SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
OPĆINA PUNAT

7.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine donosi

POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Općine Punat

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 13/13) članak 67. mijenja se i glasi:

»Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom ili elektroničkim putem, a samo u iznimno hitnim slučajevima i na drugi način, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.«

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća s materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima elektroničkim putem ili pisanim putem pet dana prije održavanja sjednice, s time da se kao peti dan računa i dan kada je sazvana sjednica. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.

Dostava poziva i materijala iz stavka 2. ovog članka u pisanom obliku obavlja se:

- telefonskim ili osobnim pozivom vijećnicima da preuzmu poziv i materijale u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat, s obavijesti o vremenu (danu i satu) kada mogu preuzeti poziv i materijale;

- na traženje vijećnika, na njegovu kućnu adresu ili drugu adresu u Općini Punat koju vijećnik navede Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat;

- osobno vijećniku ili osobi koju je naveo kao osobu koja će umjesto njega preuzeti materijale.

Ukoliko vijećnik ne preuzme poziv i materijale na jedan od načina predviđen stavkom 2. i 3. ovog članka, dan dostave poziva i materijala smatrat će se dan kada je vijećnicima omogućeno preuzeti materijal u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.

Materijal za pojedinu točku dnevnog reda može se dostaviti i naknadno, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, ali najviše za 1/4 od ukupnog broja točaka predloženog dnevnog reda. Dostava se obavlja na način predviđen stavkom 2. i 3. ovog članka.

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.«

Članak 2.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/01

Ur. broj: 2142-02-01-15-6

Punat, 17. ožujka 2015.

OPĆINA PUNAT
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr