SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

20.

Na temelju čl. 103. Zakona o cestama (N.N. 84/11), čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i čl. 47. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 18. ožujka 2015. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa dijela javnog dobra
u općoj uporabi

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe dio javnog dobra - puta na č. zem. 9765/1 k.o. Veli Lošinj, u površini od 56 m2, budući da predmetni dio čestice u naravi predstavlja okućnicu kuće katastarske oznake č.zgr. 790 i č.zem. 9644/10 i 9644/22 k.o. Veli Lošinj, a koji dio će se Parcelacijskim elaboratom br. 194/14. od 25. veljače 2015. god. izrađen od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Igora Mršića dipl.ing.geod. poništiti i pripojiti novoformiranoj č.zgr. 790 k.o. Veli Lošinj.

Parcelacijski elaborat naveden u prethodnom stavku, podoban za provedbu promjene u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke i Parcelacijskog elaborata iz čl. 1. ove Odluke izvršiti ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu č.zem. 9765/1 k.o. Veli Lošinj, te isti dio postaje vlasništvo Grada Malog Lošinja.

Grad Mali Lošinj i vlasnica č.zgr. 790 k.o. Veli Lošinj kojoj se pripaja dio ukinutog javnog dobra u općoj uporabi uredit će imovinsko-pravne odnose na način da će otkupiti od Grada Malog Lošinja predmetni dio u površini od 56 m2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

KLASA: 944-01/14-01/28

URBROJ: 2213/01-01-15-9

Mali Lošinj, 18. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Mario Kamalić, kap., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr