SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

38.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 10. veljače 2015. godine (KLASA: 342-01/15-02/8, URBROJ: 2170/1-07-02/3-15-2) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom
dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže
Kandarola, Grad Rab

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija, (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandarola, Grad Rab.

Gospodarsko korištenje uključuje sportsko-rekreacijsku i ugostiteljsku djelatnost koja uključuje:

.naplatu ulaska na plažu,

.iznajmljivanje suncobrana - 20 komada,

.iznajmljivanje ležaljki - 20 komada,

.jedan lako uklonjiv objekt površine 10 m2 s terasom površine 30 m2, ukupno 40 m2.

Ukupan iznos ulaganja u pomorsko dobro za vrijeme trajanja koncesije iznosi najmanje 770.000,00 kuna. Investicija u prvih pet godina u pomorsko dobro iznosi najmanje 570.000,00 kuna, od čega se u prvoj godini planira uložiti najmanje 160.000,00 kuna, odnosno 410.000,00 kuna kroz slijedeće četiri godine.

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje u Gradu Rabu.

Obavljanje gospodarske djelatnosti s pravom naplate ulaska na nudističku plažu Kandarola, Grad Rab, moguće je uz obavezno poštivanje uvjeta izdanih od Ministarstva kulture - Konzervatorskog odjela u Rijeci. Uvjeti podrazumijevaju da, ukoliko se planiraju radovi unutar morskog dijela plaže, je prije početka radova obavezno izvršiti hidroarheološke terenske preglede na mjestima postave pojedinih elemenata, a ukoliko se pokaže potrebnim, provesti i dodatna sustavna hidroarheološka istraživanja.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro na dijelu k.č. 1880 i na dijelu k.č. 1883, te na cijeloj k.č. 1885 sve u z.k.ul. 2362 k.o. Kampor, koje su upisane kao pomorsko dobro, kao i na dijelu akvatorija ispred tih čestica, ukupne površine predmeta koncesije iznosi 10.011 m2 od čega 2911 m2 otpada na kopneni, a 7.100 m2 na morski dio.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije s uklopljenim katastarskim planom u mjerilu 1:1000 izrađen od trgovačkog društva »Geodetski zavod Rijeka« d.o.o. u prosincu 2014. godine, a lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u HDKS/GK koordinatnom sustavu.

Grafički prikaz i lomne točke iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuju.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 95.768,00 (slovima: devedesetpettisućasedamstošezdesetosam) kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 3% prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti i pružanja usluga na plaži te 1% od prodaje ulaznica.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 5.

Ponuda obavezno sadrži dokumente u izvornom obliku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, i to:

1.dokaze o sposobnosti ponuditelja:

oizvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana;

oračun dobiti i gubitka i bilancu za prošlu godinu, odnosno prijavu poreza na dohodak s uključenim pregledom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije godine (osim za novoosnovana društva i obrte) sve ovjereno od nadležne Porezne uprave;

oovjerenu izjavu ponuditelja ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti;

opodatke o bonitetu (BON 1) osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte;

opodatke o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana;

oJOPPD obrazac za mjesec koji prethodi davanju ponude;

oizjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao;

oizjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona;

oizjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta;

oizjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

oizjavu ponuditelja o preuzimanju obveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja plaže i njihovih stvari.

2.Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.

3.Studiju gospodarske opravdanosti, u svezi Predmeta koncesije iz članka 2. ove Odluke, koja se izrađuje prema sadržaju i u formi prema predlošku za izradu studije gospodarske opravdanosti iz članka 8. ove Odluke.

Studija gospodarske opravdanosti obavezno sadrži:

opostojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija,

oplan investicija detaljno razrađen zasebno za svaku godinu za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,

oprihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini,

oiznos planirane investicije u zaštitu okoliša,

oiznos planirane ukupne investicije,

oizvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti),

oprocjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi),

opodatke o ostvarenoj dobiti odnosno dohodak prije oporezivanja uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini za djelatnosti ostvarene na pomorskom dobru,

oiskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koju traži koncesiju,

obroj planiranih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u infrastrukturu i osnovna sredstva.

4.Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.

5.Prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra (idejno rješenje);

6.Rekapitulacijski list;

7.Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandarola, Grad Rab u »Elektroničkom oglasniku javne nabave«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - plaža Kandarola, Grad Rab - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/ 08, 125/10, 102/11 i 83/12) prema sljedećim kriterijima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

KLASA: 021-04/15-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-45

Rijeka, 26. ožujka 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr