u prostoru obuhvaćen koncesijom, a najkasnije u roku od 180 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 39. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« 143/12), a sve na temelju odredaba iz prostorno-planske dokumentacije Grada Opatije.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 7.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - plaže ispred hotela Royal - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 8.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/ 08, 125/10, 102/11 i 83/12) prema slijedećim kriterijima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«. Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

KLASA: 021-04/15-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-47

Rijeka, 26. ožujka 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr