SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
OPĆINA PUNAT

8.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13 i 152/14) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Punat, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na bračnu zajednicu primjenjuju se i na izvanbračnu zajednicu.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i životnih potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Svatko je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

- Samac je osoba koja živi sama;

- Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo;

- Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno;

Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života;

- Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga;

- Dijete je osoba do navršenih osamnaest godina života;

- Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi;

- Osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja;

- Dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za učenje i razvoj kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost;

- Starija osoba je osoba u dobi od 65 i više godina života;

- Osoba potpuno nesposobna za rad je osoba starija od 65 godina života, dijete do navršene 15. godine života i osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema posebnim propisima;

- Beskućnik je osoba koja nema gdje stanovati, boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti potrebu stanovanja;

- Osnovne životne potrebe su: prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe;

- Imovinsko stanje čine prihod i imovina samca ili članova kućanstva;

- Prihodom se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način (npr. primitak od udjela u kapitalu, kamate na štednju i sl.) ostvarena u tuzemstvu i u inozemstvu;

- Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja, odnosno novčana sredstva na osobnim računima i štednim knjižicama, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu.

Članak 4.

Poslove u vezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat (u daljnjem tekstu: Odjel) u suradnji sa Socijalnim vijećem Općine Punat.

Članak 5.

Općina Punat može određene poslove pružanja usluga korisnicima iz članka 12. ove Odluke (prehrana, pomoć u kući i dr.) povjeriti ustanovama, drugim pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje tih usluga.

Članak 6.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen sredstvima koja su namijenjena za potrebe socijalne skrbi.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Korisnici socijalne skrbi su:

- Samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na neki drugi način;

- Dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dijete s teškoćama u razvoju;

- Odrasla osoba s invaliditetom;

- Trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život;

- Osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama;

- Osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti;

- Beskućnik;

- Druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovom Odlukom.

Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ostvaruju državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Općine Punat najmanje 3 godine, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Iznimno, osoba koja nije obuhvaćena stavkom 1. ovog članka može privremeno ostvariti prava iz socijalne skrbi pod uvjetima propisanima ovom Odlukom, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se osoba našla.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 9.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 12. ove Odluke može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda.

Za ostvarivanje pojedinih prava iz sustava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, propisuju se i dodatni uvjeti sukladno odredbama ove Odluke.

1. SOCIJALNI UVJET

Članak 10.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Krk ostvaruje pravo na:

- zajamčenu minimalnu naknadu (u daljnjem tekstu: ZMN).

2. UVJET PRIHODA

Članak 11.

Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom:

- Samac do 2.000,00 kuna

- dvočlano kućanstvo do 2.800,00 kuna

- tročlano kućanstvo do 3.600,00 kuna

- četveročlano kućanstvo do 4.600,00 kuna

- ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda povećava se za svakog člana za 600,00 kuna.

Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda kućanstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, a čine ga sva sredstva koja samac ili kućanstvo ostvari po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se:

- novčane naknade ostvarene s osnova Zakona o socijalnoj skrbi;

- doplatak za djecu;

- stipendije za školovanje učenika i studenata;

- iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima samac ili član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član tog kućanstva;

- iznos sredstava za uzdržavanje za dijete, ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa privremenog uzdržavanja pri CZSS.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 12.

Prava iz socijalne skrbi koja se utvrđuju ovom Odlukom su:

1. Mjesečna novčana naknada;

2. Jednokratna naknada;

2.1. Uvećana jednokratna naknada;

2.2. Jednokratna naknada za pogrebne troškove;

3. Naknada za troškove stanovanja;

4. Troškovi ogrjeva;

5. Naknade u vezi s odgojem i obrazovanjem:

5.1.Naknada troškova boravka djece u predškolskim ustanovama;

5.2.Naknada troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju;

5.3.Naknada troškova školske marende;

5.4.Naknada troškova javnog prijevoza za učenike srednjih škola te redovite studente;

5.5.Naknada troškova nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola;

6. Naknada troškova smještaja u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe te u ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare i nemoćne);

7. Pomoć u kući.

Članak 13.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Korisnik može ostvariti samo jedno pravo, a iznimno na prijedlog Socijalnog vijeća može ostvariti i više pojedinačnih prava.

Kod priznavanja istovremeno više oblika pojedinačnih prava Odjel uz pomoć Socijalnog vijeća utvrđuje materijalne i socijalne prilike kućanstva i na toj osnovi donosi odluku.

Pri donošenju odluke o ostvarivanju prava na više oblika pojedinačnih prava, tijela iz stavka 3. ovog članka uzet će u obzir stambeni i zdravstveni status, dob članova kućanstva, broj maloljetne djece, broj nezaposlenih članova kućanstva, je li netko podstanar s najamninom i druge okolnosti bitne za donošenje odluke.

1. MJESEČNA NOVČANA NAKNADA

Članak 14.

Mjesečna novčana naknada je novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Pravo na mjesečnu novčanu naknadu iznosi 500,00 kuna.

Članak 15.

Pravo na mjesečnu novčanu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu:

- ako ispunjava socijalni uvjet (korisnik ZMN) ili

- ako prosječni mjesečni prihod samca ili kućanstva ostvaren u posljednih 12 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava ne prelazi iznos od 1.000,00 kn za samca, za dvočlano kućanstvo iznos od 1.600,00 kn i za svakog sljedećeg člana po 600,00 kn.

Članak 16.

Na mjesečnu novčanu naknadu nema pravo samac ili kućanstvo ako:

- ima u vlasništvu drugi stan ili kuću osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, te ako u vlasništvu ima poslovni prostor;

- je vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati;

- ima u vlasništvu drugo osobno vozilo osim onog koje koristi za vlastite potrebe;

- je sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, a ukoliko ne ostvaruje prava temeljem sklopljenog ugovora, potrebno je da je pokrenut postupak za raskid tog ugovora;

- radno sposobni samac ili član kućanstva nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje;

- ne želi tražiti uzdržavanje od osoba koje su ga dužne uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako se utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje.

2. JEDNOKRATNA NAKNADA

Članak 17.

Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. bolest, smrt člana obitelji, elementarna nepogoda, gubitak posla i sl.) nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe.

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Jednokratna naknada može se priznati u naravi ako Socijalno vijeće utvrdi da postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjenski.

Jednokratne naknade u jednoj kalendarskoj godini mogu se odobriti do iznosa koji podmiruje potrebu, a najviše do iznosa od 2.500,00 kuna.

2.1. Uvećana jednokratna naknada

Članak 18.

U osobito opravdanim slučajevima Socijalno vijeće uz suglasnost općinskog načelnika može priznati i uvećanu jednokratnu naknadu.

2.2. Jednokratna naknada za pogrebne troškove

Članak 19.

Jednokratna naknada za pogrebne troškove može se odobriti osobi koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju i to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Jednokratna naknada za pogrebne troškove priznaje se do iznosa osnovnih troškova pogreba, a u iznos troškova uračunavaju se i troškovi prijevoza pokojnika.

Jednokratna naknada za pogrebne troškove isplaćuje se fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili pravnoj osobi registriranoj za usluge pogreba koja je izvršila uslugu.

3. NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Članak 20.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku koji ispunjava socijalni uvjet iz članka 10. ove Odluke.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se mjesečno korisniku iz prethodnog stavka ovog članka i to:

- do polovice iznosa ZMN utvrđenog rješenjem Centra za socijalnu skrb;

- do punog iznosa sredstava utvrđenog rješenjem Centra za socijalnu skrb kada se po mišljenju Centra samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Članak 21.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja može se odobriti:

- samcu ili kućanstvu koji ostvaruju pravo na mjesečnu novčanu naknadu po ovoj Odluci;

- samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke.

Korisnici prava na naknadu za troškove stanovanja iz stavka 1. ovog članka ostvaruju pravo:

- do iznosa od 1.500,00 kuna godišnje - samac;

- do iznosa od 2.500,00 kuna godišnje - kućanstvo.

Članak 22.

Korisnici prava naknade za troškove stanovanja iz članka 21. ove Odluke stječu pravo na plaćanje cijene vodnih usluga ispod osnovne cijene vodnih usluga, za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva.

Općina Punat dostavit će isporučitelju vodnih usluga podatke o osobama iz stavka 1. ovog članka na osnovi kojih će se istima zaračunati cijena vodnih usluga.

4. TROŠKOVI OGRJEVA

Članak 23.

Korisniku ZMN koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

O priznavanju prava na troškove ogrjeva korisnicima ZMN odlučuje Primorsko-goranska županija.

Članak 24.

Samcu ili kućanstvu koje ispunjava uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke priznaje se pravo na troškove ogrjeva u iznosu kao i korisnicima iz članka 23. ove Odluke.

Sredstva za troškove ogrjeva korisnicima iz prethodnog stavka osiguravaju se u Proračunu Općine Punat.

5. NAKNADE U VEZI S ODGOJEM I OBRAZOVANJEM

5.1. Naknada troškova boravka djece u predškolskim ustanovama

Članak 25.

Pravo na plaćanje cjelodnevnog boravka u predškolskim ustanovama ostvaruju djeca iz obitelji koja ispunjava uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke, a oba roditelja su zaposlena.

Iznimno, pravo iz stavka 1. ovog članka mogu ostvariti i djeca iz obitelji u kojima je jedan roditelj nezaposlen, ako je zbog posebnih prilika u obitelji (npr. bolest, loša socijalno-materijalna situacija) bolje za dijete da boravi u predškolskoj ustanovi.

5.2. Naknada troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju

Članak 26.

Pravo na naknadu troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju može se priznati, ako nema osiguran prijevoz po drugoj osnovi, roditelju djeteta s poteškoćama u razvoju koje radi osposobljavanja za samozbrinjavanje ili školovanja po posebnom programu mora putovati izvan mjesta prebivališta.

Pravo iz prethodnog stavka priznaje se za relaciju Punat - Rijeka - Punat u visine cijene vozne karte javnog prijevoza (za dijete i roditelja), a iznimno može se priznati i trošak korištenja osobnog automobila (1 kuna po prijeđenom kilometru).

Naknada troškova iz stavka 1. ovog članka isplaćivat će se mjesečno za prethodni mjesec, temeljem mjesečne evidencije boravka djeteta na nastavi.

5.3. Naknada troškova školske marende

Članak 27.

Pravo na naknadu troškova školske marende priznaje se roditelju djeteta, polaznika osnovne škole, iz obitelji koja ispunjava socijalni uvjet iz članka 10. ove Odluke ili uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke.

5.4. Naknada troškova javnog prijevoza za učenike srednjih škola i redovite studente

Članak 28.

Pravo na naknadu troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola te redovitih studenata za tekuću pedagošku/akademsku godinu ostvaruju djeca (učenici i studenti) čije obitelji ispunjavaju socijalni uvjet iz članka 10. ove Odluke ili uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke.

Pravo iz prethodnog stavka odnosi se na troškove prijevoza u javnom prometu na relacijama od prve stanice na kopnu do sjedišta škole unutar Primorsko-goranske županije.

Pravo iz ovog članka može koristiti svaki učenik i student (ako ih ima više u obitelji) i ne isključuje korištenje drugih oblika pomoći iz ove Odluke.

Pravo se ostvaruje na način da Općina Punat uplaćuje sredstva trgovačkom društvu koje obavlja prijevoz na temelju njihovog ispostavljenog računa.

5.5. Naknada troškova nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola

Članak 29.

Učenici osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu naknadu troškova za kupnju udžbenika u iznosu od 200,00 kn.

Učenici iz stavka 1. ovog članka koji su djeca samohranih roditelja ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu naknadu troškova za kupnju udžbenika u iznosu od 300,00 kn.

Učenici iz stavka 1. ovog članka čiji roditelji primaju socijalnu pomoć temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb ili su korisnici socijalne skrbi temeljem ove Odluke imaju pravo na jednokratnu novčanu naknadu troškova za kupnju udžbenika u iznosu od 800,00 kn.

Zahtjev za ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka za učenike podnosi punoljetni član obitelji Odjelu.

Zahtjev iz stavka 4. ovog članka može se podnijeti zaključno s 31. listopada tekuće godine.

6. NAKNADA TROŠKOVA SMJEŠTAJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA PSIHIČKI BOLESNE OSOBE TE U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI (DOMOVIMA ZA STARE I NEMOĆNE)

Članak 30.

Pravo na naknadu troškova smještaja u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe te ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare i nemoćne) ostvaruju psihički bolesne osobe (osobe kronični psihijatrijski bolesnici, psihijatrijsko-gerijatrijski bolesnici na temelju nalaza i mišljenja psihijatra) te stare i nemoćne osobe.

Korisnicima iz prethodnog stavka priznaje se pravo na naknadu troškova smještaja u cijelosti ili djelomično ukoliko ispunjavaju uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke, odnosno nemaju dovoljno sredstava za plaćanje troškova smještaja, uz mogućnost uknjižbe prava vlasništva Općine Punat na nekretninama u vlasništu Korisnika.

Pravo na cjelokupnu naknadu troškova smještaja ostvaruje Korisnik koji na temelju mišljenja i nalaza liječnika nije sposoban sam živjeti i brinuti se o sebi, a živi sam i nema nikoga od uže obitelji, te nema vlastitih prihoda.

7. POMOĆ U KUĆI

Članak 31.

Pomoć u kući priznaje se starijoj osobi te odrasloj osobi kojoj je zbog tjelesnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Članak 32.

Pomoć u kući može obuhvatiti:

1. Organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću);

2. Obavljanje kućanskih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć pri pripremanju obroka, pranje suđa, pospremanje stana, donošenje ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština);

3. Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju, svlačenju, kupanju);

4. Zadovoljavanje ostalih svakodnevnih potreba.

Članak 33.

Jedan od oblika pomoći iz članka 33. ove Odluke može se odobriti osobi koja ispunjava socijalni uvjet iz članka 10. ove Odluke ili uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke.

Članak 34.

Pravo na pomoć u kući ne može se odobriti osobi koja:

- ima mogućnost da joj pomoć u kući osiguraju roditelji, bračni drug, djeca;

- ima mogućnost da pomoć u kući osigura na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 35.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog/izvanbračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja.

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran.

Članak 36.

Zahtjev se podnosi Odjelu na propisanom obrascu dostupnom u prostorijama Općine Punat, te na službenoj internet stranici Općine Punat.

Uz zahtjev, kao i u tijeku korištenja prava iz ove Odluke, podnositelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje traženog prava.

Odjel uz suradnju sa Socijalnim vijećem može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva ili na drugi odgovarajući način.

Članak 37.

Prava iz socijalne skrbi temeljem ove Odluke priznaju se od prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je podnesen zahtjev.

Članak 38.

O zahtjevu za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odjel.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 39.

Korisnik prava iz socijalne skrbi dužan je Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od petnaest dana od dana nastanka promjene.

Odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava, povremeno preispitati činjenice i okolnosti odlučujuće za ostvarivanje prava (revizija).

Ako se promjene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Članak 40.

Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 41.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

-ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je od odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Članak 42.

Odjel je dužan dva puta godišnje (do 31. srpnja tekuće te do 28. veljače iduće godine za prethodnu godinu) općinskom načelniku podnijeti izvješće o provedbi ove Odluke.

Članak 43.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/05, 36/09, 34/10, 26/11, 37/12 i 31/13) i Odluka o osnivanju Posebne ustrojbene jedinice za uslugu pomoći i njege u kući starijim osobama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/11).

Članak 44.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/01

Ur. broj: 2142-02-01-15-7

Punat, 17. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=928&mjesto=51521&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr