SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD OPATIJA

15.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13) i članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 30/09-ispravak i 7/13), Gradonačelnik Grada Opatije podnosi

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Grada Opatije za razdoblje 2014. do 2019. godine
u 2014. godini

1. Uvod

Plan gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje od 2014. do. 2019. godine usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije održanoj 21. srpnja 2014. godine i objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 23/2014.

Prijedlog Plana izradila je tvrtka Eko Adria d.o.o Pula.

Prije donošenja Plana, po prijedlogu Plana organizirano je internetsko savjetovanje.

Umjesto propisane suglasnost nadležnog županijskog upravnog odjela da je plan sukladan Zakonu i drugim propisima, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije mišljenjem KLASA 351-01/14-12/20 od 27. 6. 2014. godine konstatirao je da nije u mogućnosti dati traženu suglasnost dok Vlada Republike Hrvatske ne donese novi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (rok za donošenje je bio do 31.12.2014. godine, no taj plan do danas nije donesen), iako je na snazi još uvijek postojeći i važeći Plan.

Provjerama po svim županijama u Republici Hrvatskoj, utvrdili smo da su druge županije imale puno blaži stav, te su jedinicama lokalne samouprave na svojim područjima u 2014. godini izdavale suglasnosti na izrađene Planove gospodarenja otpadom.

Cijeneći da provedba Zakona o održivom gospodarenju otpadom zahtijeva donošenje i provedbu brojnih mjera koje moraju biti usklađene kako na području Grada Opatije, tako i na području susjednih jedinica lokalne samouprave (općine Lovran, Matulji i M. Draga), Grad Opatija je donio pripremljeni Plan i sukladno tom Planu poduzeo i niz mjera za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, s time što će se isti uskladiti s budućim Državnim planom kada on bude donesen ako i u kojoj mjeri to bude potrebno.

2. Zatečeno stanje

Grad Opatija donio je 2004. godine Odluku o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (Službene novine PGŽ, br. 27/2015), kojom je propisana obveza sakupljanja i odvoza otpada sa cijelog područja Grada Opatije a poslovi su bili povjereni komunalnom društvu »Komunalac« d.o.o.

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada bio je organiziran zajednički, po istim principima za cijelo područje Grada Opatije i općina Lovran, Matulji i M. Draga. Otpad je deponiran na deponiji Osojnica koji se nalazi na području Općine Matulji, a deponijem također upravlja »Komunalac« d.o.o.

Na području Grada Opatije u 10 naselja živi ukupno 11.659 stanovnika (izvor: Popis stanovništva 2011. godine), a kao izrazito turističko područje u priobalnim naseljima Opatija, Ika i Ičići ostvaruje se i preko 1 milijun noćenja.

Sakupljanje otpada bilo je organizirano kroz posude postavljane na javnim površinama:

-komunalni otpad - 1.165 posuda (630 od 240 lit, 347
od 660 lit, 30 od 770 lit i 158 od 1100 lit)

-posude za papir - 50 (41 od 370 lit, 2 od 660 lit, i 7
od 770 lit)

-posude za plastiku i plastične čepove - 7 (1 od 660 lit,
3 od 770 lit i za čepove 3 od 240 lit)

-posude za staklo - 6 (2 od 660 lit i 4 od 770 lit),

U 2014. godini je s područja Grada Opatije sakupljeno (količine u tonama):

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

KLASA: 363-01/15-01/50

UR.BROJ: 2156/01-03-15-1

Opatija, 4. ožujka 2015.

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr