SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 7. Ponedjeljak, 16. ožujka 2015.
OPĆINA ČAVLE

11.

Temeljem članka 86. i 198. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja UPU 11
-Sportski centar Platak R62

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 11 - Sportski centar Platak R62 (u daljnjem tekstu: Odluka) radi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU11- Sportski centar Platak R62 (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Općina Čavle, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu.

 

1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana utvrđena je u članku 86. stavak 3. i članak 198. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN153/2013).

2. RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

-usklađivanja s novom zakonodavnom regulativom (Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)),

-usklađivanja s dokumentima prostornog uređenja šireg područja (III Izmjenama i dopunama Prostornog uređenja Općine Čavle (SN 2/13), Prostornim planom Primorsko-goranske županije (SN 32/13),

-preispitivanja centralnog turističkog kompleksa sa smještajnim kapacitetima i sadržajima sporta, rekreacije i ugostiteljskih sadržaja osobito vezno uz položaj, kapacitete i veličinu te definiranje parametara za gradnju,

-korekcija namjene dijela površina zaštitnog zelenila - Z u grafičkom dijelu i dijelu provedbenih odredbi kojima će se omogućiti promjena namjene u sportsko rekreacijsku namjenu i namijeniti je za piknik odmorišta i izviđački, odnosno skautski centar,

-osiguranja prostornih i ostalih preduvjeta za gradnju i uređenje sportskih igrališta, smještaj adrenalinskih sportova i sportova pustolovnog turizma,

-utvrđivanja uvjeta uređenja kampa,

-definiranja optimalnog broja akumulacija vode za zasnježenje s mogućnosti korištenja akumulacija vode za potrebe javne vodoopskrbe uključujući njihov broj, veličinu i prostorni razmještaj,

-preispitivanje infrastrukturnog opremanja.

3. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana je u postojećim granicama Urbanističkog plana uređenja UPU 11 - Sportski centar Platak R62.

4. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Na području Platka danas je u rekreacijskoj i turističkoj funkciji skroman broj objekata. Postojeće stanje komunalne (vodoopskrba, elektroopskrba, odvodnja) i skijaške infrastrukture (staze, žičare, zasnježenje) ne zadovoljava.

Ocjena je, da ukupne prirodne datosti pružaju mogućnost korištenja ovog prostora tijekom cijele kalendarske godine i obogaćivanje turističke ponude Kvarnera.

5. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Cilj izrade Izmjena i dopuna Plana je usklađenje s dokumentima prostornog uređenja šireg područja i omogućavanje široke palete korištenja prostora sportskog centra Platak u svim godišnjim dobima uz propisane mjere korištenja odnosno zaštite okoliša.

6. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana potrebno je programsko idejno rješenje smještajnih kapaciteta (s pratećim zabavnim, sportskim i ugostiteljskim sadržajima) kao i ostale podloge i podaci nadležnih tijela.

7. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje su potrebne za izradu Plana, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 90. Zakona o prostornom uređenju u roku od 30 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

Programska idejna rješenja smještajnih kapaciteta s pratećim zabavnim, sportskim i ugostiteljskim sadržajima pribaviti će nositelj izrade Plana.

8. POPIS TIJELA PREMA POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA IZ SVOG DJELOKRUGA

Članak 9.

Utvrđuje se popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koji daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna Plana iz svog djelokruga rada, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi:

–Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb,

–MUP RH - Policijska uprava PGŽ, Sektor upravnih, inspekcijskih poslova, Rijeka

–Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Rijeka,

–Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana sa sjedištem u Rijeci

–Hrvatska elektroprivreda, DP Elektroprimorje, Rijeka

–HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje, Rijeka

–KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka, Proizvodno- radna jedinica Vodovod, Rijeka

–KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Proizvodno- radna jedinica Kanalizacija, Rijeka

–HAT- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb

–Županijska uprava za ceste PGŽ, Rijeka

-JU Priroda, Rijeka

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od najviše 30 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu Izmjena i dopuna Plana, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju

9. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

-izrada Prijedloga Izmjena i dopuna Plana u roku od 45 dana

-javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana u trajanju od 15 dana;

-obrada primjedbi i prijedloga s javne rasprave te izrada izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana, u roku od 15 dana od završetka javne rasprave;

-izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana u roku od 15 dana po prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi;

10. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 11.

Plan će se financirati iz sredstava Proračuna Općine Čavle.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/02

URBROJ: 2170-03-15-01-03

Čavle: 12. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr