SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

15.

Na temelju odredbe članka 3., 29. stavka 1. točka 1. i 2. i članka 43. stavka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14), članka 29. i 31. Pravilnika o minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva o prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Nar.nov.br. 66/09, 108/14) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 26/09,32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 07/12, 12/12, 28/12, 5/14), u članku 39.st.1. u tabeli red II.zona, briše se tekst « i Rovenska«, te se riječ »Rovenska« dodaje u red III.zona, na početku alineje 2.

Članak 2.

U članku 41. st. 2. dodaju se nove točke koje glase:

Točka 5.: Početna visina poreza za obavljanje djelatnosti »Usluge masaže pod baldahinom« iznosi 4.800,00 kn/godišnje.

Točka 6.: Početna visina poreza za izradu i prodaju rukotvorina sa certifikatom Turističke zajednice Grada Malog Lošinja iznosi 5.000,00 kn.

Članak 3.

U članku 45. st. 1. u tabeli pod točkom 2. u tekstu se dodaje: »na području otoka Lošinja«, te se dodaju točke 6., 7. i 8. koje glase:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama.

KLASA: 944-05/15-01/27

URBROJ: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 18. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr