SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

13.

Temeljem članka 35. st. 1. toč. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 I 19/13), članka 6. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13), članka 32., 89. i 96. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Grada Malog Lošinja«, broj 26/09, 32/09 i 10/13), članka 9. Predugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje, Klasa: 370-03/14- 01/05, Ur.broj: 2213/01-01-14-2, od 11. 6. 2014.god., Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2015. godine, donijelo je sljedeću:

ODLUKU
o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i opremanja komunalnom infrastrukturom s pripadajućim troškovima za izgradnju stambene građevine iz Programa društveno poticane stanogradnje za lokaciju Mali Lošinj

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i visina naknade njegovog opremanja komunalnom infrastrukturom za izgradnju stambene građevine iz Programa društveno poticane stanogradnje, a koja će se graditi na k.č.br. 1365/12, ukupne površine 873 m2 i 1365/13, ukupne površine 889 m2, obje k.o. Mali Lošinj-grad, sukladno Urbanističkom planu uređenja naselja Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ«, broj: 10/13.).

Članak 2.

Stambene građevine koja će se graditi sukladno Programu društveno poticane stanogradnje, dvije zgrade, prema projektnoj dokumentaciji ima ukupnu netto površinu stambenog prostora od 1.306,53 m2.

Članak 3.

Utvrđuje se da visina naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta iz članka 1. ove Odluke iznosi 157,89 EÎ / m2, a što preračunato u kunama, po srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke, na dan izrade ove Odluke iznosi 1.200,00 kn/m2.

Utvrđuje se da ukupni troškovi opremanja komunalnom infrastrukturom zemljišta iz članka 1. ove Odluke i građevine iz članka 2. ove Odluke iznose 157,89 EÎ /m2, a što preračunato u kunama, po srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke, na dan izrade ove Odluke iznosi, 1.200,00 kn/m2.

Članak 4.

Utvrđuje se da ukupna naknada iz članka 3. ove Odluke za izgradnju građevine iz članka 2. ove Odluke iznosi 3.135.672,00 kn.

Članak 5.

Grad Mali Lošinj i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina, zaključiti će Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje stambene građevine iz članka 2. ove Odluke.

Članak 6.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Malog Lošinja za potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje stambene građevine prema provedbenom Programu društveno poticane stanogradnje sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretnina.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 947-01/15-01/12

URBROJ: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 18. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Mario Kamalić, kap., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr