SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
OPĆINA BAŠKA

7.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj: 174/04,79/07, 38/09, 127/10) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 12/13), Općinski načelnik Općine Baška, dana 17. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
na području Općine Baška

I

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Baška s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

II

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Općine Baška su:

1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Baška

2. JVP Krk

3. DVD Baška

4. Gradsko društvo Crvenog križa Krk

5. Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka

III

S operativnim snagama iz točke II. pod rednim brojem 2. i 5. zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji temeljem kojih se definiraju ljudski resursi i materijalna sredstva, u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine, te im se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine (ili Plan u cijelosti).

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine.

IV

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se i mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica i velikih nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

V

Operativnim snagama rukovodi i koordinira općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška.

U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine Baška.

VI

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Baška su:

1.Komunalno društvo Baška d.o.o. Baška

2.Ponikve d.o.o. Krk

3.Lovačko društvo »Kamenjarka«

4.Ugostiteljstvo i prijevoz »Oleander«, vl. Vanes Dekanić

5.Obrt »Jurešić i sinovi«, vl. Slavko Jurešić

6.Hoteli Baška d.d.

7.Radio otok Krk

Pravne osobe iz prethodnog stavka ove točke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama iz ove točke, istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Baška (ili Plan u cijelosti).

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Baška zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji kojima se definiraju potrebni ljudski resursi i materijalna sredstva, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine.

VII

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

- članka 55. zakona o zaštiti i spašavanju ( NN broj 174/ 04,79/07,38/09 i 127/10),

- Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN broj 86/06),

- Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (NN broj 91/06).

VIII

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 01/13).

IX

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 810-01/15-01/3

URBROJ: 2142-03-02/1-15-4

Baška, 17. ožujka 2015.

Općinski načelnik
Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr