SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
OPĆINA PUNAT

16.

Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2015. godine, donosi

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE PUNAT OD 1. SIJEČNJA 2015. GODINE
DO 31. PROSINCA 2015. GODINE

UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o zaštiti i spašavanju).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine Punat rukovodi i koordinira općinski načelnik, uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Punat. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine Punat (čl. 9. st. 1. Zakona o zaštiti i spašavanju).

Operativne snage sastoje se od:

- Stožera zaštite i spašavanja Općine Punat,

- službi i postrojenja središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

- zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

- službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

- fizičke i pravne osobe,

- izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave,

- središnja tijela državne uprave.

RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT
- OPĆI DIO

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava zaštite i spašavanja:

- Odluka o donošenju Plana intervencija u zaštiti okoliša Općine Punat (doneseno na sjednici Općinskog vijeća održanoj 16. ožujka 2009. godine);

- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Punat (Doneseno na sjednici Općinskog vijeća održanoj 19. prosinca 2011. godine);

- Plan zaštite i spašavanja Općine Punat (Doneseno na sjednici Općinskog vijeća održanoj 12. travnja 2012. godine);

- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Punat i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Punat (Doneseno na sjednici Općinskog vijeća održanoj 27. rujna 2012. godine);

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu (Općinsko vijeće Općine Punat donijelo na sjednici održanoj 19. ožujka 2014. godine);

- Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Punat (Općinsko vijeće Općine Punat donijelo na sjednici održanoj 26. srpnja 2013. godine; redovito se ažurira; 8 članova);

- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Punat (doneseno na sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. srpnja 2013. godine);

- Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja KLASA 810-01/13-01/3, URBROJ: 2142-02-02/1-13-6 od 30. kolovoza 2013. godine;

- Ugovor s Područnom vatrogasnom zajednicom otoka Krka (Ugovorom su regulirana prava i obaveze Područne vatrogasne zajednice otoka Krka i Grada Krka te svih JLS otoka Krka u svezi provedbe Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini).

RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT
- OPERATIVNE SNAGE

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Sastoji se od 8 članova i sastaje se u prostorijama Općine Punat dva puta godišnje, na početku protupožarne i na kraju protupožarne sezone a po potrebi i češće.

Program rada stožera nadopunjava se tijekom protupožarne sezone a ovisno o potrebama sa zadaćama stožera i obvezama iz Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u tekućoj godini.

1.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

- Veterinarska stanica Rijeka - Ispostava Krk - 2 doktora veterine, 1 veterinarski tehničar, ljekarna i veterinarska trgovina, auto + oprema;

- Hrvatske šume - Uprava šuma Senj, Šumarija Krk - 11 zaposlenih, posjeduju kombi, 3 osobna automobila, 10 motornih pila, 15 brentača - dežurstvo 24 h na dvije osmatračnice od 1. srpnja do 15. rujna;

- HEP operater distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektroprimorje Rijeka, Ispostava Krk - 57 zaposlenih, 1 autokošara, 2 brigadna vozila, 10 osobnih vozila;

- Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Punat

- Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC);

- Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (ŽC 112, Odjel za zaštitu i spašavanje, Odjel za preventivu, planiranje i nadzor);

- Županijski operativni centar;

- Pomorski radio Bakar 95,8 Mhz

- VHF kanal 9 i 15;

-Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska postaja Krk.

- Javna vatrogasna postrojba Grada Krka;

- Dom zdravlja Krk - Ispostava Punat - redovna ambulanta (doktor + medicinska sestra); stomatološka ordinacija (stomatolog + asistent);

- Hitna medicinska pomoć - 1 tim - liječnik, medicinska sestra, vozač;

- Turistička ambulanta - ljeti u periodu od 15. lipnja do 15. rujna u prostorijama ambulante - 2 djelatnika (doktor + medicinska sestra) uz redovnu ambulantu;

- Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka;

- Gradsko društvo Crvenog križa Krk - 4 zaposlenika (3 određeno + 1 neodređeno), automobil.

1.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

1.3.1. VATROGASNA ZAJEDNICA

Planirana sredstva iz Proračuna Općine Punat =279.700,00 kuna

Planirane aktivnosti tijekom godine: usvajanje Operativnog plana za ljetnu sezonu, ustroj sezonskih vatrogasaca za čitavo područje otoka Krka i za Općinu Punat, pregledavanje hidrantskih mreža, video-nadzor - praćenje područja općine Punat i svih ugroza od požara, 24 sata nadzor iz sjedišta JVP grada Krka.

1.3.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

JVP Grada Krka intervenira temeljem ugovora sklopljenog između Grada Krka i Općine Punat s kojim Općina dobiva status suosnivača pa tako JVP Krk postaje zajednička temeljna vatrogasna formacija koja u tom svojstvu operativno pokriva područja potpisnika ugovora. U 2015. godini planirano je sufinanciranje rada u iznosu =90.300,00 kuna, te dodatno =10.000,00 kuna za osmatranje u ljetnim mjesecima. Javna vatrogasna postrojba Krk je postrojba s dva vozača u smjeni, a broji 22 profesionalnih vatrogasaca. Postaja je smještena u vatrogasnom domu na ulazu u grad Krk, sa sjeverne strane, u ulici Stjepana Radića 11. Objekt je novijeg zdanja i u zadovoljavajućem je stanju. Mogućnost sklapanja ugovora s Gradom Krkom temelji se na činjenici da vrijeme dolaska na intervenciju iz VP Krk iznosi: postaja Krk - Punat do 15 minuta.

Budući su djelatnici Općine Punat prošli obuku za zaštitu od požara i dobili za to uvjerenja u narednoj godini se ne planira nikakva obuka.

1.3.3. DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA

U 2015. godini planira se osnivanje DVD-a Punat kao izdvojene jedinice DVD-a Krk. Za nabavu opreme u 2015. godini izdvojeno je 100.000,00 kuna u Planu Proračuna Općine Punat za 2015. godinu. Edukacija članova društva planirana je za početak 2015. godine.

1.3.4. PROFESIONALNE VATROGASNE POSTROJBE U GOSPODARSTVU

Na području Općine Punat ne postoje profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu.

1.4. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

1.4.1. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE

Za područje Općine Punat nisu ustrojene postrojbe civilne zaštite opće namjene i sukladno Procjeni ugroženosti nije ih potrebno ustrojiti. Procijenjeno je da će u provođenju mjera i aktivnosti zaštite i spašavanja angažirane pravne osobe, službe i udruge koje se u okviru svojih djelatnosti bave određenim vidovima zaštite i spašavanja ili imaju tu mogućnost, sa ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i opremom uz pomoć JVP Grada Krka koja ugovorom pokriva područje Općine Punat biti dovoljne snage za zaštitu i spašavanje svih mogućih ugroza. JVP Grada Krka je nosioc svih akcija i spašavanja u Općini Punat, a članovi se redovito osposobljavaju za provođenje zadaće zaštite od požara, ali i za ostale vrste opasnosti. S obzirom da je intencija podignuti sustav zaštite i spašavanja na viši nivo, planira se osnivanje postrojbe civilne zaštite u drugoj polovici 2014. godine.

1.4.2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Imenuje ga predstavničko tijelo županije. Članovi Zapovjedništva CZ mobiliziraju se temeljem radne obaveze ili sudjelovanja u civilnoj zaštiti. Za svoj rad koristi materijalno-tehnička sredstva, opremu i prostor jedinice lokalne samouprave.

1.4.3. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Imenuje ih općinski načelnik na prijedlog PUZS Rijeka. Koriste osobna prijevozna sredstva, sustav veza, pribor za rad kao i opremu i MTS građana u mjestu djelovanja.

1.4.4. VODITELJI SKLONIŠTA

Imenuje ih općinski načelnik na prijedlog PUZS Rijeka. Koriste opremu i sredstva vlasnika objekta za sklanjanje.

1.5. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

- Veterinarska stanica Rijeka - Ispostava Krk - 2 dr. veterine, 1 veterinarski tehničar, ljekarna i veterinarska trgovina, auto + oprema;

- Hrvatske šume - Uprava šuma Senj, Šumarija Krk - 11 zaposlenih, posjeduju kombi, 3 osobna automobila, 10 motornih pila, 15 brentača - dežurstvo 24 h na dvije osmatračnice od 1. srpnja do 15. rujna;

- HEP operater distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektroprimorje Rijeka, Ispostava Krk - 57 zaposlenih, 1 autokošara, 2 brigadna vozila, 10 osobnih vozila;

- Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Punat

- Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC);

- Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (ŽC 112, Odjel za zaštitu i spašavanje, Odjel za preventivu, planiranje i nadzor);

- Županijski operativni centar;

- Pomorski radio Bakar 95,8 Mhz

- VHF kanal 9 i 15;

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska postaja Krk.

2. RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT
- OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE
SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM
(OSTALE GOTOVE SNAGE)

2.1. PRAVNE OSOBE KOJE IMAJU POSTROJBE I STRUČNE TIMOVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

- Črnika d.o.o. - komunalno društvo; 12 djelatnika; 1 manji komunalni kamion; 1 osobno vozilo i 1 stroj za čišćenje javnih površina;

- Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o., Ponikve usluge d.o.o. - komunalna društva koje na području čitavog otoka Krka obavlja djelatnost vodoopskrbe, zbrinjavanja otpadnih voda - kanalizacija i sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada. Navedena komunalna društva broje cca 190 djelatnika.

Od materijalnih sredstava u vlasništvu imaju: 28 osobnih vozila, putnički kombi, 13 teretnih kombija, 2 radna stroja - canaljet, 2 MAN cisterne, 3 radna stroja (kombinirke), 16 vozila za odvoz otpada, 5 podizača kontejnera, kompaktor, traktor, 2 viljuškara

Marina Punat d.o.o. za potrebe gašenja požara posjeduje navalnu i pokretnu vatrogasnu opremu i to vatrogasnu brodicu »Sv. Florijan« sa odgovarajućom vatrogasnom opremom, te pokretnu vatrogasnu pumpu Zigler na kolicima sa pripadajućom opremom i vatrogasni kamion sa cisternom vode od cc. 12 m3 (sva oprema prvenstveno je namijenjena za gašenje požara plovila na moru i kopnu i objekata marine i brodogradilišta).

Marina Punat d.o.o. za potrebe sprječavanja širenja incidentnog onečišćenja na moru posjeduje montažnu prenosivu interventnu plutajuću branu dužine 200 m (prikladna za upotrebu u Puntarskoj uvali, ne i za otvoreno more gdje ima velikih valova).

Četvoro dnevni »Napredni tečaj gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u marinama i lučicama« (tzv. Fire fight obuku) prema programu Vatrogasne zajednice Primorsko goranske županije ima završeno 64 radnika društava članica Marina Punat Grupe!

- Brodogradilište Punat - prostor od 30 000 m2, 2 hale sa mosnom dizalicom 3t i nadstrešnice, 3 operativne obale u dužini od 160 m, dizalice »Travel lift« 50 t i 100 t, kolica za prijevoz 20 t i 30 t, navozi: elektrohidraulički 150 t; za dvotrupna plovila 450 t, električni nosivosti 600 t; radna brodica MB Junak; više radnih splavi; radna teglenica Meduza; plutajuća fiksna brana dužine cca 100 m uz radne navoze

- Dauser d.o.o. (Sea help)

2.2. PRAVNE OSOBE KOJE PRUŽAJU USLUGE
OPSKRBA HRANOM I PIĆEM

- Hoteli Punat d.d. (Hotel Park I i depadansa Hotela Park I)

PRUŽANJE PRVE POMOĆI I ZDRAVSTVENE POTREBE

-HMP Krk

-Područna ambulanta Punat

-Turistička ambulanta Punat

PROSTORI ZA SMJEŠTAJ VEĆEG BROJA STANOVNIŠTVA

- Osnovna škola Punat - 220 mjesta

- Hoteli Punat d.d. (Hotel Park I i depadansa Hotela Park I) - 600 mjesta

2.3. UDRUGE GRAĐANA

-Klub podvodnih aktivnosti - ronioci, plovila

-Lovačko društvo »Jastreb« Punat - lovački dom

-ŠRD »Arbun« Punat

-Yacht klub Punat - plovila, skuteri

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

3.1. ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNIM PLANOVIMA

Ne planira se za narednu godinu (Ciljane izmjene i dopune plana ne utječu na sustav zaštite i spašavanja).

3.2. EDUKACIJA STANOVNIKA

Planirati u narednom vremenu edukaciju stanovnika Općine Punat u području sustava zaštite i spašavanja, u obliku tiskanja letaka, brošura, tribina i slično.

3.3. EDUKACIJA DJECE U ŠKOLAMA

Planirati edukaciju djece u školama, vrtićima, osmisliti način provođenja edukacije.

3.4. USPOSTAVA SUSTAVA UZBUNJIVANJA

Planirati u narednom vremenu uspostavljanje i održavanje odgovarajućeg sustava uzbunjivanja građana, isticanje obavijesti o telefonskom broju 112 i znakove uzbunjivanja na vidljivom mjestu na svim javnim ustanovama, stambenim zgradama, školama, vrtićima, zdravstevnim ustanovama, hotelima i slično.

3.5. OSTALO

Procjene, planovi i drugi dokumenti iz područja zaštite i spašavanja ažurirat će se u narednim godinama istekom 5 godina važenja usvojenih dokumenata.

Klasa: 021-05/15-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-15-16

Punat, 17. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr